Legislatíva v NR SR – september

Legislatíva v NR SR – september

Legislatíva v Národnej rade SR - september 2022

Plénum Národnej rady SR

Rokovanie pléna Národnej rady SR sa začína 13. septembra 2022 popoludní a je naplánované do 30. septembra 2022. Do príspevku vyberáme len predložené parlamentné tlače z dosahom na regionálne školstvo. O ich zaradení do programu schôdze rozhoduje predseda NR SR a program schvaľujú poslanci NR SR.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Rokovanie členov školského výboru je naplánované na 13. september 2022 v čase 10:00-11:00 h. Program rokovania výboru nájdete TU.

 

Parlamentné tlače

Zoznam všetkých parlamentných tlačí predložených pred rokovaním pléna, ktoré súvisia s regionálnym školstvom a vzdelávaním (nie všetky sa dostanú na program rokovania NR SR). Na programe rokovania budú len niektoré z nich (1. čítanie) a zároveň tie parlamentné tlače, kto ktorých bolo rokovanie prerušené, prípadne sa o nich rokuje v 2. a 3. čítaní. Návrhy sú prelinkované cez číslo parlamentnej tlače.

1127 25.8. 2022 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Ľudovíta GOGU, Moniky KOZELOVEJ a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov Návrh zákona
Cieľom predloženého poslaneckého návrhu zákona je doplnenie zoznamu pamätných dní o jeden nový deň, a to: 22. september, ako „Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch“. Ako uvádzajú predkladatelia: “Nakoľko prevencia (nielen) v školskom prostredí je veľmi dôležitým systémom opatrení predchádzania rizikového správania sa žiakov a študentov, ustanovením pamätného dňa chceme docieliť, aby sa venoval adekvátny priestor tejto problematike naprieč základnými a strednými školami na Slovensku. Zároveň tým chceme upriamiť pozornosť verejnosti, médií, neziskových organizácií a mienkotvorných osobností na Slovensku, aby sa vytvoril celospoločenský diskurz, kde by sa vymedzili hranice voči narastajúcim prejavom agresie, šikany a netolerantného správania s cieľom aktívne vplývať na mládež a ukazovať im pozitívne vzory správania.”
1105 26.8. 2022 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona

“Cieľom návrhu zákona je zohľadnenie transformácie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie od 1. januára 2023 v rámci nastavenia ich financovania a zberu údajov a doplnenie možnosti prideľovania finančných prostriedkov z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy, aj na nehnuteľnosti a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet.”

Pripomienky ASŠŠZ k návrhu novely zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní nájdete tu: Pripomienky k nastavovaniu financovania transformovaných školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie

1180 26.8. 2022 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ a Jozefa HLINKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Návrh zákona

Autori poslaneckej novely zákona navrhujú zvýšenie prídavku o sumu príspevku na financovanie voľnočasových aktivít podľa osobitného predpisu s účinnosťou od 1. januára 2023. Ako uvádzajú: “Hlavným cieľom návrhu zákona je zvýšenie prídavku na dieťa na sumu 50 eur mesačne na každé nezaopatrené dieťa. Súčasne je cieľom návrhu zákona opätovné zavedenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa pre deti, ktoré prvýkrát nastúpili do prvého ročníka základnej školy v sume 110 eur.”

1185 26.8. 2022 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA a Lukáša KYSELICU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Návrh zákona

Autori poslaneckej novely zákona, ktorý je v súčasnosti predložený na posúdenie Ústavnému súdu SR upresňujú pôvodný zákon s cieľom:

 • “spresniť niektoré ustanovenia zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dôvodu zmeny vybraných parametrov tak, aby celý mechanizmus bol efektívnejší a prístupnejší pre všetkých užívateľov, a to pre oprávnené osoby aj poskytovateľov voľnočasových aktivít; medzi tieto úpravy patrí predovšetkým:
  • zmena limitu čerpania z časového na nominálny, t. j. na konte dieťaťa môže byť maximálna suma 1000 eur,
  • zrušenie časovej viazanosti použitia príspevku 60 eur na mesiac,
  • predĺženie periodicity potvrdzovania účasti dieťaťa na voľnočasovej aktivite a jej hodnotenie z jedného na sedem kalendárnych dní,
 • nastaviť vhodnejší postup postihovania záškoláctva žiakov pri plnení povinnej školskej dochádzky a detí pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania prostredníctvom sankcií za priestupky a správne delikty, čo je už aj v súčasnosti spôsob, akým je do určitej miery riešená táto problematika v zákone č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vypustenie § 8 ods. 3 zo zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý je v súčasnosti namietaný prezidentkou Slovenskej republiky pre možnú protiústavnosť v konaní vedenom na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 1640/2022.”

Účinnosť zákona navrhujú od 1. januára 2023.

Poznámka: spracovanie k 8.9. 2022 (ostatná odsledovaná parlamentná tlač má č. 1191)

  Legislatíva v NR SR – september

  LEGISLATÍVA: VETO prezidentky zákonu o voľnočasových aktivitách

  LEGISLATÍVA: VETO prezidentky zákonu o voľnočasových aktivitách

  Neistota prijímateľov vzdelávacích poukazov pretrváva…

  Prezidentka SR Zuzana Čaputová 10. júna 20232 vrátila Národnej rade SR na opätovné prerokovanie Zákon z 24. mája 2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Aký bude ďalší postup

  V súčasnosti čakáme na to, ako rozhodne Národná rada SR (najbližšia schôdza sa začína 14. júna 2022). Na program schôdze je zaradený aj návrh poslanca NR SR Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 1058) – prvé čítanie, o ktorom sa bude hlasovať následne.

  Ideálny scenár

  Poslanci odsúhlasia zákon v podobe, ako ho vetovala prezidentka (bude platiť len časť o prídavkoch a časť o voľnočasových aktivitách môže byť predmetom novelizácie zákona – čím sa získa čas na dopracovanie (vrátane medzirezortného pripomienkového konania, na ktorom by sme sa zúčastnili).

  SÚVISLOSTI

  Navrhovaný zákon a s ním súvisiace novely ďalších zákonov podstatne menia financovanie voľného času detí, následne je v pláne zrušenie vzdelávacích poukazov v doterajšej podobe, čo významne ovplyvní financovanie aktivít v školách i školských zariadeniach.

  Pin It on Pinterest

  Share This