Odborné stanovisko k problematike  Plány výkonov pre školský rok 2020/2021 verzus experimentálne  overovanie odborov na stredných školách, o ktoré požiadala viceprezidentka Mgr. Ľubica Petríková Ing. Mariána Galana, generálneho riaditeľa Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR:

ASŠSZS požiadala Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR o odborné stanovisko k problematike Plánov výkonov pre školský rok 2020/2021 vo vzťahu k experimentálnemu overovaniu odborov na stredných školách. Kľúčové boli otázky:

  • aký najvyšší počet žiakov prvých ročníkov môže zriaďovateľ prijať a
  • ako sa experimentálne overované odbory sa započítavajú do plánov výkonov,
  • ako sa budú riešiť  experimentálne overované odbory, ktoré budú v údajoch zverejnených ŠVS figurovať s číslom 0 alebo s počtom žiakov, ktoré školy zadajú do systému ŠVS,
  • ako pri zbere údajov pre financovanie (EDUZBERE) budú tieto školy zadávať údaj o počte žiakov s nárokom na normatív v zmysle platných predpisov,

keďže podľa dostupných informácií ŠVS udávajú vo svojich informačných kanáloch pre ZŠ a verejnosť údaje, ktoré im VUCky exportujú na základe Plánu výkonov, schválené predsedom samosprávneho kraja. Otázka je podľa nás namieste na základe informácie, že Trexima k tejto problematike uvádza nasledovné: „…Experimentálne overované odbory vzdelania nie sú súčasťou prognóz a ani nie sú poskytované indikatívne odhady za tieto odbory na účely regionálnych platforiem. Na regionálnych platformách sa takisto neprerokúvajú, avšak sú doplnené na regionálnych platformách s číslom 0. S tým, že na experimenty sa tento systém plánovania nevzťahuje (triedy teda môžu byť otvorené).”

Z odpovede Ing. Mariana Galana, generálneho riaditeľa Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR vyplýva, že v súvislosti  s určovaním najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka samosprávnymi krajmi podľa § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) vo vzťahu k experimentálnym odborom vzdelávania vyplýva:

“Podľa § 31 ods. 2 zákona samosprávny kraj určuje pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu pre prijímacie konanie pre príslušný školský rok. Uvedený postup sa uplatňuje aj v prípade experimentálnych odborov vzdelávania. V rámci experimentálnych odboroch, pri ktorých nie je možné určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka podľa § 31 ods. 2 zákona (napr. z dôvodu neskoršieho termínu schválenia experimentálneho vzdelávania), je možné postupovať podľa § 31 ods. 5 a 6 zákona – žiadať o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl. Podľa § 29 ods. 5 zákona ministerstvo školstva do 31. januára zverejní na svojom webovom sídle upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre stredné školy, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 31 ods. 6. “

Počet žiakov prijatých do experimentálnych odborov vzdelávania, ktorí budú financovaní podľa § 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení vyplýva z upraveného počtu žiakov prvého ročníka podľa § 29 ods. 5 zákona zverejnenom na webovom sídle ministerstva školstva do 31. januára.

Z vyššie uvedených skutočností, ako nás informovalo MŠVVŠ SR vyplýva, že:

“1. v systéme ŠVS sa uvádzajú celkové počty žiakov prijatých do experimentálnych odborov,

2. počty žiakov v experimentálnych odboroch sa určujú podľa § 31 ods. 2 zákona, prípadne na základe úpravy podľa § 29 ods. 5 zákona,

3. stredné školy môžu prijať vyšší počet žiakov ako je určený podľa § 29 ods. 5 zákona, prevyšujúci počet nie je financovaný podľa § 4 zákona č. 597/2003 Z. z.,

4. pri zbere údajov pre financovanie sa zadáva osobitne počet žiakov,

– financovaných  podľa § 4 zákona č. 597/2003 Z. z. a

– celkový počet prijatých žiakov.”

Pin It on Pinterest

Share This