O súkromných školách

Veríme, že každý občan Slovenskej republiky, v úmysle byť čo najlepšie pripravený, kompetentný a schopný budovať svoj osobný život a profesionálnu kariéru v dynamicky sa vyvíjajúcom svete tretieho tisícročia, má právo slobodne sa rozhodnúť o svojej vzdelávacej ceste.

Vznik súkromných škôl a školských zariadení

Slovenská republika pri uplatňovaní práva na vzdelávanie v súlade s 2. článkom Dodatkového protokolu č.1 Európskeho dohovoru vytvorila pluralitný systém vzdelávania umožnením fungovania systému súkromných škôl.

Súčasne, podľa par. 3 Zákona 245/2008 Z.z. – Školského zákona je výchova a vzdelávanie v SR založená na princípe rovnocennosti vzdelania získaného v štátnych školách rovnako ako v školách zriadených inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (“súkromných školách”).

Členenie 

Zaujímavé čísla

Pin It on Pinterest

Share This