Stredné školy budú prijímať žiakov 9. ročníkov ZŠ podla prospechu, zároveň sa až na 7. máj 2020 posunul termín na zverejnenie kritérií na prijímacie konanie na stredné školy.

Podľa pôvodného plánu riaditelia stredných škôl mali zverejniť kritériá do 28. apríla 2020.
Podľa § 65 školského zákona zverejnia riaditelia kritériá na prijímacie konanie na vzdelávanie na stredných školách, ako sú napr. počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium.

Základom hodnotenia prospechu žiaka vo vzťahu ku konkrétnej škole sú kľúčové predmety potrebné pre danú školy a v nich dosiahnutý prospech, ktorý sa bude podľa stanovených vzorcov meniť na body. Z výšky dosiahnutých bodov sa určí poradie žiakov.

Bližšie informácie k prijímacím skúškam a pohovorom zverejní ministerstvo školstva v priebehu tohto týždňa.

Usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímaniu žiakov na 8-ročné gymnáziá budú zverejnené o niekoľko dní.

Pin It on Pinterest

Share This