“Nie sme proti rušeniu nepotrebných škôl, ale chceme zabrániť neodôvodnenému znižovaniu počtu budúcich prvákov pre prijímacie konanie na školský rok 2019/20 a postupnej likvidácii niektorých stredných škôl, nielen súkromných,”

zdôraznila Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) v súvislosti s Petíciou za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19, ktorú za pár hodín od spustenia podporilo viac ako 400 signatárov z radov riaditeľov škôl, študentských rád, ale aj rodičia z celého Slovenska.

Cieľom petície je dosiahnuť ponechanie počtov žiakov pre prijímacie konanie v rozsahu školského roka 2018/19 dovtedy, kým nebudú k dispozícii zákonom stanovené, objektívne, úplné a správne údaje, potrebné pre transparentné určovanie počtu zjednoteným postupom na celom území SR, ktoré má poskytnúť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ostatné ústredné štátne orgány a ďalšie subjekty v zmysle Vyhlášky 252/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl, a to nie vyhláškou, ale priamo novelou Zákona 61/2015 Z.z., v súlade s Článkom 2, ods. 2 v v spojení s Článkom 13 Ústavy Slovenskej republiky, Zákona č. 460/1992 Zb., a , teda rovnako, ako je to pri 8-ročných gymnáziách, čím kritériá budú v rovnakom rozsahu záväzné pre všetky samosprávne kraje.

V súčasnosti samosprávne kraje určili každej strednej škole na svojom území maximálny počet žiakov 1. tried na základe nerovnakého súboru kritérií, s ktorými neboli všetky školy vopred oboznámené. Kritériá rozhodovania v mnohých prípadoch nijako nezohľadňovali kvalitu vzdelávania, riadili sa iba prognózovanou potrebou na trhu práce a regionálnymi stratégiami.

“Došlo tak k neopodstatnenému zníženiu počtu prvákov v mnohých stredných školách, a to napriek tomu, že ide o školy, ktoré patria na základe výsledkov maturitných skúšok, či nízkej miery nezamestnanosti svojich absolventov k najlepším v kraji,”

zdôraznila Saskia Repčíková a doplnila, že podľa informácií, ktoré ASŠŠZS získala, samosprávne kraje nedisponovali všetkými potrebnými údajmi a tak nemohli preto rozhodovať zákonne, informovane, so zásadou rovnosti účastníkov.

Petícia za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19

Mnoho škôl môže prijať iba minimálny počet žiakov 1. ročníka, hoci záujem študentov dlhodobo prevyšuje aj povolený najvyšší počet žiakov v triede. Niekde je počet schválených žiakov prvých ročníkov taký nízky, že škola nemôže naplniť ani predpísaný minimálny počet žiakov v triede, ktorý jej ukladá Školský zákon. Sú školy, ktorým samosprávny kraj nepovolil ani jedného žiaka 1. ročníka, čím ich odsúdil na útlm a zánik.

Rodičia aj uchádzači o štúdium tak môžu v januári zistiť, že stredná škola, pre ktorú sa so svojím dieťaťom rozhodli, prijímacie konanie vôbec nevypísala, alebo môže prijať iba polovičný počet prvákov, ako v tomto roku.

Žiadame, aby samosprávne kraje rozhodovali o žiakoch transparentne a rozhodovali na základe objektívnych kritérií, ktoré vypovedajú o kvalite školy, bez ohľadu na to, kto je jej zriaďovateľom.

Pin It on Pinterest

Share This