Rátajú politické strany s existenciou súkromných škôl a školských zariadení po Parlamentných voľbách 2020?

Kam až môže siahať potenciál zriaďovateľov súkromných škôl v novom volebnom období?

Ktorá politická strana/hnutie má najprepracovanejšie predstavy o mieste súkromných škôl v systéme vzdelávania?

Ktorá strana pozná problémy súkromných škôl a chce ich riešiť?

Aj na tieto otázky môžu naši členovia nájsť odpovede v brožúrke Res publica politica, kde sme zosumarizovali nielen naše aktivity, ale aj vyjadrenia politikov na otázky, ktoré nás trápia najviac.

V prvej časti Testovanie T2020 nájdete odpovede expertov na vzdelávanie politických strán na naše otázky vo vzťahu k súkromným školám a školským zariadeniam, ako aj pohľad Správnej rady ASŠŠZS formou bodového ohodnotenia.

Testovanie T2020 reflektuje otázky našich členov politickým stranám v kontexte volieb i výhľadovo k pozícii súkromných škôl v budúcnosti.

Dotazník bol odoslaný 9 politickým stranám/zoskupeniam politických strán (1.2.– 15.02.2020) a do termínu naň odpovedali:

 • Branislav Gröhling, Sloboda a Solidarita
 • Juraj Hipš/Vladimír Šucha, PS-SPOLU
 • Michal Kovács, Za ľudí
 • Miroslava Szitová/B. Hroboň, KDH

Odpovede politických strán (1.2. – 15.02.2020) anonymne vyhodnotili členovia Správnej rady ASŠŠZS. Ponúkame Vám poradie získané priemerom sumáru bodového ohodnotenia každej z odpovedí (kompletné informácie nájdete v členskej časti webu):

Kresťanskodemokratické hnutie: 35,5 bodov

Progresívne Slovensko – SPOLU: 31,8 bodov

Sloboda a Solidarita: 30,5 bodov

Za ľudí: 19,2 bodov

Do Vašej pozornosti z TESTOVANIA T2020 vyberáme z časti Hodnotové postoje politických strán k súkromným školám a školským zariadenia na Slovensku:

Je podľa Vás princíp rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa uplatňovaný v súčasnej školskej praxi?

SaS: Nie: Nastávajú situácie, keď jeden zriaďovateľ rozhoduje v konflikte záujmov o školách iných zriaďovateľov.

PS-SPOLU: Nie: Uvedomujeme si, že v súčasnosti tento princíp nie je úplne dodržiavaný. Špecifickým otázkam sa venujeme nižšie v ďalších otázkach.

ZA ĽUDÍ: Nie: Súkromné a cirkevné školy nie sú plne rovnoprávne, pretože nemajú rovnaké povinnosti ako štátne školy, napr. spádové oblasti/obvody, z ktorých by boli povinné prijímať deti z celého výkonnostného, kultúrneho a sociálno-ekonomického spektra. Niektoré tiež na svoju prevádzku vyberajú školné, aby vedeli deťom zabezpečiť vyššiu kvalitu vzdelania a starostlivosti. Súkromné a cirkevné školy majú teda iné práva a iné povinnosti. Je však dôležité bojovať proti neférovým praktikám, kedy sú často kvalitné súkromné a cirkevné školy dusené na úkor menej kvalitných štátnych škôl, ktoré sú umelo udržiavané „pri živote“.

KDH: Nie: Rozdiele vo financovaní

Samosprávny kraj dnes určuje pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl (zákon 61/2015). Je toto podľa Vás rovnoprávne postavenie zriaďovateľov?

SaS: Nie: V otázke som zvolil „NIE,“ ale otázka je chybne postavená. Nezodpovedá súčasnej legislatíve a jej posledným úpravám.

PS-SPOLU: Nie: Je nešťastné, že počty žiakov určuje samosprávny kraj, ktorý je zároveň zriaďovateľom škôl a tým dochádza ku konfliktu záujmu. V našom programe plánujeme obnoviť strednú úroveň riadenia regionálneho školstva v podobe krajských školských správ (úradov), ktoré budú spadať priamo pod ministerstvo školstva. Táto kompetencia následne prejde na tieto úrady. Samozrejme bude potrebné vyriešiť zriaďovateľskú pôsobnosť bilingválnych gymnázií, ktoré dnes zriaďuje štát reprezentovaný OÚ v sídle kraja.

ZA ĽUDÍ: Nie: Súčasné nastavenie považujeme za nešťastné. Podľa nášho názoru často vedie k neférovým praktikám popísaným v odpovedi č. 2. Rozhodovanie o počte prijatých do prvého ročníka by malo ostať u zriaďovateľa. Pri prijímaní žiakov by však každá škola musela plniť jasné a transparentné kritériá, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako. Napríklad, na gymnázium by mohol byť prijatý iba žiak, ktorý spĺňa centrálne dané výkonnostné štandardy s adekvátnymi študijnými predpokladmi. Tieto by platili pre celé Slovensko a všetky typy škôl rovnako.

KDH: Nie: Zrušením tejto kompetencie

Plánujete v novom volebnom období zásadné zmeny spôsobu riadenia školstva?

SaS: Áno: Zjednotenie financovania školstva.

PS-SPOLU: Áno: Čo sa týka riadenia regionálneho školstva, naším cieľom je vybudovať špecializovanú štátnu správu, to znamená zrušiť odbory školstva na OÚ v sídle kraja pod rezortom Ministerstva vnútra a znovu vybudovať Krajské školské správy priamo pod Ministerstvom školstva. Tento stredný článok riadenia by okrem zabezpečovania finančných tokov na úrovni kraja, zabezpečoval metodické riadenie škôl a ich zriaďovateľov. Tiež by zabezpečoval pomoc riaditeľom škôl aj v oblasti pedagogického a metodického riadenia. Vnímame tiež potrebu revízie práce priamo riadených organizácií ministerstva, z ktorej vyplynú možné úpravy v tejto oblasti.

ZA ĽUDÍ: Nie: Nepotrebujeme ďalšiu veľkolepú formálnu, no neúčinnú reformu na ktorú opäť doplatia učitelia a deti. Kľúčové sú pre nás 3 priority popísané vyššie (Učitelia, učivo, kvalita VŠ). V otázke riadenia škôl podporíme najmä rozvoj kompetencií u riaditeľov a zriaďovateľov. V strednodobom horizonte navrhujeme prejsť na riadenie formou regionálnych školských rád, v ktorých o školách rozhodujú odborníci, nie politici. V krátkodobom horizonte sa však chceme sústrediť najmä na opravovanie toho množstva vecí, ktoré sú nevyhnutné, aby sa systém postavil na nohy. Často sú to menšie veci, ale opravovať bude treba napríklad aj spackanú reformu z roku 2008. Školy a učitelia budú potrebovať masívnu podporu, aby mohli konečne začať učiť tak, ako od nich všetci očakávame. Nové a systémové opatrenia, ktoré sú tiež nevyhnutné, budeme najprv vždy testovať a až následne zavádzať plošne. Kľúčový bude pri tom manažment zmeny a dobrá komunikácia so všetkými, ktorých sa budú zmeny týkať.

KDH: Áno: Je potrebná dohoda schválená naprieč politickým spektrom, ktorá by bola základom pre prestavbu a reformu školského systému s tým, že by ju aplikovali a realizovali aj nasledujúce vlády v časovom horizonte 15 – 20 rokov.

V druhej časti Volebné programy VP2020 sme zosumarizovali sľuby a predsavzatia z volebných programov aj tých politických strán, ktoré sa nezapojili do Testovania T2020 a počas celého volebného obdobia si ich môžete pripomenúť a sledovať, zároveň využiť aj na miestnej úrovni  vo vzťahu k politikom tej-ktorej strany.

Do Vašej pozornosti z volebných programov jednotlivých strán a hnutí vyberáme plány dotýkajúce sa priamo súkromných škôl/školských zariadení a ich zriaďovateľov:

 OĽaNO

 • Navrhneme spravodlivé financovanie verejných, súkromných (vrátane tretieho sektora) a cirkevných škôl.
 • Pripravíme program podpory a oceňovania talentovaných a úspešných žiakov vo všetkých odboroch, v ktorých reprezentovali Slovensko na zahraničných alebo celoslovenských podujatiach na celosvetovej úrovni bez ohľadu na to, kto je zriaďovateľom školy.

KDH

Školy, školské zariadenia majú v rezorte školstva normatívne financovanie originálnych a prenesených kompetencií, čo je relatívne vyvážené. Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia nemajú ukotvenú právnu formu. Legislatíva upravujúca ich kompetenčný rámec fungovania a financovania rieši iba výchovno-vzdelávací proces, právnu subjektivitu a hospodárenie ako neziskové organizácie. Preto je nutné:

 • legislatívne ukotviť služby vo verejnom záujme, ktoré súvisia s hospodárskou činnosťou právnických osôb,
 • zamerať sa na dostupnosť a kvalitu verejnej služby, nie na poskytovateľa, ktorého zriaďovateľ/zakladateľ môže byť subjekt verejnej správy alebo zo súkromného sektora, Legislatívne ukotviť právnu formu súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení.

FINANCOVANIE ŠKÔL. Podporujeme postupný nárast podielu HDP na financovaní školstva. Podporíme správne financovanie škôl bez rozdielu zriaďovateľov. Podporujeme zjednodušenie finančných tokov do škôl cez zriaďovateľov a to prostredníctvom financovania len z jedného ministerstva a to MŠVVaŠ SR.

SaS

 • Presadíme legislatívne zmeny, ktoré odstránia situáciu, keď jeden zriaďovateľ rozhoduje v konflikte záujmov o školách iných zriaďovateľov.  (468)
 • V zákone o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (č. 597/2003 Z.z.) upravíme možnosť dofinancovať chod školy z vlastných zdrojov zriaďovateľa. Ide o bežnú prax, ktorá však nie je legislatívne upravená.

SME RODINA

 • zrovnoprávnenie financovania všetkých druhov základných škôl (obecné/štátne, cirkevné, súkromné),
 • Súkromné jasle a škôlky by mali ostať ako doplnok. Súkromná škôlka nemá byť nevyhnutnosťou preto, lebo miest vo verejných škôlkach je nedostatok, ale slobodnou voľbou rodičov.
 • zriaďovateľ by mal v prípade potreby mať možnosť zriaďovať vekovo zmiešané triedy.

Tretia časť Memorandum M2020 sumarizuje najvypuklejšie problémy, s ktorými sa zriaďovatelia súkromných škôl boria, a ktoré sme predložili politickým stranám s ponukou na podpis a opätovne im ho pripomenieme, keď získajú mandát občanov.

ASŠŠZS si udržiava prísne nadstranícke postavenie, no zároveň je jej povinnosťou byť účastníkom tvorby a hodnotenia verejných politík vo vzťahu k súkromným školám a školským zariadeniam na Slovensku.

Res publica politica (Vec verejná politická) je program ASŠŠZS, ktorý monitoruje aktivity politikov, hlavne rozhodovania vo vzťahu k súkromným školám a školským zariadeniam a komunikuje naše aktivity smerom k politikom. Sme politickí, ale dodržiavame transparentné kritériá nadstraníckosti. Res publica politica v roku 2019/20 realizuje projekty:

 • Memorandum 2020
 • Testovanie T2020
 • Volebné programy VP2020

Volebné programy

KDH
SaS
SNS

Pin It on Pinterest

Share This