Webbonusy pre členov ASŠŠZ

Webbonusy na rok 2023 (aktualizácia 31. 3. 2023)

Členovia ASŠŠZ, ktorí majú riadne uhradený členský príspevok, majú nárok na benefit v podobe 2 webbonusov ročne.

Webbonus:

  • je neprenosný
  • nie je prevoditeľný na peniaze
  • slúži na bezplatný vstup člena (jedna IP adresa s jedným prístupom) na webinári podľa vlastného výberu, ktorý organizuje ASŠŠZ
  • dá sa použiť aj na sprístupnenie záznamu webinára z archívu
  • zaniká ukončením členstva
  • nedá sa použiť v prípade neuhradenia členského poplatku

ASŠŠZ začala poskytovať webbonusy v roku 2021. Maximálny počet webinárov na člena je v tomto roku 6.  V nižšie uvedenej tabuľke si viete preveriť aktuálny počet webbonusov, ako aj ich čerpanie.

Ponuka záznamov

Stav webbonusov a ich čerpanie od roku 2021 z

Zistíte na základe čísla faktúry na úhradu členského poplatku, ktorú sme Vám vystavili v roku 2023 v dokumente, ktorý je aktualizovaný k 31. 3. 2023.

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Kompetencie zriaďovateľa a riaditeľa (31. 1. 2023)

Cieľom webinára je priniesť základné informácie týchto tém: kompetencie zriaďovateľa, zriaďovacia listina, zastupovanie kolektívneho zriaďovateľa voči škole/ŠZ (ak je zriaďovateľom napr. akciová spoločnosť, združenie práv. osôb a pod), výberové konania riaditeľa, kompetencie riaditeľa a jeho povinnosti voči zriaďovateľovi, možnosti splnomocnenia kompetenciami, fungovanie zriaďovateľa a riaditeľa školy/ŠZ v jednej osobe (výhody a nevýhody), rozdiel vo fungovaní zriaďovateľa k škole s právnou subjektivitou a k škole/ŠZ bez právnej subjektivity, skúsenosti z praxe, otázky a odpovede. Súčasťou webinára je aj prehľadný podrobný písomný materiál.

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Od VZN k zmluve 4. (5. 12. 2022)

Webinár prináša súhrnné odpovede na otázky: ako si vypočítať sumu jednotkového koeficientu, kde nájsť relevantné podklady k zmenám, ako a kedy uzatvárať dodatky, ale aj na otázky, ako to bude s financovaní od roku 2023, či treba uzatvárať nové zmluvy, či iba dodatky, aké sú najnovšie zmeny v legislatíve. Upozorňuje aj na zmeny, ktoré nastávajú od 1. januára 2023, odpovedá na ďalšie podnety: platnosť nových ustanovení zákona č. 596/2003, UZATVÁRANIE NOVÝCH ZMLÚV, PREDLŽOVANIE ZMLÚV, REŽIM BEZ ZMLUVY,zmeny v praxi (dodatky, zmeny sumy jednotkového koeficientu a pod.), SKÚSENOSTI Z PRAXE, príklady dobrej praxe, vzor dobrej zmluvy, Vaše otázky a odpovede. Účastník webinára získa: prehľad o tom, ako strategicky postupovať pri uzatváraní dodatkov k zmluvám /novým zmluvám na rok 2023, prehľad o najčastejších problémových situáciách a praktické príklady ich riešenia, odpovede na špecifické otázky účastníkov.

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Od VZN k zmluve 3. (20. 9. 2022)

Webinár nadväzuje na sériu predchádzajúcich webinárov OD VZN K ZMLUVE vo vzťahu k novele zákona č. 596/2003 z decembra 2021, ktorým sa upravilo financovanie škôl a školských zariadení a obsahuje informácie: DODATKY V KONTEXTE ZMENY JEDNOTKOVÉHO KOEFICIENTU, napr. kto a za akých podmienok má nárok na doplatenie financií s prihliadnutím na obsah zmluvy, ako majú postupovať zriaďovatelia, s ktorými obec zmluvy neuzatvorila, aké sú náležitosti dodatku k zmluve, ako postupovať v prípade, ak obec nechce uzavrieť dodatok k zmluve, prípadne ho podmieňuje napr. dokladovaním iných príjmov a pod., PRÍPRAVA NA UZATVÁRANIE NOVÝCH ZMLÚV, upozornenie na legislatívne zmeny od 1. januára 2023 (napr. povinnosť uzatvoriť zmluvu, prechod financovania žiakov nad 15 rokov z VÚC na obce…) a SKÚSENOSTI Z PRAXE, príklady dobrej praxe, vzor dobrej zmluvy, Vaše otázky a odpovede. Účastník webinára získa: prehľad o tom, ako strategicky postupovať pri uzatváraní dodatkov k zmluvám /novým zmluvám na rok 2023, prehľad o najčastejších problémových situáciách a praktické príklady ich riešenia, odpovede na špecifické otázky.

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Vydávanie rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (16. 6. 2022)

Webinár je reakciou na zmeny v školských zákonoch, ktoré postupne upravili predpisy vydávania rozhodnutí,  na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní: prehľad záväznej legislatívy a zmien vo vydávaní rozhodnutí, rozhodnutia a ich obsah (čo je a nie je ich nevyhnutnou súčasťou), rozhodnutia a ich doručovanie, otázky a odpovede, príklady dobrej praxe, vzor dobrej zmluvy, Vaše otázky a odpovede. Účastník webinára získa: prehľad o tom, ako má pri vydávaní rozhodnutí postupovať  v súlade s platnou legislatívou, prehľad o najčastejších problémových situáciách a praktické príklady ich riešenia, odpovede na špecifické otázky.

Pin It on Pinterest

Share This