„Sme hrdí na to, že kvalita súkromných základných škôl sa opäť potvrdila. Je to niečo ako koncoročné vysvedčenie pre nás – učiteľov i zriaďovateľov týchto škôl. Súkromné školy sú lídrami v hodnotení a svojimi výsledkami výrazne vylepšujú kvalitu vzdelávania na Slovensku. Výrazne sa zlepšujú vo výučbe matematiky, v ktorej s vysokým náskokom dominujú. Rovnako vynikajúce výsledky sme dosiahli aj v externej časti maturitnej skúšky,“ povedala Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska pri pohľade na výsledky Testovania 9-2016, ktoré začiatkom júna zverejnil Národný ústav certifikovaných meraní.

Tieto výsledky však stále dosahujú v podmienkach, ktoré je pre školy a učiteľov neprimerané. „Podporujeme preto protestné aktivity našich kolegov, ktorými chcú upozorniť na podhodnotenie učiteľov, nízku vybavenosť škôl a nezmyselné kreditové vzdelávanie. V našich školách sa usilujeme vytvoriť pre učiteľov a žiakov prostredie, v ktorom sa dobre pracuje, no zlepšenie podmienok pre verejné školy by prinieslo zvýšenie zdravej súťaže a kvality aj do celého vzdelávacieho systému. Nemôžeme sa tváriť, že sa nás celková situácia netýka, a preto sa zúčastníme aj spoločných učiteľských protestných aktivít,“ dopĺňa.

Do celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl sa zapojilo 1 444 základných škôl a bolo v nich testovaných 38 356 žiakov v matematike, slovenskom jazyku a literatúre a v maďarskom jazyku a literatúre. V tejto vzorke bolo aj 371 žiakov 30 súkromných škôl. „Úlohy v testoch boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. V testoch z vyučovacích jazykov majú už niekoľko rokov svoje stále zastúpenie aj úlohy na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracujú s ukážkami súvislých a nesúvislých textov. Test z matematiky obsahoval aj úlohy začlenené do kontextu praktického života , úlohy obsahovali grafy a tabuľky. Súčasťou testu z matematiky bol prehľad vzorcov a jednotiek. Pre úspešné riešenie úloh bolo nevyhnutné, aby si žiaci s porozumením prečítali východiskový text.“ (NÚCEM, 2016).

V matematike žiaci zo súkromných škôl so skóre 59,6% dosiahli v priemere o takmer 7% lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer (52,8%) a v slovenskom jazyku a literatúre bol rozdiel 3% medzi výsledkami žiakov zo súkromných škôl (65,6%) a celoslovenským priemerom (62,6).

Zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Pin It on Pinterest

Share This