Poslanci Národnej rady SR v utorok 19 júna 2018 bez zmien v časti Experimentálne overovanie schválili poslanecký návrh novely Zákona 245/2008 Z.z. (Školský zákon – NR SR tlač 965).

Novela zákona, ktorá po podpise prezidentom republiky, nadobudne účinnosť 1. septembra 2018, prináša viaceré zásadné zmeny v oblasti prijímania žiakov do prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom:

Počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúce prijímacie konanie nesmie prekročiť päť percent z celkového počtu žiakov z daného populačného ročníka v príslušnom školskom roku. Ministerstvo školstva určuje každoročne násobok piatich percent žiakov z daného populačného ročníka každého samosprávneho kraja, podľa ktorého do 15. septembra určí pre každý samosprávny kraj najvyšší počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúci školský rok. 

Zriaďovateľ gymnázia s osemročným vzdelávacím programom doručí orgánu miestnej štátnej správy v školstve návrh počtu žiakov prvého ročníka pre nasledujúci školský rok do 30. septembra; na návrh alebo na zmenu návrhu, ktoré boli doručené po lehote, sa neprihliada. Orgán miestnej štátnej správy v školstve na základe kritérií podľa odseku 8 a po prerokovaní s príslušným zriaďovateľom rozpíše počet žiakov určený ministerstvom školstva pre jednotlivé gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom v jeho územnej pôsobnosti; o prerokovaní vyhotoví písomný záznam. Orgán miestnej štátnej správy v školstve predloží návrh rozpisu s odôvodnením a písomným záznamom z prerokovania ministerstvu školstva do 30. októbra. Orgán miestnej štátnej správy v školstve bezodkladne zverejní návrh rozpisu na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Rozpis počtu žiakov pre jednotlivé gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúci školský rok v územnej pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy v školstve schválený ministrom školstva  zverejní ministerstvo školstva do 30. novembra na svojom webovom sídle.

ASŠŠZ kritizovala návrh poslaneckej novely Zákona 245/2008 Z.z. (Školský zákon – NR SR tlač 965). Upozornila hlavne na výrazné obmedzenie experimentálneho overovania obsahu, foriem a metód vyučovania, ktorým sa do systému vzdelávania dostávali pedagogické inovácie alebo nové študijné či učebné odbory a pri 8-ročných gymnáziách na neobjektívne, nemerateľné, netransparentné a neporovnateľné kritériá určovania počtu 1. tried.

Po niekoľkotýždňových rokovaniach s predkladateľmi návrhu novely zákona za účasti zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, za silnej podpory ďalších organizácií a iniciatív, ako aj podpory verejnosti podpisom pod hromadnú pripomienku a návrh nového znenia sa predkladatelia rozhodli časť o experimentálnom overovaní z návrhu stiahnuť a pokračovať v príprave nového znenia príslušnej časti zákona.

Poslanecká novela Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pin It on Pinterest

Share This