BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Kompetencie zriaďovateľa a riaditeľa (webinár)

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Kompetencie zriaďovateľa a riaditeľa

pozvánka na webinár
utorok 31. január 2023 13:00 - 15:00 h| webinár pre zriaďovateľov a riaditeľov neštátnych škôl a školských zariadení

O WEBINÁRI

Webinár, ktorého cieľom je zvyšovať kompetencie a zručnosti neštátnych zriaďovateľov a riaditeľov.

Základné informácie Vám poskytne doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. v sprievode Mgr. art. Evy Ohraďanovej.

Program (plánované trvanie webinára – cca 2,5 hodiny) bude zameraný hlavne na odpovede na Vaše otázky v týchto okruhoch:

 • Kompetencie zriaďovateľa, zriaďovacia listina, zastupovanie kolektívneho zriaďovateľa voči škole/ŠZ (ak je zriaďovateľom napr. akciová spoločnosť, združenie právn. osôb a pod), výberové konania riaditeľa
 • Kompetencie riaditeľa a jeho povinnosti voči zriaďovateľovi
 • Možnosti splnomocnenia kompetenciami
 • Fungovanie zriaďovateľa a riaditeľa školy/ŠZ v jednej osobe (výhody a nevýhody)
 • Rozdiel vo fungovaní zriaďovateľa k škole s právnou subjektivitou a k škole/ŠZ bez právnej subjektivity
 • Skúsenosti z praxe, Vaše otázky a odpovede.

Záznam:

Súčasťou webinára je aj linka na jeho záznam, ktorý bude účastníkom k dispozícii minimálne 10 dní od dátumu jeho sprístupnenia.

Do začiatku webinára zostáva

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

Lektor

Jozef Tekeli je právny expert, autor viac ako 150 zahraničných a domácich vedeckých a odborných článkov najmä z odvetvia správneho práva. V aplikačnej a vedecko-výskumnej praxi sa zameriava predovšetkým na inštitúty územnej samosprávy.

Od roku 2020 spolupracuje s ASŠŠZ najmä v oblasti webinárov určených zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení, i pri tvorbe novej legislatívy, je autorom knižných sprievodcov aplikácie novej legislatívy pre neštátne subjekty v školstve.

Moderátori

Mgr. art. Eva OHRAĎANOVÁ, ArtD.

prezidentka, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Webinár sa uskutočňuje na bezpečnej platforme WEBEX, ktorú nám poskytuje ALEF Distribution SK. Podporované operačné systémy Windows 8 a vyššie, Mac OS X 10.13 a vyššie, Linux, smartfón.

Odporúčame kvalitné pripojenie na internet (min. 5 Mbit/s a viac), uprednostnite pripojenie cez kábel pred WIFI, v prípade slabšieho internetu nepoužívajte iné aplikácie na zariadení, prípadne na ďalších zariadeniach pripojených na spoločnú WIFI.

Právo organizátora

 • určiť poradie otázok, zovšeobecniť otázku účastníka tak, aby bola postavená univerzálne, alebo otázky zlúčiť,
 • bez upozornenia vylúčiť ďalšieho pripojeného účastníka z rovnakej mailovej adresy,
 • nevrátiť poplatok za webinár v prípade neúčasti alebo odpojenia sa pred jeho ukončením (ak sa na webinári nezúčastníte alebo sa odpojíte, máte právo na poskytnutie záznamu),
 • z organizačných dôvodov zmeniť termín konania alebo zrušiť webinár s možnosťou vrátenia poplatku.

REGISTRÁCIA A POPLATKY

 • Za 1 účastníka sa považuje 1 pripojenie účastníka s mailovou adresou z jedného zariadenia bez ohľadu na počet osôb na strane účastníka webinára (napr. riaditeľ i zriaďovateľ).
 • Na jednu faktúru môžete zaregistrovať ľubovoľný počet účastníkov. Pri registrácii 1. účastníka treba uviesť počet osôb a ďalšie osoby zaregistrovať zvlášť s rovnakým IČO, poplatky sa sčítajú podľa počtu účastníkov.
 • Každý registrovaný účastník (meno, priezvisko a mailová adresa) dostane najneskôr 24 hodín pred podujatím linku na pripojenie. Podmienkou je pripísanie poplatku na účet organizátora alebo zdokladovanie úhrady mailom.
 • Linka bude platná len s mailovou adresou registrovaného účastníka na 1 zariadenie.
 • Ak sa na webinár pripojí pod jednou mailovou adresou viac zariadení, odpojené bude ľubovoľné zariadenie z nich. Pri opakovanom pripojení hrozí zablokovanie mailovej adresy, preto si linku na pripojenie chráňte a nezdieľajte s ďalšou osobou.

Náš partner v online komunikácii

Webinár môžeme pripraviť vďaka láskavej asistencii a technickej pomoci s platformou WEBEX od ALEF DISTRIBUTION SK.

ALEF Distribution SK podporuje moderné a bezpečné vzdelávanie (>100 v SK) s využitím najnovších trendov od svetového lídra v oblasti on-line komunikačných nástrojov Cisco Webex.

Cisco Webex je celosvetovo najpoužívanejšia podniková aplikácia na on-line komunikáciu. Cisco Webex je jednoduché nasadiť do akéhokoľvek prostredia a zaručuje kompatibilitu s PC, mobilnými zariadeniami, špecializovanými učebňami, atď.

ASŠŠZ žiada opravu metodickej príručky pre poradne

ASŠŠZ žiada opravu metodickej príručky pre poradne

Metodická príručka k zberu dát za neštátne poradenské zariadenia prichádza neskoro

ASŠŠZ starostlivo sleduje jednotlivé kroky transformácie poradenského systému s obavou, aby zo dňa na deň neprišlo o odbornú starostlivosť viac ako 45 000 detí, ktoré sú v súčasnosti ohrozené stratou svojho odborného zamestnanca. Preto aj koniec roka 2022 sa niesol v znamení intenzívnej komunikácie s MŠVVaŠ SR.

Dňa 30. novembra 2022 v zákonom stanovenom termíne MŠVVaŠ SR zverejnilo základné údaje k dodatočnému zberu dát, ktorý bol zadefinovaný v § 9o ods. 5) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejnené údaje kopírovali zmeny v zmenenej legislatívnej norme.

V súlade s týmito informáciami bola 30. decembra 2023 zverejnená Metodická príručka k zberu dát za neštátne poradenské zariadenia, ktorej niektoré ustanovenia a naviac informácie v sprievodnom maile išli, podľa úsudku ASŠŠZ nad rámec stanovený zákonom.

Po podrobnom preštudovaní nových informácií ASŠŠZ dňa 3. januára 2023 v liste MŠVVaŠ SR požiadalo o úpravu pravidiel, ktoré nemajú oporu v zákone a môžu spôsobiť likvidáciu niektorých poradenských centier a následne stratu poskytovanej odbornej starostlivosti deťom.

ASŠŠZ v liste žiada MŠVVaŠ SR o zrušenie a argumentačné východisko zastropovania počtu klientov na 1 odborného zamestnanca, ktoré sa zavádza výlučne v poradenských zariadeniach neštátnych zriaďovateľov:

„V súčasnosti ani v minulosti nie je tento limit daný žiadnemu inému školskému zariadeniu ani škole bez ohľadu na zriaďovateľa, čím zakladá
nerovnosť v rámci celého školského systému a rovnako aj medzi štátnymi a neštátnymi poradenskými zariadeniami.“

Namieta tiež neopodstatnenosť nápočtu len na základe “vydaného rozhodnutia o prijatí” k 2. januáru 2023 a to hneď z viacerých dôvodov, ktoré potvrdzujú nelogickosť tohto rozhodnutia, ktoré je nad rámec zákona:

 • pretože sa zo systému financovania vylučujú všetci noví klienti prijatí počas celého roka 2023. Paradoxne sa vo financovaní v roku 2023 neakceptujú žiadni klienti prijatí v roku, pre ktorý sa údaje zbierajú.
 •  zároveň zmena automaticky vylučuje všetkých nových klientov, ktorých si so sebou “privedú” noví zamestnanci
  na základe zákonom stanovenej povinnosti, ktorá platí od 1. 1. 2023 a taktiež
 • neberie do úvahy doterajších klientov nových odborných zamestnancov, ktorí do poradenského zariadenia nastupujú od 1. 1. 2023 na základe novovzniknutej povinnosti
  minimálneho počtu odborných zamestnancov.

Na základe následnej komunikácie, ktorá sa uskutočnila po odoslaní listu, ASŠŠZ operatívne zvolala na 5. januára 2023 rozšírené 1. online zasadnutie Odbornej sekcie poradenských centier ASŠŠZ, na ktorom prisľúbili účasť:

RNDr. Slavomír Partila, štátny tajomník pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie MŠVVaŠ SR a
PhDr. Jana Merašická, riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR

Cieľom stretnutia je poskytnúť Vnielen členom, ale všetkým neštátnym zriaďovateľom poradenských centier informácie z prvej ruky a zozbierať podnety k nastavovaniu ďalších krokov vrátane zmeny komunikácie so zástupcami ministerstva.

Linka na registráciu: https://sukromneskoly.webex.com/weblink/register/r012989dfc5e0be5cedef0a995798a8fa

ASŠŠZ: stanovisko k vízii kurikulárnej reformy a stratégii jej aplikácie

ASŠŠZ: Stanovisko k vízii kurikulárnej reformy a stratégii jej aplikácie

ASŠŠZ považuje kurikulárnu reformu za nevyhnutný medzník pri nastavovaní zmien

ASŠŠZ považuje kurikulárnu reformu za nevyhnutný medzník pri nastavovaní zmien v oblasti školstva, ktoré budú reagovať na výzvy 21. storočia. Preto nielen pozorne sledujeme jej jednotlivé kroky, ale naši členovia, zriaďovatelia a riaditelia súkromných škôl sa v rámci svojich možností zapájajú aj do nastavovania a postupnej implementácie zmien.

Dňa 29. decembra poslala ASŠŠZ list MŠVVaŠ SR, v ktorom definuje svoje stanovisko k sformulovanej vízii kurikulárnej reformy:

ASŠŠZ v liste ďalej uvádza, že:

„Vedomosti sami o sebe sú nedostatočné pre hlboké učenie. Je nevyhnutné trénovať a pestovať zručnosti ako spoluprácu, kreativitu, komunikáciu, kritické myslenie, ktorého podmienkou je používanie základných myšlienkových operácií.

Nové kurikulum musí vychádzať práve z kompetencií teda z vedomostí, zručností, ale aj zo zvnútornených hodnôt a z nich vyplývajúcich postojov.

Toto všetko nám materiál Vízia kurikulárnej reformy a stratégia jej implementácie spĺňa, a preto očakávame, že bude prijatá aj ministerstvom školstva ako záväzná a všetky ostatné materiály súvisiace s reformou budú na ňu naviazané.“

ASŠŠZ na udeľovaní štátnych vyznamenaní

ASŠŠZ na udeľovaní štátnych vyznamenaní

Začiatok roka sa pre ASŠŠZ začal v dobrej spoločnosti

Ako na Nový rok, tak po celý rok – 1. januára 2023 sa Eva Ohraďanová, prezidentka ASŠŠZ spolu s Danielom Masarovičom, prezidentom Združenia katolíckych škôl Slovenska, ocitli v spoločnosti skvelých ľudí – na Slávnostnej ceremónii udeľovania štátnych vyznamenaní pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Vážime si pozvanie pani prezidentky Z. Čaputovej, ktoré sme dostali. Znamená to pre nás veľmi dôležitú skutočnosť – takéto pozvánky v 30. roku našej existencie potvrdzujú, že naša Asociácia má neodmysliteľné miesto v živote našej spoločnosti.
Z rúk Zuzant Čaputovej, przidentky SR si v tomto roku prevzala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy aj Anna Koptová za ochranu ľudských práv a slobôd. Anna Koptová, ktorá sa celý život s nasadením obhajuje práva rómskej národnostnej menšiny s dorazom aj na deti, stála pri zrode niekoľkých rómskych kultúrnych inštitúcií i súkromných škôl. Vedie Nadáciu Dobrej rómskej víly Kesaj v Košiciach.

V skupine nositeľov štátnych vyznamenaní za uplynulých 30 rokov je aj naša spoluzakladateľka a členka Správnej rady ASŠŠZ

Medaila prezidenta Slovenskej republiky

Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa významne zaslúžili o riadenie a správu štátu, o rozvoj v oblasti obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky, hospodárstva Slovenskej republiky, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa udeľuje aj občanom Slovenskej republiky, ktorí sa s nasadením vlastného života zaslúžili o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt. Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa výnimočne udeľuje aj občanom iných štátov.

(zdroj: Zákon č. 522/2008 o vyznamenaniach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov)

Rok 2016: Medaila prezidenta SR Márii Smrekovej

Dňa 7. januára 2016 prezident Andrej Kiska udelil Medailu prezidenta Slovenskej republiky aj RNDr. Márii Smrekovej za dlhoročné významné zásluhy v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania.

A. Kiska v úvode oceňovania osobností o.i. povedal:

„Oceňujeme dnes aj úsilie v starostlivosti o naše deti. Na školách všetkých stupňov, ale aj dnes by som rád zmienil osobitne školy, kde sa cesta našich detí za vzdelaním, poznaním a pochopením sveta začína, a v ktorých sa z detí stávajú dospelí. Aby sme vrátili úctu, rešpekt a vedomie vážnosti tomuto povolaniu – zo strany štátu, vlády, parlamentu, samospráv, spoločnosti, a tiež zo strany rodičov.“

Mária Smreková, spoluzakladateľka 1. súkromného gymnázia v Bratislave, ktorá stála aj pri zrode našej Asociácie súkromných škôl a školských zariadení, bola jej viceprezidentkou, je v súčasnosti členkou Správnej rady ASŠŠZ a svoje skúsenosti naplno zúročuje pri práci na kurikulárnej reforme v prospech kvalitnejšieho vzdelávania vo všetkých školách na Slovensku.

Zdroj fotografie: https://www.prezident.sk/article/prezident-andrej-kiska-vyznamenal-15-osobnosti/

2023: Všetko dobré, súkromné školy a súkromné školské zariadenia!

2023: Všetko dobré, súkromné školy a súkromné školské zariadenia!

ASŠŠZ vstupuje do 30. roku svojej existencie

Po oslavách 30. výročia vzniku Slovenskej republiky sa v tomto roku budeme pripravovať na 30. výročie vzniku ASŠŠZ

Vo februári tohto roka si naša Asociácia súkromných škôl a školských zariadení pripomenie 29. výročie svojho založenia a vstúpi do 30. roka svojej existencie, ktorý zavŕši 11. februára 2024. Hoci na hodnotenie uplynulého roka bude ešte dostatok času a priestoru, už teraz môžeme konštatovať, že:

 • rok 2022 sme uzavreli prijatím 201. člena a prekročili novú hranicu 200 členov, online stretnutia s ďalšími registrovanými uchádzačmi o členstvo sú už v príprave,
 • výrazne sme navýšili počet našich online stretnutí odborných sekcií,
 • kontinuálne sme sa zapájali do pripomienkovania a navrhovania legislatívnych zmien v prospech kvalitnejšieho vzdelávania a zabezpečenia rovného prístupu k všetkým zriaďovateľom,
 • posilnili sme naše partnerstvo so Združením katolíckych škôl Slovenska a novovzniknutou Asociáciou evanjelických škôl Slovenska,
 • vytrvalo sme pripomienkovali transformáciu poradenských centier, aby zohľadňovala aj potreby neštátnych zriaďovateľov a aby zo dňa na deň o odbornú starostlivosť neprišlo viac ako 50 000 detí so zdravotným znevýhodnením

Veríme, že s nami ste v dobrej spoločnosti. Presadzujeme kvalitu smerom dovnútra i navonok, vzájomne si pomáhame, zdieľame príklady dobrej praxe… a s odhodlaním vstupujeme do 30. roka našej neúnavnej práce v prospech ochrany a obhajoby rovnoprávneho postavenia súkromných škôl a školských zariadení ako legitímnej súčasti vzdelávacej sústavy na Slovensku.

 

Eva Ohraďanová, prezidentka ASŠŠZ:

„Verím, že aj v roku 2023 spoločne vytvoríme v súkromných školách a školských zariadeniach prostredie, ktoré otvorí v deťoch ich potenciál, talent a tvorivosť a pomôže kreovať ich hodnotový svet.

Pedagogickým a odborným zamestnancom želám veľa entuziazmu a radosti z naplnených cieľov. Verím, že rok 2023 prinesie dlho očakávanú zmenu a nový nádych do ďalšej práce bez doterajších obmedzení. Riaditeľom a zriaďovateľom ako nositeľom zmeny vo vzdelávaní želám priaznivé podmienky ďalšieho rozvoja a zvyšovania kvality ich škôl.

Som presvedčená, že spolu s našimi priateľmi z katolíckych a evanjelických škôl si 30. rok existencie našej Asociácie užijeme nielen v plnom pracovnom nasadení, ale aj v radosti a spoločných neformálnych stretnutiach, ktoré budú ďalším prínosom k rozvoju neštátneho školstva na Slovensku.“

Webbonusy pre členov ASŠŠZ

Webbonusy pre členov ASŠŠZ

Webbonusy na rok 2023

Členovia ASŠŠZ, ktorí majú riadne uhradený členský príspevok, majú nárok na benefit v podobe 2 webbonusov ročne.

Webbonus:

 • je neprenosný
 • nie je prevoditeľný na peniaze
 • slúži na bezplatný vstup člena (jedna IP adresa s jedným prístupom) na webinári podľa vlastného výberu, ktorý organizuje ASŠŠZ
 • dá sa použiť aj na sprístupnenie záznamu webinára z archívu
 • zaniká ukončením členstva
 • nedá sa použiť v prípade neuhradenia členského poplatku

ASŠŠZ začala poskytovať webbonusy v roku 2021. Maximálny počet webinárov na člena je v tomto roku 6.  V nižšie uvedenej tabuľke si viete preveriť aktuálny počet webbonusov, ako aj ich čerpanie.

V súčasnosti Vám z archívu ponúkame záznamy:

 • BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Vydávanie rozhodnutí…
 • BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: OD VZN K ZMLUVE 3.
 • BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Od VZN k zmluve 4.

V prípade záujmu nám pošlite e-mail so žiadosťou o sprístupnenie, v ktorom uvediete názov webinára, ktorých chcete sprístupniť, IČO a názov člena (komu vystavujeme faktúru na úhradu členského príspevku).

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Od VZN k zmluve 4.

5. 12. 2022

Na základe opakovaných telefonátov, ako si vypočítať sumu jednotkového koeficientu, kde nájsť relevantné podklady k zmenám, ako a kedy uzatvárať dodatky, ale aj na otázky, ako to bude s financovaní od roku 2023, či treba uzatvárať nové zmluvy, či iba dodatky, aké sú najnovšie zmeny v legislatíve a pod. – sme pripravili súhrnnú odpoveď vo forme webinára v rámci série bedekra OD VZN K ZMLUVE. Upozorníme Vás tiež na zmeny, ktoré nastávajú od 1. januára 2023, budeme odpovedať na Vaše otázky a podnety a poskytneme Vám aj linky na príslušnú legislatívy a dokumenty spolu s vysvetlením.

Program:

 • platnosť nových ustanovení zákona č. 596/2003
 • UZATVÁRANIE NOVÝCH ZMLÚV
 • PREDLŽOVANIE ZMLÚV
 • REŽIM BEZ ZMLUVY
 • zmeny v praxi (dodatky, zmeny sumy jednotkového koeficientu a pod.)
 • SKÚSENOSTI Z PRAXE, príklady dobrej praxe, vzor dobrej zmluvy, Vaše otázky a odpovede.

 Účastník webinára získa:

 • prehľad o tom, ako strategicky postupovať pri uzatváraní dodatkov k zmluvám /novým zmluvám na rok 2023,
 • prehľad o najčastejších problémových situáciách a praktické príklady ich riešenia,
 • odpovede na špecifické otázky účastníkov.

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Od VZN k zmluve 3.

20. 9. 2022

Webinár nadväzuje na sériu predchádzajúcich webinárov OD VZN K ZMLUVE, ktoré sú reakciou na zmenu zákona č. 596/2003 z decembra 2021, ktorým sa upravilo finnacovanie škôl a školských zariadení.

Program:

 • DODATKY V KONTEXTE ZMENY JEDNOTKOVÉHO KOEFICIENTU (výška jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka na rok 2022 zvyšuje zo sumy 98,70 € na sumu 103,05 € ), napr. kto a za akých podmienok má nárok na doplatenie financií s prihliadnutím na obsah zmluvy, ako majú postupovať zriaďovatelia, s ktorými obec zmluvy neuzatvorila, aké sú náležitosti dodatku k zmluve, ako postupovať v prípade, ak obec nechce uzavrieť dodatok k zmluve, prípadne ho podmieňuje napr. dokladovaním iných príjmov a pod.
 • PRÍPRAVA NA UZATVÁRANIE NOVÝCH ZMLÚV, upozornenie na legislatívne zmeny od 1. januára 2023 (napr. povinnosť uzatvoriť zmluvu, prechod financovania žiakov nad 15 rokov z VÚC na obce…)
 • SKÚSENOSTI Z PRAXE, príklady dobrej praxe, vzor dobrej zmluvy, Vaše otázky a odpovede.

 Účastník webinára získa:

 • prehľad o tom, ako strategicky postupovať pri uzatváraní dodatkov k zmluvám /novým zmluvám na rok 2023,
 • prehľad o najčastejších problémových situáciách a praktické príklady ich riešenia,
 • odpovede na špecifické otázky účastníkov.

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Vydávanie rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní

16. 6. 2022

Webinár je reakciou na zmeny v školských zákonoch, ktoré postupne upravili predpisy vydávania rozhodnutí. Webinár sme pripravili na základe podnetov a otázok v vydávaniu nových rozhodnutí v školách a školských zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Program:

 • prehľad záväznej legislatívy a zmien vo vydávaní rozhodnutí,
 • rozhodnutia a ich obsah (čo je a nie je ich nevyhnutnou súčasťou),
 • rozhodnutia a ich doručovanie,
 • otázky a odpovede.
 • príklady dobrej praxe, vzor dobrej zmluvy, Vaše otázky a odpovede.

 Účastník webinára získa:

 • prehľad o tom, ako má pri vydávaní rozhodnutí postupovať  v súlade s platnou legislatívou,
 • prehľad o najčastejších problémových situáciách a praktické príklady ich riešenia,
 • odpovede na špecifické otázky účastníkov.

Stav webbonusov a ich čerpanie od roku 2021 zistíte na základe čísla Vašej faktúry na úhradu  členského, ktorú sme Vám vystavili v roku 2023:

WEB

BONUSY

 

NÁROK CELKOM 2021-2023

2022

 

Od VZN k zmluve 4.

 

5.12.2022

2022

 

Od VZN k zmluve 3.

 

20.09.2022

2022

 

Vydávanie rozhodnutí

 

16.06.2022

2022

 

Od VZN k zmluve 2.

 

11.02.2022

2021

 

Od VZN k zmluve 1.

 

20.12.2021

2021

 

Nájmy, nájomné zmluvy

 

18.03.2021

WEB

BONUSY

 

ZOSTATOK 2023

FKT 2023
6 1 5 1020230001
6 6 1020230002
6 6 1020230003
6 6 1020230004
6 6 1020230005
6 6 1020230006
6 0 1 1 1 1 2 1020230007
6 1 5 1020230008
6 1 1 1 1 2 1020230009
6 1 1 4 1020230010
6 6 1020230011
6 1 5 1020230012
6 6 1020230013
4 4 1020230014
6 6 1020230015
6 0 1 1 1 1 2 1020230016
4 1 1 2 1020230017
6 6 1020230018
6 6 1020230019
6 6 1020230020
6 1 1 1 3 1020230021
6 1 1 4 1020230022
4 1 1 2 1020230023
6 1 5 1020230024
6 2 1 3 1020230025
6 1 5 1020230026
6 1 5 1020230027
6 1 1 4 1020230028
6 6 1020230029
6 6 1020230030
6 6 1020230031
6 1 1 4 1020230032
6 6 1020230033
6 1 5 1020230034
6 1 1 1 3 1020230035
6 1 5 1020230036
6 6 1020230037
6 1 5 1020230038
6 6 1020230039
6 6 1020230040
6 1 1 4 1020230041
6 1 1 1 1 2 1020230042
6 1 1 1 3 1020230043
6 6 1020230044
6 1 1 4 1020230045
6 1 1 4 1020230046
6 1 5 1020230047
6 6 1020230048
6 1 5 1020230049
6 2 1 1 2 1020230050
4 4 1020230051
6 6 1020230052
6 6 1020230053
6 0 1 1 1 1 2 1020230054
6 6 1020230055
6 0 1 1 1 1 2 1020230056
6 1 5 1020230057
6 1 1 1 1 2 1020230058
6 1 5 1020230059
6 6 1020230060
6 6 1020230061
6 1 2 3 1020230062
6 1 1 1 1 2 1020230063
4 4 1020230064
4 4 1020230065
6 6 1020230066
6 1 1 1 3 1020230067
4 4 1020230068
6 1 1 1 3 1020230069
4 1 3 1020230070
6 1 1 1 3 1020230071
6 1 1 4 1020230072
6 1 1 4 1020230073
6 1 1 4 1020230074
6 6 1020230075
6 1 1 4 1020230076
6 1 1 1 1 2 1020230077
6 0 1 1 1 1 2 1020230078
6 1 1 4 1020230079
6 0 1 1 1 1 2 1020230080
6 6 1020230081
6 1 1 1 1 2 1020230082
6 1 1 1 3 1020230083
6 6 1020230084
6 1 1 2 2 1020230085
6 6 1020230086
6 1 1 1 3 1020230087
6 1 1 1 3 1020230088
6 1 1 4 1020230089
6 1 1 1 3 1020230090
6 1 1 4 1020230091
6 0 1 1 1 1 2 1020230092
6 1 5 1020230093
6 6 1020230094
4 1 1 2 1020230095
4 1 1 2 1020230096
4 1 3 1020230097
6 1 5 1020230098
6 1 1 1 3 1020230099
6 6 1020230100
6 1 1 1 3 1020230101
6 1 1 4 1020230102
6 2 1 1 2 1020230103
6 1 1 4 1020230104
6 1 1 4 1020230105
6 2 1 3 1020230106
6 6 1020230107
6 6 1020230108
6 1 5 1020230109
6 1 1 1 1 2 1020230110
6 1 1 1 1 2 1020230111
6 1 1 1 3 1020230112
4 0 1 1 2 1020230113
6 1 5 1020230114
6 1 1 1 1 2 1020230115
6 1 1 4 1020230116
6 1 1 1 3 1020230117
6 1 1 4 1020230118
4 1 1 2 1020230119
6 6 1020230120
6 6 1020230121
6 1 1 1 3 1020230122
6 1 1 1 1 2 1020230123
6 1 5 1020230124
6 0 1 1 1 1 2 1020230125
6 6 1020230126
4 0 1 1 2 1020230127
6 1 1 1 3 1020230128
6 6 1020230129
6 6 1020230130
6 6 1020230131
6 6 1020230132
6 1 1 1 3 1020230133
6 2 4 1020230134
6 1 1 4 1020230135
6 1 1 4 1020230136
6 6 1020230137
6 1 1 4 1020230138
6 6 1020230139
6 1 1 1 3 1020230140
6 1 5 1020230141
6 1 1 1 3 1020230142
6 1 1 1 1 2 1020230143
6 1 5 1020230144
6 1 1 1 1 2 1020230145
6 0 1 1 1 1 2 1020230146
6 1 1 4 1020230147
6 6 1020230148
6 1 1 4 1020230149
6 6 1020230150
6 1 1 1 3 1020230151
6 6 1020230152
6 1 1 1 3 1020230153
6 6 1020230154
6 1 5 1020230155
6 1 1 1 3 1020230156
6 6 1020230157
4 0 1 1 2 1020230158
6 6 1020230159
4 1 3 1020230160
6 6 1020230161
6 6 1020230162
6 1 5 1020230163
6 1 5 1020230164
6 6 1020230165
6 1 5 1020230166
6 1 1 1 1 2 1020230167
6 1 1 1 1 2 1020230168
4 1 3 1020230169
6 6 1020230170
6 1 5 1020230171
6 6 1020230172
6 6 1020230173
6 6 1020230174
6 6 1020230175
6 6 1020230176
6 6 1020230177
4 1 1 2 1020230178
4 4 1020230179
6 6 1020230180
6 1 1 1 3 1020230181
6 1 1 4 1020230182
6 1 1 4 1020230183
6 1 1 1 3 1020230184
4 4 1020230185
6 1 1 1 1 2 1020230186
6 1 5 1020230187
4 1 1 2 1020230188
6 6 1020230189
6 1 1 1 1 2 1020230190
4 4 1020230191
6 6 1020230192
6 1 5 1020230193
4 1 1 2 1020230194
6 1 5 1020230195
4 1 1 2 1020230196
2 2 1020230197
2 2 1020230198
2 2 1020230199
2 2 1020230200
2 2 1020230201

Pin It on Pinterest