„Problém sa začal riešiť až v tomto roku, keď sa pokles demografickej krivky zastavil a do roku 2025 bude stúpať. Nechceme ísť so samosprávnymi krajmi do boja. Ponúkame koncepčné riešenia v záujme tých, ktorých sa to najviac dotýka, teda detí. Celému procesu mali predchádzať rokovania o nastavení kritérií. Každý kraj si nastavil vlastné a napríklad študijné výsledky sa vôbec do úvahy nebrali,“

konštatovala Ľubica Petríková, viceprezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska pre Košice Dnes v súvislosti s oznámením maximálnych počtov žiakov prijímaných do 1. ročníkov stredných škôl v školskom roku 2019/20.

“Ako uviedla, v mnohých prípadoch došlo k neopodstatnenému zníženiu prvákov na stredných školách, napriek tomu, že ide o zariadenia, ktoré patria na základe výsledkov maturitných skúšok či nízkej miery nezamestnanosti absolventov k najlepším v kraji.

Petríková sa obáva, že môže najbližšie mesiace nastať problém, pretože rodičia a uchádzači o štúdium v januári zistia, že stredná škola, pre ktorú sa rozhodli, prijímacie konanie vôbec nevypísala.”

Foto: Ľubica Petríková, viceprezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Foto: hkl – Košice dnes

Linka na celý článok:

V tomto roku prvýkrát o prerozdeľovaní žiakov podľa presne stanovených počtov pre kraje, rozhodovali samosprávne kraje. ASŠŠZS zisťovala, na základe akých kritériíí sa rozhodovalo na krajských urovniach a výsledkom zistení je petícia za  transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19.

Petícia za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19

Mnoho škôl môže prijať iba minimálny počet žiakov 1. ročníka, hoci záujem študentov dlhodobo prevyšuje aj povolený najvyšší počet žiakov v triede. Niekde je počet schválených žiakov prvých ročníkov taký nízky, že škola nemôže naplniť ani predpísaný minimálny počet žiakov v triede, ktorý jej ukladá Školský zákon. Sú školy, ktorým samosprávny kraj nepovolil ani jedného žiaka 1. ročníka, čím ich odsúdil na útlm a zánik.

Rodičia aj uchádzači o štúdium tak môžu v januári zistiť, že stredná škola, pre ktorú sa so svojím dieťaťom rozhodli, prijímacie konanie vôbec nevypísala, alebo môže prijať iba polovičný počet prvákov, ako v tomto roku.

Žiadame, aby samosprávne kraje rozhodovali o žiakoch transparentne a rozhodovali na základe objektívnych kritérií, ktoré vypovedajú o kvalite školy, bez ohľadu na to, kto je jej zriaďovateľom.

Pin It on Pinterest

Share This