Branislav Gröhling (Sloboda a Solidarita) si v sobotu 21. marca 2020 prevzal z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej menovací dekrét a stal sa ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR v období, keď nielen odborná i laická verejnosť  volá po zásadnej zmene paradigmy vzdelávania, ale zároveň vzdelávania výrazne mení aj situácia vyvolaná pandémiou nového koronavírusu a s ňou spojenými reštrikčnými opatreniami. Ako povedala pre TASR Ľubica Petríková, viceprezidentka ASŠŠZS:

Branislava Gröhlinga považujeme za pripraveného konkrétnymi riešeniami prispieť k skvalitneniu školstva  Situácia, v ktorej pán Gröhling nastupuje do funkcie je poznačená nám všetkým neznámym fenoménom. Z uvedeného dôvodu ako prvé bude musieť zvládnuť organizáciu zvyšných mesiacov školského roka, čo je v tejto situácii obrovská výzva. Práve jej riešenie dáva možnosť novonastupujúcemu ministrovi ukázať, do akej miery chce pri rozhodovaní spolupracovať, komunikovať a hlavne počúvať tých, ktorých sa jeho rozhodnutia bytostne dotýkajú.

Pre nového ministra školstva Branislava Gröhlinga nie sú výzvy, ktorým čelia súkromné školy a školské zariadenia neznáme. Zúčastnil sa na našej výročnej konferencii v Trnave v roku 2016 aj v banskej Bystrici v roku 2018 a v ostatnom období veľmi aktívne pôsobil aj ako poradca J. Drobu, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. V predvolebnom období bol vedúcim expertom tímu pre vzdelávanie v strane Sloboda a Solidarita, ktorá vo svojom Volebnom programe zakomponovala aj našu požiadavku odstránenia nerovnosti postavenia zriaďovateľov.

Dnes už nový minister B. Gröhling sa v predvolebnom dotazníku ASŠŽS sám vyjadril, že nastávajú situácie, keď jeden zriaďovateľ rozhoduje v konflikte záujmov o školách iných zriaďovateľov a má záujem zjednotiť aj financovanie školstva.

Sloboda a Solidarita predstavila ambiciózny volebný program, kde sa o.i. zaviazala:

  • Presadíme legislatívne zmeny, ktoré odstránia situáciu, keď jeden zriaďovateľ rozhoduje v konflikte záujmov o školách iných zriaďovateľov.  (468)
  • V zákone o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (č. 597/2003 Z.z.) upravíme možnosť dofinancovať chod školy z vlastných zdrojov zriaďovateľa. Ide o bežnú prax, ktorá však nie je legislatívne upravená.

ASŠŠZS očakáva, že tieto záväzky sa pretavia aj do konkrétnych cieľov v Programovom vyhlásení vlády, hoci súčasná situácia v súvislosti s koronavírusom preukázala, že školstvo nie je pripravené flexibilne reagovať. Je to obrovská výzva pre ministra školstva. Ľ. Petríková:

Dúfame, že už na základe doterajších skúseností svoje funkčné obdobie využije na zmenu filozofie vzdelávania na Slovensku s dôrazom na individualizáciu vzdelávania, prenos kompetencií na zriaďovateľov, odstránenie nerovnosti postavenia zriaďovateľov, zoštíhlenie a zvýšenie flexibility riadiacich úradov. ASŠŠZS disponuje kvalitným personálnym potenciálom, ktorý už dnes ponúka hotové riešenia v rôznych oblastiach, napr. online vzdelávania, komunikácie na úrovni školy, zvyšovania kvality kôl, s cieľom vybudovať dobré  školstvo pre naše deti.

Pin It on Pinterest

Share This