Zmenám vo financovaní základných umeleckých škôl (ZUŠ) a zmenám v nápočtoch žiakov k 15. septembru 2017 sa venovali riaditelia a zriaďovatelia súkromných ZUŠ na spoločnom rokovaní 16. novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši. Na pracovnom stretnutí, na ktorom sa zúčastnili aj nečlenovia Asociácie, debatovali hlavne o legislatívnych zmenách, ktoré zasiahli ZUŠ v poslednom roku, a ktoré ešte prichádzajú a vyžadujú si spoločný a jednotný prístup a posilnenie nášho hlasu.

Riaditelia zhodne potvrdili, že zmeny vo financovaní a zmeny v nápočtoch žiakov mali na ich školy negatívny dopad a pre niektoré sú dokonca priamym existenčným ohrozením. Odmietli návrh ZMOS na zníženie koeficientu pre žiakov v individuálnej forme vzdelávania upozorňujúc na fakt, že skupinoví žiaci sú dnes výrazne finančne poddimenzovaní. Zároveň riaditelia zásadne odmietajú, aby sa nedostatok finančných prostriedkov pre materské školy riešil odoberaním finančných prostriedkov zo ZUŠ.

Vedúca odbornej sekcie pre ZUŠ Eva Ohraďanová tiež informovala o spôsobe výpočtu jednotkového koeficientu a vyzvala riaditeľov k pozornému sledovaniu schvaľovacieho procesu obecných a mestských VZN, určujúcich výšku príspevku pre ich ZUŠ.

Celé rokovanie prelínala aktívna diskusia všetkých zúčastnených, ktorej výsledkom je:

  • podpora zástupcov Asociácie v rokovaniach za návrat 4 a 5 ročných detí „do systému“,
  • odmietnutie akéhokoľvek ďalšieho znižovania koeficientov pre ZUŠ,
  • spustenie Iniciatívy za podporu umeleckého školstva na Slovensku,
  • mediálna podpora ZUŠ aj prostredníctvom úspešných umeleckých osobností,
  • spoločná snaha o rozšírenie členskej základne ASŠŠZS.

Pin It on Pinterest

Share This