Komentovanie zapracovania požiadaviek Deklarácie do Programového vyhlásenia vlády, výsledky doterajších snáh a diskusia o spoločnom postupe boli predmetom rokovania na pôde odborov 2. 6. 2016, na ktorom bola aj zástupkyňa ASŠŠZS.

Signatári diskutovali o spoločnom postupe a dohodli sa na spôsobe presadzovania požiadaviek Deklarácie v procese kolektívneho vyjednávania. Potvrdili odhodlanie bojovať najmä za požiadavku každoročného 0,5% zvýšenia rozpočtu školstva na zlepšenie úrovne a podmienok vzdelávania a vedy, tiež požiadavku na každoročné výrazné zvyšovanie platov pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s Deklaráciou, potrebu úpravy tarifnej tabuľky nepedagogických zamestnancov tak, aby začínala minimálnou mzdou a participáciu na príprave Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Zároveň sa zhodli, že ak na základe rokovaní nedôjde k dohode s vládou SR, budú požiadavky Deklarácie spoločne presadzovať aj nátlakovými akciami vrátane štrajku.

Celá správa: Stretnutie signatárov Deklarácie… (2.6.2016)

Foto: OZPŠaV

Pin It on Pinterest

Share This