Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 4. decembra 2017 oficiálne prijalo Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) a Národnú sústavu kvalifikácií (NSK). Slovensko sa stalo v poradí 33. krajinou, ktorá priradila svoj národný kvalifikačný rámec k Európskemu kvalifikačnému rámcu (EKR).

Týmto krokom sa zjednoduší akceptácia dosiahnutej kvalifikácie a odstránia sa ďalšie prekážky vo voľnom pohybe pracovných síl na európskom trhu práce.

Koen Nomden, zástupca Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu

Poradná skupina Európskej komisie pre EKR akceptovala zavedené procesy v Slovenskej republike pri implementácii Slovenského kvalifikačného rámca ako jasné, transparentné a dôveryhodné pre ostatné členské štáty EÚ a 4. októbra 2017 priraďovaciu správu prijala. Rezort školstva tak splnil hlavný predpoklad zabezpečenia základného nástroja celoživotného vzdelávania. Zástupca Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu Koen Nomden ocenil, že aj Slovenská republika sa pripojila k Európskemu kvalifikačnému rámcu. „Týmto krokom sa zjednoduší akceptácia dosiahnutej kvalifikácie a odstránia sa ďalšie prekážky vo voľnom pohybe pracovných síl na európskom trhu práce,“ uviedol. Národná sústava kvalifikácií zjednocuje nároky na jednotlivé kvalifikácie a popisuje rôzne cesty ich získavania – prostredníctvom formálneho vzdelávania v škole, neformálneho vzdelávania v rámci systému celoživotného vzdelávania i informálneho vzdelávania napríklad v súvislosti so záľubami vo voľnom čase. Tým predstavuje významný podnet pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov, keďže si budú môcť zvýšiť svoju kvalifikáciu aj inak ako v škole. Slovenský kvalifikačný rámec predstavuje nástroj, ktorý umožní zamestnancom ľahšie sa uplatniť so svojou kvalifikáciou na európskom trhu práce. Umožní im adekvátne sa zaradiť v rámci požadovaných kvalifikácií v tom – ktorom členskom štáte EÚ, keďže základom pre všetky krajiny je spoločný Európsky kvalifikačný rámec. V minulosti dochádzalo k problémom, keďže kvalifikácia získaná v jednej krajine často vyžadovala odlišné štandardy ako kvalifikácia na rovnakú pozíciu v inej krajine. Vznikala tak bariéra pri zamestnávaní kvalifikovanej pracovnej sily za hranicami. Slovenský kvalifikačný rámec má osem úrovní, pričom na každej z nich popisuje požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie zamestnanca. Týchto osem úrovní je potom previazaných s jednotlivými kvalifikáciami z Národnej sústavy kvalifikácií. Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Celú správu nájdete tu: Rezort školstva oficiálne prijal Slovenský kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácií

Pin It on Pinterest

Share This