Členovia ASŠŠZS na svojom Valnom zhromaždení dňa 23. novembra 2020 zvolili nových zástupcov – prezidentkou ASŠŠZS sa stala Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. a viceprezidentkou RNDr. Mária Smreková. Zároveň Správna rada ASŠŠZS do svojich radov prijala aj novú členku Janu Némethovú.
Na Valnom zhromaždení ASŠŠZS, ktorý sa kvôli mimoriadnej situácii spôsobenej COVID-19 uskutočnilo na online platforme, sa členovia venovali činnosti za uplunulý i tento rok, prijali záväzné dokumenty (Správ u o činnosti a o hospodárení v roku 2019 i Plán činnosti a rozpočet do konca roka 2020).
Členovia sa venovali aj zmenám na kľúčových postoch. Vzhľadom na ukončenie svojej činnosti, ktoré oznámila Ľ. Petríková pred Valným zhromaždením, členovia Správnej rady ASŠŠZS sa zároveň poďakovali za neúnavnú intenzívnu a dlhoročnú prácu pani Mgr. Ľubici Petríkovej s presvedčením, že ukončenie činnnosti neznamená pretrhnutie veľmi dobrých kontaktov, no zároveň navrhli novú členku Správnej Rady ASŠŠZS – Janu Némethovú, zriaďovateľku SZUŠ Adamante v Bratislave. Následne volili prezidentku a viceprezidentku ASŠŠZS. Prezidentkou ASŠŠZS sa stala Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. a viceprezidentkou RNDr. Mária Smreková.

Pin It on Pinterest

Share This