“„Množstvo vyplnených dotazníkov prekonalo naše očakávania. Naozaj ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoj čas a ponúkli vlastný pohľad v problematike, ktorá sa týka nás všetkých.”

Mgr.art. Eva Ohraďanová, ArtD.

Mgr.art. Eva Ohraďanová, ArtD.

štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS

statutar@sukromneskoly.sk

“Opakovane sa presvedčujeme o tom, že aktuálna pandemická situácia nám prináša mnohé príležitosti. Jednou z nich je aj to, že sa zviditeľňujú slabé miesta nášho školského systému, ktoré podmieňujú jeho obmedzenú funkčnosť a efektivitu….”

Mgr. Daniel Masarovič

Mgr. Daniel Masarovič

prezident ZKŠS

www.zkss.sk

Ďakujeme všetkým, viac ako 350 zriaďovateľom, riaditeľkám a riaditeľom, ktorí nám veľmi podrobne popísali stav, v ktorom sa nachádzajú v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou pandémiou COVID-19:

Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, Vážená pani zriaďovateľka, pán zriaďovateľ,

ďakujeme za to, že ste venovali čas vyplneniu dotazníka a tým ste nám dali vedieť, ako sa dá fungovať a na aké problémy a prekážky narážate počas pandemických opatrení. Tento karanténny čas ukázal v konkrétnejších rysoch, v akom nerovnom prostredí pracujeme ako neštátne školy, ale zároveň je pre nás obrovskou výzvou posunúť sa v modernizácii vyučovania a v online komunikácii s deťmi i kolegami o niekoľko rokov dopredu.

Na dotazník poslalo odpoveď viac ako 350 riaditeľov alebo zriaďovateľov, ktorí nám venovali svoj čas a mnohokrát veľmi podrobne popísali výzvy, ktoré dennodenne zdolávajú. Ako sa vyjadrila štatutárna zástupkyňa Asociácie pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.:

„Množstvo vyplnených dotazníkov prekonalo naše očakávania. Naozaj ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoj čas a ponúkli vlastný pohľad v problematike, ktorá sa týka nás všetkých. Rovnako chcem vyjadriť nadšenie z naštartovanej spolupráce so ZKŠS. Spojenie síl nám ponúka oveľa väčšiu váhu argumentácií a širšiu platformu vzájomných prepájaní. Ešte raz vďaka všetkým.“

Vaše odpovede i konkrétne podnety sú pre nás vzácne a s výstupmi z dotazníka budeme v blízkej budúcnosti pracovať aj pri rokovaniach s ministerstvom školstva a nastavovaní ďalšieho fungovania systému výchovy a vzdelávania. Motiváciou je pre nás aj záväzok v Programovom vyhlásení vlády SR o prechode kompetencií a zjednotenie financií všetkých zriaďovateľov pod MŠVVaŠ SR, čo je aj naším cieľom, pretože práve mimoriadne dni, ktoré sú za nami, odkryli mnohé výzvy, ako uviedol prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska Mgr. Daniel Masarovič:

„Opakovane sa presvedčujeme o tom, že aktuálna pandemická situácia nám prináša mnohé príležitosti. Jednou z nich je aj to, že sa zviditeľňujú slabé miesta nášho školského systému, ktoré podmieňujú jeho obmedzenú funkčnosť a efektivitu. Sme presvedčení, že financovanie skupiny škôl a školských zariadení cez podielové dane orgánov územnej samosprávy je takýmto slabým miestom, kvôli ktorému významná časť financií zo systému uniká a ďalšia časť je rozdeľovaná netransparentným a nespravodlivým spôsobom. Veríme, že spoločný dotazník cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení je príležitosťou pre presadenie dlhodobých zámerov v oblasti rovnoprávneho postavenia vo vzťahu k ostatným zriaďovateľom, ako aj mostom spájajúcim obe strany pre ďalšie formy vzájomnej spolupráce, z ktorej môže profitovať celý vzdelávací systém na Slovensku.“

Už jeden z prvých výsledkov, ako zvládate súčasnú situáciu (na stupnici od 0, kde ju nezvládate po 5, kde ju zvládate veľmi dobre) nás presvedčil, že naše školy sú silné a odhodlané prijať neočakávané výzvy doby a pomerne dobre sa s nimi vyrovnať.

Čo bude ďalej?

Dotazník, na ktorý sme dostali 361 odpovedí je bohatou studnicou Vašich skúseností, ktoré postupne spracujeme a výstup z celého dotazníka plánujeme zverejniť na našich www stránkach v podobe viacerých výstupov, ktoré sa stanú aj Vašim pomocníkom v ďalšej práci.

Organizátor:

O dotazníku:

  • dostali sme 361 odpovedí
  • zber údajov 29. 4. – 8.5. 2020 (doposlaných do 14. 5. 2020)

Formulár:

Prečítajte si tiež:

Pin It on Pinterest

Share This