“Kroky Vlády SR i ministerstva zabránia zániku mnohých súkromných MŠ, ZUŠ, či CVČ, ktoré z dôvodu opatrení ÚVZ SR museli prerušiť svoju činnosť. Každú možnosť dofinancovania vnímame veľmi pozitívne aj kvôli výpadku veľkého podielu vlastných zdrojov (MŠ, CVČ a pod.).”

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS

statutar@sukromneskoly.sk

Prečítajte si tiež:

Vzhľadom na súčasnú situáciu fungovania a financovania regionálneho školstva, ktoré výrazne ovplyvňuje situácia spôsobená pandémiou koronavírusu, štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS Eva Ohraďanová požiadala listom Branislava Gröhlinga, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o zorganizovanie spoločného stretnutia zástupcov všetkých zriaďovateľov (ZMOS, KBS, ASŠŠZS).  Cieľom stretnutia by malo byť navrhnúť riešenia na pomoc všetkým školám a školským zariadeniam, ktoré nebudú na úkor určitého typu zriaďovateľa.

“V súčasnosti sa v plnej miere prejavuje dlhodobo nespravodlivé nastavenie financovania regionálneho školstva, kde sú neštátne školy v područí iného zriaďovateľa – miest a obcí,” píše Eva Ohraďanová a vysvetľuje, že: “Zriaďovatelia neštátnych (cirkevných a súkromných) škôl a školských zariadení sú pri financovaní z podielových daní závislí na rozhodnutiach miest a obcí, ktoré sú zriaďovateľmi aj vlastných škôl a školských zariadení. ASŠŠZS dostáva takmer denne od svojich členov avizovanie znižovania dotácií i prípravy nových VZN, ktoré výrazne znížia príspevok neštátnym školám a školským zariadeniam. Už pri plne funkčnej ekonomike dochádzalo k veľkým rozdielom vo financovaní, a v marci, hoci mestá a obce dostali podielové dane v plnej výške, už evidujeme niekoľko prípadov krátenia dotácií. Každé ďalšie znižovanie dotácií dostáva väčšinu súkromných škôl a školských zariadení pod hranicu prežitia. Na druhej strane citlivo vnímame aj situáciu samotných miest a obcí, kde výpadok podielových daní veľmi kruto pocítia nielen všetky školy a školské zariadenia, ale aj občania v oblasti sociálnych a iných služieb.”

ASŠŠZS podporujeme zámer ministra B. Gröhlinga postaviť školstvo na jasných pravidlách financovania, transparentnosti a kvalite škôl a zdôrazňuje: “Ak školstvo patrí medzi kľúčové priority štátu, malo by byť celé v jeho priamej finančnej správe. Finančná závislosť škôl a školských zariadení na výbere daní ich dostáva do nestability až existenčného ohrozenia. V minulosti sme čelili ekonomickej kríze, dnes čelíme koronavírusu a situácia sa môže zopakovať.”

Pin It on Pinterest

Share This