Vyhlásenie k upravenému najvyššiemu počtu prvákov na stredných školách

Bratislava, 31. január 2019

„Som rada, že sme sa spojili v prospech našich detí a že prvým výsledkom aktivít, ktoré sme iniciovali a viedli pod hlavičkou #zaprvakovnastrednej je navýšenie počtov miest v 1. ročníkoch stredných škôl aj tam, kde by školy v školskom roku 2019/20 neotvorili ani jednu triedu, a to najmä v súkromných a cirkevných stredných školách. Všetkým želáme úspešné prijímacie pohovory a dobrý štart štúdia na stredných školách.

Spojili sme nielen zástupcov všetkých zriaďovateľov, ale aj predstaviteľov verejnej správy a ďalších aktérov, vrátane ministerstva a súčasnú úpravu považujem za prirodzené vyústenie reálneho prehodnotenia našich argumentov.

Sme však len v polovici cesty – pracovnú skupinu všetkých zúčastnených aktérov, vrátane ministerstva, ktorej vznik sme iniciovali, čaká práca na nastavení kritérií transparentného a objektívneho rozhodovania o počtoch tak, aby sme zohľadnili záujmy tých najdôležitejších – žiakov a ich rodičov.“

Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS

 

Súhrn aktivít #zaprvakovnastrednej

V novembri 2018 samosprávne kraje prvý raz na základe kvôt MŠVVaŠ SR samostatne rozhodovali o počtoch žiakov prvých tried v jednotlivých stredných školách. Kritériá rozhodovania nie vždy zohľadnili kvalitu vzdelávania, riadili sa iba prognózovanou potrebou na trhu práce a regionálnymi stratégiami. ASŠŠZS začiatkom decembra iniciovala Petíciu za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19, ktorú za necelý mesiac (28. 12.2018 ) s viac ako 3000 podpismi a žiadosťou o stretnutie odovzdala na MŠVVaŠ SR. Zároveň spolu s partnermi z cirkevných a verejných škôl (Konferencia biskupv Slovenska, Kvalitné školstvo) iniciovala 1. partnerské rokovanie zástupcov všetkých samosprávnych krajov (7. 1. 2019), výsledkom ktorého bola dohoda o vzniku pracovnej skupiny a následné rokovanie (16. 1. 2019) s ministerkou školstva M. Lubyovou.

Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) je nepolitická nezávislá nezisková organizácia, ktorá už 25 rokov chráni a obhajuje rovnoprávne postavenie súkromných škôl ako legitímnu súčasť vzdelávacej sústavy na Slovensku. Viac aj o aktivitách #zaprvakovnastrednej na www.sukromneskoly.sk

 

Definitívne najvyššie počtu prijímaných žiakov 1. ročníkov stredných škôl v školskom roku 2019/2020 na jednotlivých školách v členení podľa samosprávnych krajov

 

Pin It on Pinterest

Share This