Milí kolegovia v súkromných, cirkevných a verejných školách, prvý september máme stále spojený aj so začiatkom nového školského roku. Chcem nám teda popriať, aby bol pre všetkých úspešný, pokojný a priniesol mnoho radosti do života našich žiakov, učiteľov a škôl.

Školy bez ohľadu na zriaďovateľa vstupujú do ďalšieho školského roka so spoločnými problémami, ktoré sa mohli riešiť paralelne s pripravovanou reformou:
Tretina slovenských detí preukázala najnižšiu úroveň vedomostí v meraniach PISA 2015 a v tomto školskom roku nás čakajú nové merania PISA 2018, pričom nevznikla žiadna možnosť pripraviť sa na ne.
V školách začínajú výrazne chýbať kvalifikovaní a inovatívni učitelia. Stále nedokážeme dostatočne vyrovnávať šance detí, ktoré nemajú vytvorené predpoklady na dosiahnutie školského úspechu. Pretrváva nízky rešpekt k učiteľskému povolaniu a vzdelaniu; atraktivitu učiteľského povolania pre mladých ľudí sa aj napriek vládnemu programovému vyhláseniu stále nepodarilo zvýšiť.

Aj napriek tomu, že máme dostatok absolventov štúdia učiteľstva, len v Bratislavskom kraji bude podľa portálu Edujobs.sk chýbať minimálne 250 kvalifikovaných učiteľov. Opatrenia na okamžité riešenie situácie sú pritom dlhodobo známe – zvýšenie miezd učiteľov, väčší podiel osobného ohodnotenia s väzbou na kvalitu práce, systémová podpora mladých začínajúcich učiteľov a zmena kreditového vzdelávania od formálnych kurzov k tomu, aby učitelia získavali kredity za svoje skutočne preukázané pedagogické kvality.

Legislatívne úpravy v školstve sa stále dejú za zatvorenými dverami, často bez akejkoľvek konzultácie s tými, ktorí zmeny budú denne realizovať v školách. Realita zákona alebo vyhlášky potom školy nepríjemne prekvapí.

Takýchto nášľapných mín – príkladov skrytého rozhodovania – je v súčasnosti tiež niekoľko. Napríklad, zavedenie a následné zrušenie povinného spojitého písaného písma, či opatrenie MŠVVaŠ SR, na základe ktorého 4-ročné deti nedostanú príspevok od štátu na svoje umelecké vzdelávanie, hoci Štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy a legislatíva ukladá školám pri ich vzdelávaní v ZUŠ rovnaké povinnosti, ako je to u starších detí. Ďalšou „tichou“ zmenou je aj zrušenie Testovania 5, hoci na vývoj testovania sa použilo množstvo finančných prostriedkov a jeho výsledky začali poskytovať prvé údaje o tom, čo sa deje so žiakmi na 2. stupni ZŠ.
Chceli by sme, aby sa takéto zmeny nediali bez toho, aby sme o nich boli vopred informovaní a mohli sa na ne dostatočne pripraviť.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR pozorne monitoruje všetky procesy v školstve. Podporuje vytváranie legislatívnych podmienok pre školy, ktoré prinášajú zmenu zdola – zavádzajú kvalitné inovácie, ako napríklad písmo Comenia Script alebo Hejného matematiku, či špecializované slovné hodnotenie alebo vlastné inovácie vzdelávacích programov. Presadzujeme zmeny, ktoré môžu byť inšpirujúce aj pre ostatné školy. Preto aj naďalej budeme podporovať rovné podmienky pre žiakov verejných a súkromných škôl a podieľať sa na skvalitnení školskej legislatívy.

Želajme si teda navzájom, aby ministerstvo prestalo s politikou nášľapných mín, aby sa venovalo nielen eurofondom, ale predovšetkým deťom a ich učiteľom, rodičom, a všetkým, ktorým na školách ešte trochu záleží. Aby zaviedlo systém zapojenia všetkých relevantných aktérov do rozhodovacích procesov v školstve. Veríme, že zastupujúca ministerka aj nový minister či ministerka budú ochotní vnímať potreby učiteľov, detí a škôl a budú iniciovať ich naplnenie.

Saskia Repčíková
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR