Drahí priatelia,

do Nového roka sme vykročili rázne – pokračovali sme v plnom pracovnom nasadení, ktorého výsledky sú pozitívnym prínosom nielen pre našich členov, súkromné školy a školské zariadenia, ale aj pre ďalších aktérov, napríklad pre samosprávne kraje. To sa v konečnom dôsledku odzrkadlí na lepšom prístupe k poradenským službám, vyššom počte žiakov na kvalitných školách. Len ako príklad ponúkam tri z nich:

V minulom roku sme zachránili experimentálne overovanie. Tesne pred hlasovaním v Národnej rade SR sme v rokovaniach s poslancami i predstaviteľmi MŠVVaŠ SR zastavili novelu školského zákona, ktorou by sa významne obmedzilo experimentálne overovanie a inovácie v školách.

Zastavili sme likvidačnú novelu zákona, ktorou sa mali súkromné poradenské centrá plošne vyraďovať zo siete a rodičia mali podľa nej prišli o možnosť vybrať si, kto bude poskytovať pomoc ich dieťaťu.

V kampani#zaprvakovnastrednej, ktorá vyvrcholila v tomto mesiaci, sme dosiahli  nielen zosieťovanie zástupcov všetkých typov zriaďovateľov, ale aj predstaviteľov verejnej správy a ďalších aktérov, vrátane ministerstva, a v rokovaní s ministerkou školstva aj ústretové kroky pri prerokovávaní žiadostí súkromných škôl o zvýšenie počtu prvákov pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/20. Najdôležitejším výsledkom však je vytvorenie stálej pracovnej skupiny, v ktorej budú mať zastúpenie všetci kľúčoví aktéri vrátane ministerstva. Verím, že spoločne sa nám podarí dosiahnuť transparentné a objektívne rozhodovanie o počtoch tak, aby sme zohľadnili záujmy tých najdôležitejších – žiakov a ich rodičov.

Takisto sa nám podarilo dosiahnuť zobjektívnenie rozhodovania o počte žiakov v osemročných gymnáziách a zachránili sme niekoľko konzervatórií, na ktoré “sa zameralo” ministerstvo kultúry.

Čo nás čaká? Budeme rovnako ako doteraz, v mene viac ako 600 aktívnych súkromných zriaďovateľov chrániť a obhajovať súkromné školy a školské zariadenia.

Pre všetkých záujemcov rozširujeme aj partnerstvá a s nimi výhody v prospech členov. S tohtoročným s členským príspevkom získajú v rámci našej spolupráce s Centrom poradenstva, n.o. bezplatný plný prístup k právnym a ekonomickým informáciám na www.sluzbymvo.sk, ktorých súčasťou je aj diskusné fórum s expertným tímom, čoskoro ďalšiu ponuku Akadémie riaditeľov, či prístup k manuálom Učiace sa Slovensko.

Byť s nami znamená byť v centre diania a možnosť upozorňovať a prispievať k zmenám aj v prospech svojej komunity.

Do Nového roka sme vykročili rázne a v plnom pracovnom nasadení, zároveň s potešením, že oslavujeme 25-ročnicu Asociácie, ktorú v roku 1994 založili prví zriaďovatelia súkromných škôl na čele s Ferkom Tóthom.

Tak sa teším, že čoskoro sa stretneme a spolu si pripomenieme cestu, ktoru sme za toto obdobie prešli a vďaka ktorému máme na mape vzdelávania Slovenska nezastupiteľné miesto.

Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS

Pin It on Pinterest

Share This