So začiatkom školského roka 2020/21 dostanú riaditelia škôl i zákonní zástupcovia väčšie právomoci. Riaditelia v súvislosti s ochranou zdravia z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 môžu poskytnúť voľno aj v rozsahu viac ako päť dní a súčasne sa predlžuje lehota na ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka zákonným zástupcom z troch na päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Vyplýva to z nového rozhodnutia ministra školstva zo dňa 28.8.2020, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke 31. 8. 2020.

Z rozhodnutia ďalej vyplýva, že sa ruší rozhodnutie z júna 2020, ktoré umožňovalo zriaďovateľom rozhodnúť o otvorení školy/školského zariadenia.

Zdroj: ROZHODNUTIE 2020/15801:1-A1800

Rozhodnutie v pdf. formáte

Pin It on Pinterest

Share This