Prezidentka ASŠŠZS Saskia Repčíková aktívne spolupracuje na tvorbe Programového vyhlásenia vlády SR v časti Vzdelávanie – Regionálne školstvo, do ktorého sa podarilo zapracovať niekoľko požiadaviek:

Zo špecifických požiadaviek súkromných škôl a školských zariadení SR sa do PVV 2016 – 2020 dostali:

  • vo všetkých vzdelávacích programoch model, v ktorom bude definovaný základný obsahový a výkonový štandard, a zároveň sa podstatne zväčší priestor pre školy a pedagogických zamestnancov na doplnenie učiva podľa individuálnych podmienok, predpokladov a možností dieťaťa a žiaka. Tým sa umožní každému dieťaťu a žiakovi zažiť radosť z úspechu pri zvládnutí základného učiva, a zároveň naplní potenciál pre rozvíjanie jeho individuálnych predpokladov a na osobnostný rast;
  • akceptácia dobrých výsledkov experimentálne overených alternatívnych vzdelávacích programov, prepojenie vzdelávacích programov s praxou a neustále inovovanie učebných zdrojov a vypracovanie modelových vzdelávacích programov pre školy, ktoré ich budú potrebovať̌;
  • zadefinuje sa obsah právnej identity školy s jej ukotvením naprieč legislatívou
  • posilní sa decentralizácia školstva v oblasti rozhodovania riaditeľov škôl o obsahu, metódach a formách, akými budú plniť stanovené ciele vzdelávania;
  • nový zákon o financovaní škôl a školských zariadení́, ktorý bude riešiť komplexne problematiku financovania škôl a školských zariadení v oblasti prenesených kompetencií a originálnych kompetencií s cieľom zvýšiť jeho efektívnosť, rozšíriť transparentnosť na všetky poskytované finančné prostriedky, podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a umožniť grantovú podporu inovatívnych projektov škôl a pedagogických zamestnancov;
  • zachovanie normatívneho spôsobu financovania škôl.

Pin It on Pinterest

Share This