Stanovisko ASŠŠZ k vyjadreniu predsedu NKÚ ku kontrole stredných škôl

Správna rada ASŠŠZ

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ) 9. februára 2024 zverejnil výsledky kontroly NKÚ, ktorými preveroval deväť súkromných stredných škôl za obdobie rokov 2020 až 2022. Ako kľúčové zistenie v úvode tlačovej správy uviedol: “Fiktívne počty žiakov, prenájom budovy za 951-tisíc eur, kde nájomca a prenajímajúci boli tá istá osoba a nulová kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami zo strany ministerstva školstva.”

Tlačová správa NKÚ k zisteniam uvádza aj vyjadrenie Ľ. Andrassyho, predsedu NKÚ: „Súkromné stredné školy sú dnes takpovediac bez akejkoľvek kontroly ministerstva a dosah na ne nemá ani žiadna iná verejná inštitúcia. Je preto potrebné upraviť zákon a nastaviť jednotný a transparentný systém financovania škôl, ako aj ich kontrolu na všetkých úrovniach. A to preto, aby platili rovnaké pravidlá i povinností pre verejné, cirkevné a taktiež súkromné stredné školy.“

Voči týmto vyjadreniam sa ohradila ASŠŠZ stanoviskom, ktoré prijala Správna rada ASŠŠZ:

Tvrdenie NKÚ, že súkromné školy sú bez akejkoľvek kontroly a bez dosahu kontroly verejnými inštitúciami považujeme za silno zavádzajúce. Potvrdzuje to aj samotná správa: “Kontrola zúčtovania nakladania s verejnými prostriedkami, vykonávaná školskými úradmi, mala formálny charakter.” Všetky súkromné školy zo zákona podliehajú kontrolám viacerých subjektov (zriaďovatelia, RÚŠS, obce, VÚC, daňové úrady, ŠŠI) až po kontrolu ministerstvom školstva. Je teda zrejmé, že v celom reťazci zlyhali nielen súkromné, ale aj štátne zložky.

 

Za mnohými pochybeniami, ktoré uvádza NKÚ je dvojité postavenie jednej osoby na poste zriaďovateľa aj riaditeľa (napr. fakt, že zriaďovateľ určuje odmenu riaditeľovi, pričom ide o tú istú osobu). Dvojrolu jednej osoby umožňuje školský zákon, pričom nie je v rozpore s odmeňovaním niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Pri dodržiavaní legislatívy sa dá aj tento dvojitý vzťah relatívne dobre zvládnuť. Avšak ani zmena legislatívnych pravidiel nevylúči zlyhanie ľudského faktora (napr. priznanie extrémne vysokej odmeny), na čo by mali slúžiť práve kontrolné orgány štátu.

 

Odmietame paušalizovanie v názve “Správa o výsledku kontroly 2023 – Súkromné stredné školy v systéme vzdelávania” na príklade 9 odborných škôl, ktoré tvoria len časť celého stredoškolského systému. Takého nevhodne zovšeobecňujúce tvrdenia majú neadekvátny dopad na súkromné školstvo ako celok.

 

Nepopierame prípadné individuálne zlyhania, ktoré sa nedajú vylúčiť ani v štátnych školách. Zároveň súhlasíme s nevyhnutnou potrebou úpravy niektorých pravidiel a povinností, napr. zadefinovaním školskej právnickej osoby, čím by sa zjednotili práva i povinnosti pre všetky školské subjekty bez rozdielu a vylúčil prípadný konflikt záujmov. Na potrebu definovania školskej právnickej osoby upozorňujeme už dlhé roky a bola aj v legislatívnom pláne úloh (jún 2022). Objektívne preto očakávame, že súčasná vláda naplní toto očakávanie.

_________________________________________

 

Podrobné vyjadrenie k Správe o výsledku kontroly 2023 – Súkromné stredné školy v systéme vzdelávania  vieme poskytnúť až po detailnom oboznámení sa s jej obsahom.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení je dobrovoľné občianske združenie, ktoré už 30 rokov združuje viac ako 200 zriaďovateľov a riaditeľov materských škôl, základných i stredných škôl ako aj školských zariadení. Za ostatných 5 rokov sa zamerala na posilňovanie kvality (prijímanie nových členov na základe stanovených pravidiel, zvyšovanie právneho povedomia formou webinárov, konferencií i pravidelných online stretnutí v odborných sekciách, komunikácia so školskou inšpekciou). Podieľala sa na zlepšení desiatok právnych predpisov v oblasti školstva a i naďalej sú jej experti pripravení spolupodieľať sa na tvorbe takej legislatívy, ktorá skvalitní systém vzdelávania i jeho kontroly.

Pin It on Pinterest

Share This