Aj súkromné školy a školské zariadenia majú nárok na náhradu mzdy na zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, pokiaľ tento bol v mesiaci marec aspoň 1 hodinu doma z dôvodu „prekážky v práci“ na strane zamestnávateľa.[1]

Súkromné školy a školské zariadenia tak môžu žiadať o podporu, napríklad, pre učiteľky materských škôl, nepedagogických zamestnancov, ale aj tých pedagogických zamestnancov, ktorí počas tohto obdobia nemajú možnosť vzdelávať na diaľku.

Dôležité linky:

Infolinka MPSVaR SR
+421 2 2211 5656

Nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci podmienok projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov schváleného vládou SR uznesením č. 178 zo dňa 31. marca 2020 majú zamestnávatelia, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ[2] uzatvorili alebo zakázali prevádzky a zároveň nepatria k subjektom verejnej správy.[3]

Za zamestnávateľa sa o.i. považuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky. Na poskytnutie finančného prostriedku je právny nárok v rámci tohto projektu („Prvá pomoc“) po splnení všetkých jeho podmienok (https://www.pomahameludom.sk/).

ASŠŠZS dostáva takmer denne podnety členov – súkromných zriaďovateľov z rôznych miest, ktorí avizujú znižovanie dotácií i prípravu nových Všeobecne záväzných nariadení, ktoré výrazne znížia príspevok neštátnym školám a školským zariadeniam.

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS

statutar@sukromneskoly.sk

Je to dobré opatrenie, ktoré zabráni zániku mnohých súkromných materských škôl, ZUŠ, či centier voľného času, ktoré sa z dôvodu opatrení ÚVZ SR nemohli venovať svojim žiakom i deťom. Každú možnosť dofinancovania výpadku vnímame veľmi pozitívne aj kvôli výpadku veľkého podielu vlastných zdrojov, napr.  na školnom v materských školách, či centrách voľného času a podobne.

Zriaďovatelia súkromných škôl a školských zariadení sú pri financovaní z podielových daní závislí na rozhodnutiach miest a obcí, ktoré sú zriaďovateľmi aj vlastných škôl a školských zariadení. Už pri plne funkčnej ekonomike dochádzalo k veľkým rozdielom vo financovaní, a v marci, hoci mestá a obce dostali podielové dane v plnej výške, už evidujeme niekoľko prípadov krátenia dotácií.

V súčasnosti sa v plnej miere prejavuje dlhodobo nespravodlivé nastavenie financovania regionálneho školstva, kde sú neštátne školy v područí iného zriaďovateľa – miest a obcí. Už dnes niektoré mestá a obce pridelili mnohým neštátnym zriaďovateľom len zákonom stanovené minimum – 88 percent z toho, čo vlastným. Každé ďalšie znižovanie dotácií[4] dostáva väčšinu súkromných škôl a školských zariadení pod hranicu prežitia. Na druhej strane citlivo vnímame aj situáciu samotných miest a obcí, kde výpadok podielových daní veľmi kruto pocítia nielen všetky školy a školské zariadenia, ale aj občania v oblasti sociálnych a iných služieb. Akútny prepad by mala zachrániť účelová dotácia štátu, čo však nie je dlhodobé a koncepčné riešenie.

Ak deklarujeme, že školstvo patrí medzi kľúčové priority štátu, malo by byť v celej šírke v jeho priamej finančnej správe. Nie je možné, aby jeho časť bola závislá na podielovej dani, ktorá je premenlivá a priamo závislá na výbere daní. Dnes sme v kríze spôsobenej koronavírusom, no už v minulosti sme čelili ekonomickej kríze, ktorá sa môže opakovať a tak podporujeme snahu ZMOS urýchlene riešiť problém financovania školstva a zmeny školskej legislatívy.

Odkazy:

[1] Informácie máme potvrdené z viacerých zdrojov:

A.) Telefonické potvrdenie otázky na infolinke MPSVaR SR (+421 2 2211 5656) dňa 9. 4. 2020 o 10.55 h

B.) Dotaz: Patria súkromné školy a škôlky do 1. skupiny? Odpoveď: Áno, boli povinne zatvorené na základe usmernenia ministerstva školstva a nie sú to subjekty verejnej správy. Zdroj: Relia.sk , Otázky k príspevkom na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO (Jozef Mihál), z 8.4.2020 o 20.30 h, zobrazené 9.4.2020

C.) Branislav Tréger: Regionálne školstvo potrebuje rýchle zmeny a pomoc, 9.4.2020. Zdroj: ZMOS, zobrazené 9.4.2020.

[2] Na základe Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/2576/2020 boli od piatka 13. marca 2020 uzatvorené aj  zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku. Zdroj: Relia.sk, zobrazené 9.4.2020.

[3] Subjekty  verejnej správy sú právnické osoby zapísané v štatistickom registri organizácií, ktoré sú zaradené v sektore verejnej správy v súlade s európskou metodikou  ESA 2010 ustanovenou  Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii. Zdroj: ŠÚ SR, zobrazené 9.4.2020.

[4] 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Pin It on Pinterest

Share This