Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR pridala svoj hlas pod iniciatívu Za školské knižnice. Otvorený list ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi podpísalo viac ako 1200 ľudí:

Daniel Hevier, Gabriela Futová, Dado Nagy a ďalších viac ako 1200 signatárov podporilo Otvorený list na podporu školských knižníc adresovaný ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi a štátnemu tajomníkovi ministerstva školstva Petrovi Krajňákovi. Iniciatíva Za školské knižnice tvrdí, že školské knižnice zanikajú a mnohé z existujúcich sú nefunkčné. V roku 2011 malo školskú knižnicu 58 % škôl. O štyri roky neskôr už iba 49% škôl.

V čase zlej situácie v oblasti čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov je stav školských knižníc na Slovensku neadekvátny dobe a potrebám učiteľov a žiakov. Iniciatíva Otvoreným listom vyzýva ministerstvo školstva k záchrane a zveľadeniu školských knižníc.

Školské knižnice podľa informácií Pedagogickej knižnice zanikajú z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na nákup knižničného fondu a problémov s obsadením funkcie školského knihovníka. Anna Chlupíková z Iniciatívy Za školské knižnice k tomu dodáva: “Rozumiem tomu, že školskí knihovníci nechcú pokračovať vo vedení knižnice. Ak 44% školských knižníc nekúpi za rok ani jednu knihu, ani jeden časopis a 82% školských knihovníkov za svoju prácu nedostane ani jedno euro, je logické, že to knihovníci-dobrovoľníci po pár rokoch upadania knižnice vzdajú. Ak chceme zastaviť zánik školských knižníc, nepôjde to bez riešenia ich financovania.”

Tibor Hujdič, propagátor čítania detí, vidí problém aj v tom, že školské knižnice nie sú ničím špecifické. “Väčšina školských knižníc je iba nevydarenou kópiou detských oddelení verejných knižníc. Snažia sa získať príťažlivé knihy na relaxačné čítanie žiakov na doma. Základné poslanie modernej školskej knižnice je však iné.” Moderná knižnica sa podľa neho “v prvom rade zameriava svojím fondom na vyučovanie a štúdium žiakov a učiteľov a nie na oddychové domáce čítanie. Neplatení školskí knihovníci však nemajú čas ani možnosti preosiať ponuku a vybrať také kvalitné tlačené a digitálne materiály, ktoré môžu obohatiť vyučovanie chémie, geografie, biológie aj všetkých ostatných predmetov. Tu by bolo potrebné, aby školskí knihovníci dostávali kvalitný servis obsahovo zameraný na školské knižnice ako moderné informačné, multimediálne a komunikačné centrum školy.”
Brzdou v modernizácii školských knižníc je aj systém vzdelávania knihovníkov. Až 97% školských knihovníkov nemá knihovnícke vzdelanie. Školská knihovníčka Terézia Bučková upozorňuje: “Ak sa aj školský knihovník rozhodne doplniť si vzdelanie, vzdelávacia ponuka je výhradne orientovaná na vedenie povinnej odbornej evidencie. Knihovníci však oveľa viac potrebujú vzdelanie v oblasti metód, aktivít a služieb pre žiakov a učiteľov.”
Školská knihovníčka na gymnáziu Miriam Kohutová vidí dôvod zanikania školských knižníc v zavalení školských knihovníkov neprimeranou byrokratickou záťažou. “Veľa knihovníkov sa z celého srdca snaží inšpirovať žiakov k čítaniu a štúdiu. Bez nároku na odmenu usporadúvajú množstvo skvelých knižničných podujatí. Namiesto ocenenia od nich štát tvrdo vyžaduje, aby vo svojom voľnom čase viedli obrovské množstvo evidencií a štatistík. Rok, dva to vydržíte. Na tretí rok to vzdáte.”

Štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák usporiadal v decembri minulého roka neformálny Okrúhly stôl s cieľom hľadať odpovede na otázku, v akom stave sú školské knižnice a ako im pomôcť. Iniciatíva Za školské knižnice túto aktivitu oceňuje: “Sme radi, že ministerstvo tak, ako aj my v školách, vidí, že je dôležité konať. Na stretnutí sa však ukázalo, že neformálny Okrúhly stôl kľúčové problémy riešiť nedokáže.”

Iniciatíva preto oslovuje ministra školstva Petra Plavčana a štátneho tajomníka ministerstva školstva Petra Krajňáka so žiadosťou o uskutočnenie krokov, ktoré zastavia zánik školských knižníc. Tibor Hujdič dodáva: “Buď začneme konať v prospech školských knižníc, alebo na ne môžeme zabudnúť. Ak neurobíme nič, o pár rokov z nich veľa nezostane. Naše vzdelávanie upadá, lebo naše deti nie sú čitateľsky gramotné. Nemajú chuť sa vzdelávať, čítať a rásť vďaka čítaniu. Súčasťou riešenia čitateľskej negramotnosti je aj moderná školská knižnica.”

V snahe o vyriešenie nevyhovujúcej situácie požaduje Iniciatíva Za školské knižnice, aby:

1. v 1. štvrťroku 2017 bola ustanovená pracovná skupinu pri MŠVVaŠ SR, ktorá
a) sformuluje realistickú víziu školských knižníc a návrh stratégie rozvoja tejto siete b) bude pravidelne dvakrát ročne vyhodnocovať plnenie cieľov tejto vízie a stratégie
2. sa zmenil systém práce Slovenskej pedagogickej knižnice v oblasti metodiky školských knižníc tak, aby
a) bola významne posilnená metodická podpora budovania knižníc ako funkčných nástrojov budovania čitateľskej gramotnosti b) bola v komunikácii so školami výrazne potlačená administratívna a štatistická stránka, a naopak, aby do popredia vystúpila rozvojová stránka činnosti SPgK ako metodického orgánu vo vzťahu ku školským knižniciam
3. čo najskôr bolo vyriešené financovanie školských knižníc – nákup knižného fondu, materiálneho zabezpečenia a mzdových prostriedkov na školských knihovníkov účelovo viazanými finančnými prostriedkami.
4. čo najskôr bolo vyriešené postavenie školského knihovníka v kariérnom systéme pedagogických pracovníkov.
5. sa naše požiadavky riešili urýchlene a zároveň, aby sa budovanie a rozvoj školských knižníc stali súčasťou Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti regionálneho školstva Učiace sa Slovensko.
Otvorený list svojím podpisom podporili tí, ktorých sa situácia školských knižníc priamo týka. Signatármi sa stalo 480 učiteľov a školských knihovníkov a 40 riaditeľov. List podporili aj spisovatelia Daniel Pastirčák, Michal Hvorecký, Marta Hlušíková, Daniel Rušar, Juraj Raýman, Valentín Šefčík, Andrea Gregušová, Alexandra Pavelková, Toňa Revajová, autori učebníc a kníh pre učiteľov Peter Bero a Zuzana Berová, analytik školstva Ľubomír Pajtinka, štatutárka Asociácie súkromných škôl Saskia Repčíková, prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman a ďalší.
Iniciatíva Za školské knižnice: Tibor Hujdič, propagátor čítania detí a deťom, Anna Chlupíková, riaditeľka ZŠ Nováky, Jozef Zvolenský, učiteľ ZŠ Skýcov, Terézia Bučková, učiteľka a školská knihovníčka ZŠ s MŠ Mikušovce, Miriam Kohutová, učiteľka a školská knihovníčka, Gymnázium a ZŠ Prešov, Eva Kvantíková, učiteľka a školská knihovníčka, ZŠ Ružomberok

Tibor Hujdič

Pin It on Pinterest

Share This