Samosprávne kraje tiež vyzývajú ministerstvo školstva na spoločné rokovanie k počtom žiakov v prvých ročníkoch stredných škôl v školskom roku 2019/20. Stalo sa tak po historicky prvom partnerskom stretnutí riaditeľov úradov/vedúcich odborov školstva samosprávnych krajov so zástupcami súkromných, cirkevných a verejných škôl , ktoré sa uskutočnilo v pondelok 7. januára 2019 od 11.00 h v Košiciach, v priestoroch Košického samosprávneho kraja. Na stretnutí sa za súkromné školy zúčastnila PhDr. Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS a Mgr. Ľubica Petríková, viceprezidentka ASŠŠZS pre školy, cirkevné školy zastupovala Ing. Mgr. Miriam Janegová, riaditeľka Diecézneho školského úradu Žilinskej diecézy, za verejné školy PaedDr. Viera Grohová z Fóra proaktívnych škôl a JUDr. Daniela Čorbová sa na stretnutí zúčastnila v mene občianskej iniciatívy Kvalitné školstvo.

Na ťahu je ministerstvo, ktoré má už na stole petíciu Petíciu za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19 ktorú ASŠŠZS, s viac ako 3000 podpismi za necelý mesiac, 28. 12.2018 odovzdala na MŠVVaŠ SR so žiadosťou o stretnutie a prerokovanie možností riešenia tak, aby sa vyhovelo tisícom rodičov, učiteľov i študentov.

Ministerstvo k spolupráci pri lepšom nastavení procesu po pondelkovom rokovaní vyzývajú aj samosprávne kraje:

“Chceme do tohto dialógu zahrnúť všetkých zúčastnených aktérov, čo sa týka stredných škôl. Budeme komunikovať aj s ministerstvom školstva, pretože tam vnímame asi najväčšie rezervy, čo sa týka nastavovania toho systému, pretože ministerstvo má oveľa väčšie kompetencie v oblasti stredných škôl ako vyššie územné celky, avšak, čo sa týka zodpovednosti, je to presne naopak,” povedal po rokovaní Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja. Prizvaní podľa neho budú aj experti zo zahraničia, pričom ako stále inšpiratívny príklad spomenul fínsky model stredného školstva. (Samosprávne kraje žiadajú novelu vyhlášky o určovaní počtov žiakov SŠ)

Výsledkom pondelkového stretnutia, ktoré na základe individuálnych rokovaní a poznatkov aplikačnej praxe iniciovala Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZ), Konferencia biskupov Slovenska a Fórum proaktívnych škôl, bola dohoda o vytvorení spoločnej pracovnej skupiny, ktorá sformuluje objektívne východiská hodnotenia škôl:

“Spoločná pracovná skupina by mala, na rozdiel od predchádzajúcich období, kedy sa rozhodovalo o nás bez nás, formulovať spoločné východiská k tomu, ako budú rozhodovať samosprávne kraje – s rešpektom k ostatným zriaďovateľom,” zdôraznila PhDr. Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS.

Nesúhlasné stanovisko s prerozdelením počtov prvákov v Košickom samosprávnom kraji vyjadrila aj europoslankyňa a košická krajská podpredsedníčka Smeru-SD Monika Smolková, ktorá svoje pripomienky poslala priamo ministerke školstva.  Podľa nej KSK podľa nej účelovo zvýhodňoval gymnáziá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na úkor gymnázií v pôsobnosti Okresného úradu Košice a dvoch súkromných gymnázií. Kritizovala tiež nulový počet prvákov pre Obchodnú akadémiu Polárna v Košiciach. Proti prerozdeleniu sa podľa nej ozývajú aj nespokojní zamestnávatelia. (M. Smolková: KSK rozdelil počty prvákov stredných škôl netransparentne):

“Riaditelia škôl o tom, že dostanú nulový počet žiakov sa dozvedeli iba z mailu, ktorý nasledoval potom, čo rokovali na KSK, a tam im to nikto nepovedal,” uviedla pre TASR M. Smolková.

Ozývajú sa ďalší nespokojní.  Predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník (SNS) pre TASR uviedol, že bude v čo najkratšom čase k tejto téme iniciovať rokovanie s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD). Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP) nesúhlasí s redukovaním počtu žiakov na stredných zdravotníckych školách. Tvrdí, že počet žiakov jednotlivých odborov v profesiách sanitár, praktická sestra, farmaceutický laborant a iných je potrebné prehodnotiť. Pre TASR to uviedol koordinátor riadenia činnosti kancelárie SK MTP Patrik Moškurjak. (Moškurjak: Počet žiakov zdravotníckych odborov treba prehodnotiť)

“Zdravotné školy majú vo výbore pre zdravotníctvo plnú podporu. Nedostatok zdravotníckeho personálu vnímam ako celospoločenskú objednávku, ktorú je potrebné bezodkladne vyriešiť, aby nebola v Slovenskej republike ohrozená kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť,” vysvetlil Š. Zelník.

#zaprvakovnastrednej – na ťahu je ministerstvo

Podľa zákona o odbornom vzdelávaní mali samosprávne kraje určiť počty žiakov do 15. novembra a do 30. novembra ich zverejniť na internete. “Pretože vyhláška ministerstva školstva nadobudla účinnosť až 15. septembra 2018 a neboli k dispozícii všetky vstupné údaje, tak všetky samosprávne kraje postupovali podľa paragrafu 9. To znamená, že vyhodnocovali len tie údaje a kritériá, ktoré boli k dispozícii, a nevyhodnocovali tie čiastkové kritériá podľa vyhlášky, ku ktorým neboli dodané vstupné dáta z ústredných orgánov štátnej správy,” priblížila Hilčíková, vedúca odboru školstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). (pozri správu TASR: Samosprávne kraje žiadajú novelu vyhlášky o určovaní počtov žiakov SŠ)

15. november 2018

Prvé avíza nespokojnosti s procesom rozhodovania v niektorých krajoch, prostredníctvom informácií z Krajských rád pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP) v polovici novembra verejnosti avizovala a prerokovala Správna rada ASŠŠŠZS (Správna rada o likvidačnom ohrození niektorých súkromných škôl a školských zariadení)

30. novembra 2018

Jednotlivé kraje zverejnili maximálne počty žiakov 1. ročníkov na internete:

30. novembra 2018

“Nie sme proti rušeniu nepotrebných škôl, ale chceme zabrániť neodôvodnenému znižovaniu počtu budúcich prvákov pre prijímacie konanie na školský rok 2019/20 a postupnej likvidácii niektorých stredných škôl, nielen súkromných,“ priblížila Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS

„Keďže sa situácia v niektorých samosprávnych krajoch podobá, chceme priniesť spoločné návrhy a dohodnúť spoločnú stratégiu postupu pri pomoci tým školám.“  Vyjadrila sa tak v súvislosti s naštartovaním Petície za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19.

Petícia za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19

Mnoho škôl môže prijať iba minimálny počet žiakov 1. ročníka, hoci záujem študentov dlhodobo prevyšuje aj povolený najvyšší počet žiakov v triede. Niekde je počet schválených žiakov prvých ročníkov taký nízky, že škola nemôže naplniť ani predpísaný minimálny počet žiakov v triede, ktorý jej ukladá Školský zákon. Sú školy, ktorým samosprávny kraj nepovolil ani jedného žiaka 1. ročníka, čím ich odsúdil na útlm a zánik.

Rodičia aj uchádzači o štúdium tak môžu v januári zistiť, že stredná škola, pre ktorú sa so svojím dieťaťom rozhodli, prijímacie konanie vôbec nevypísala, alebo môže prijať iba polovičný počet prvákov, ako v tomto roku.

Žiadame, aby samosprávne kraje rozhodovali o žiakoch transparentne a rozhodovali na základe objektívnych kritérií, ktoré vypovedajú o kvalite školy, bez ohľadu na to, kto je jej zriaďovateľom.

3. decembra 2018

pre Košice Dnes konštatovala Ľubica Petríková, viceprezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska v súvislosti s oznámením maximálnych počtov žiakov prijímaných do 1. ročníkov stredných škôl v školskom roku 2019/20:

„Problém sa začal riešiť až v tomto roku, keď sa pokles demografickej krivky zastavil a do roku 2025 bude stúpať. Nechceme ísť so samosprávnymi krajmi do boja. Ponúkame koncepčné riešenia v záujme tých, ktorých sa to najviac dotýka, teda detí. Celému procesu mali predchádzať rokovania o nastavení kritérií. Každý kraj si nastavil vlastné a napríklad študijné výsledky sa vôbec do úvahy nebrali.“

Postupne sa ozývajú aj ďalšie hlasy.

11. decembra 2018

sa pre denník Postoj vyjadruje Peter Buranský, riaditeľ Diecézneho školského úradu Biskupstva Nitra (Naše cirkevné školy dostali oveľa menej žiakov, než žiadali):

„Všetky VÚC sú tiež zriaďovateľmi škôl, a teda školy iných zriaďovateľov, cirkevné či súkromné školy, sú vnímané ako konkurencia. Preto si myslíme, že samotné prideľovanie žiakov jednotlivým školám na Slovensku dopadlo tak, ako dopadlo. Ak jeden zriaďovateľ rozhoduje o druhom zriaďovateľovi, ako inak to môžeme chápať? Veď to je konflikt záujmov. To spochybňuje základný princíp súťaže.“

17. decembra 2018

Nosnou témou rokovania predsedov žúp v Žiline bola aj vyhláška o určovaní najvyššieho počtu žiakov v prvých ročníkoch stredných škôl.

„Vo vyhláške, podľa ktorej mali jednotlivé samosprávne kraje určiť počet prvákov na stredných školách, chýbalo veľmi veľa údajov, či už z ministerstva školstva alebo ministerstva práce. Ako samosprávne kraje sme s tým mali veľké problémy, preto to chceme preberať s rezortom školstva. Verím, že nám vyhovie,“

povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý má dohľad na oblasť školstva pre Žilinský večerník. Podľa predsedov slovenských krajov je dôležité zaoberať sa aj možnosťou, že by ministerstvo školstva určilo výkony zvlášť súkromným zriaďovateľom a zvlášť cirkevným školám.

19. december 2018

vyjadrili aj niektoré školy, ktorých sa situácia bytostne dotýka (TV Markíza: Stredoškoláci začali boj o svoje školy. Prví sa verejne ozvali Košičania):

28. december 2018

ASŠŠZS odovzdala na MŠVVaŠ SR petíciu so žiadosťou o stretnutie a prerokovanie možností riešenia tak, aby sa vyhovelo tisícom rodičov, učiteľov i študentov. Petíciu za necelý mesiac podpísalo viac ako 3000 signatárov.

Následne ASŠSZS v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a Fórom proaktívnych škôl iniciovala rokovanie so samosprávnymi krajmi, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 7. januára 2019.

Úvodná ilustračná fotografia: rawpixel.com from Pexels

Pin It on Pinterest

Share This