Ministerstvo financií SR predkladá na rokovanie Vlády SR návrh novely nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov na základe návrhu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom návrhu je upraviť znenie nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. v nadväznosti na zmeny schválené zákonom č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo vzťahu ku kritériám a spôsobu prerozdeľovania podielových daní pri financovaní činnosti školských klubov detí od 1. januára 2018.

V predkladacej správe sa uvádza: „V súčasnosti je kritériom pre rozdeľovanie podielových daní vo vzťahu k financovaniu činnosti školských klubov detí počet všetkých žiakov základnej školy, čo spôsobuje obciam problémy pri financovaní činnosti školských klubov detí tam, kde školské kluby detí navštevuje viac ako 50 % žiakov školy. Podľa návrhu bude kritériom pre rozdeľovanie počet detí v školských kluboch detí zo žiakov z nultého až piateho ročníka základnej školy. Uvedenej zmene zodpovedá úprava aktuálneho koeficientu z 1,6 na 6. Zber údajov o počte žiakov v školských kluboch detí z nultého až piateho ročníka základnej školy na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok k uvedenému dátumu ustanovuje § 7a ods. 1 písm. h) zákona č. 597/2003 Z. z. v znení účinnom od 1. septembra 2017.“

Do pripomienkového konania v návrhu úpravy nariadenia, ktoré bolo ukončené 7.11.2017 Návrh nariadenia vlády v legislatívnom procese),  sa zapojila aj Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, ktorá sa vyjadrila k návrhu nariadenia vlády ako celku v tomto znení:

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení žiada ponechanie úpravy koeficientov tak, ako sa navrhuje v tomto materiáli a nesúhlasí so zmenami a úpravami koeficientov ďalších škôl a školských zariadení.

Odôvodnenie k návrhu zmeny koeficientov ZUŠ:

Od roku 2017 sú v účinnosti koeficienty individuálneho vyučovania v ZUŠ 14,7 a skupinového vyučovania 4,8. Navýšenie koeficientu na žiaka v individuálnej forme vyučovania bolo odôvodnené dlhodobým podfinancovaním tejto formy vyučovania. Znížením tohto koeficientu sa opäť zopakuje situácia, na základe ktorej bol pred rokom tento koeficient zvýšený. ZUŠ budú tak navyše druhý rok za sebou uprostred školského roku prechádzať zmenami financovania, ktoré negatívne ovplyvnia ich chod a nesystémovo zasiahnu do plnenia ŠVP a ŠkVP.

Odôvodnenie k ponechaniu koeficientov SCŠPP:

Suma pridelených prostriedkov predstavuje maximálne 120,00 € na klienta ročne, teda 10 Eur mesačne!!! čo ani pri súčasnom koeficiente 2 pri viacnásobnom postihnutí absolútne nepokryje výšku nákladov na prácu tímu odborníkov, ktorí liečia takéto dieťa. Táto suma nezohľadňuje: – opakované intervencie pre deti – klientov S CŠPP (častokrát každý týždeň), – poskytovanie ranej starostlivosti, vek a náročnosť postihnutia (od veku 0 – napríklad pri deťoch s poruchou sluchu, viacnásobných postihnutiach), – terénnu prácu – komplexnú prácu viacerých odborníkov ( s jedným dieťaťom častokrát pracujú aj 3 odborníci) – prácu s celou rodinou. Pri znížení koeficientu na hodnotu 1 je nemožné takúto starostlivosť poskytnúť a signalizujú to aj C ŠPP zriaďované štátom. Spomedzi školských zariadení majú práve pre súkromné centrá ŠPP najnižší koeficient. Na rozdiel od štátnych ŠPP sú súkromné zariadenia financované podľa REÁLNEHO počtu klientov za predchádzajúci školský rok (Výhodou štátnych C ŠPP (ale aj štátnych C PPPaP) je, že ich zriaďovateľ (OÚ v sídle kraja) má možnosti ich dofinancovať podľa potreby, napr. z dôvodu valorizácie platov odborných a ostatných zamestnancov, požiadať v dohodovacom konaní MŠVVaŠ a MF o dofinancovanie napr. v prípadoch havárií, zariadenia majú možnosť zvýšiť si rozpočet v rôznych projektoch (MŠVVaŠ SR) a pod.

Ďalším dôvodom, prečo zásadne odmietame zámer opäť meniť koeficienty v NV 668/2004 je fakt, že nebol prediskutovaný so zástupcami stavovských a profesných organizácií a nepredchádzala mu nijaká systémová analýza údajov o poskytovanom vzdelávaní a starostlivosti.

Argument o zvyšovaní prepočítaného počtu žiakov v ZUŠ a SCŠPP nie je podložený nijakými overenými údajmi zo zberu údajov a nemá oporu vo výpočte nákladov na poskytovanie vzdelávania starostlivosti.

Navrhujeme nemeniť žiadne iné koeficienty okrem tých, ktoré sú predložené v tomto návrhu a túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Pin It on Pinterest

Share This