“Som rada, že naše aktivity #zaprvakovnastrednej spojili nielen zástupcov všetkých zriaďovateľov, ale aj predstaviteľov verejnej správy a ďalších aktérov, vrátane ministerstva. Verím, že spoločne sa nám podarí dosiahnuť transparentné a objektívne rozhodovanie o počtoch tak, aby sme zohľadnili záujmy tých najdôležitejších – žiakov a ich rodičov.

Chceli by sme dosiahnuť, aby sa v určovaní počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl uplatňoval rovnocenný prístup k zriaďovateľom, a aby od budúceho školského roka boli kritériá transparentné a zamerané na kvalitu vzdelávania. Vzniká stála pracovná skupina, zložená zo zástupcov samosprávnych krajov, zástupcov štátnych a neštátnych zriaďovateľov a ďalších zainteresovaných účastníkov. Jej cieľom je zlepšenie procesu určovania najvyšších počtov prvákov na stredných školách (výsledok rokovania so zástupcami všetkých samosprávnych krajov, Košice 7. 1. 2019).

 V tejto skupine by malo mať zastúpenie aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, tak, aby sa legislatíva menila na základe podnetov z terénu. (výsledok rokovania s ministerkou školstva M. Lubyovou, Bratislava 16. 1. 2019).

V súčasnosti je podaných 37 žiadostí súkromných škôl o preskúmanie určenia počtu žiakov stanoveného samosprávnymi krajmi. MŠVVaŠ SR prisľúbilo, že so zriaďovateľmi bude rokovať už o konkrétnych predbežných počtoch žiakov a v tejto súvislosti očakávame, že počty navýši zo svojej rezervy (výsledok rokovania s ministerkou školstva M. Lubyovou, Bratislava 16. 1. 2019).”

 

Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS

Saskia Repčíková: “Dôležité výsledky našich rokovaní #zaprvakovnastrednej sú v prospech všetkých škôl”

Podľa zákona o odbornom vzdelávaní mali samosprávne kraje určiť počty žiakov do 15. novembra a do 30. novembra ich zverejniť na internete. “Pretože vyhláška ministerstva školstva nadobudla účinnosť až 15. septembra 2018 a neboli k dispozícii všetky vstupné údaje, tak všetky samosprávne kraje postupovali podľa paragrafu 9. To znamená, že vyhodnocovali len tie údaje a kritériá, ktoré boli k dispozícii, a nevyhodnocovali tie čiastkové kritériá podľa vyhlášky, ku ktorým neboli dodané vstupné dáta z ústredných orgánov štátnej správy,” priblížila Hilčíková, vedúca odboru školstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). (pozri správu TASR: Samosprávne kraje žiadajú novelu vyhlášky o určovaní počtov žiakov SŠ)

15. november 2018

Prvé avíza nespokojnosti s procesom rozhodovania v niektorých krajoch, prostredníctvom informácií z Krajských rád pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP) v polovici novembra verejnosti avizovala a prerokovala Správna rada ASŠŠŠZS (Správna rada o likvidačnom ohrození niektorých súkromných škôl a školských zariadení)

30. novembra 2018

Jednotlivé kraje zverejnili maximálne počty žiakov 1. ročníkov na internete:

30. novembra 2018

“Nie sme proti rušeniu nepotrebných škôl, ale chceme zabrániť neodôvodnenému znižovaniu počtu budúcich prvákov pre prijímacie konanie na školský rok 2019/20 a postupnej likvidácii niektorých stredných škôl, nielen súkromných,“ priblížila Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS

„Keďže sa situácia v niektorých samosprávnych krajoch podobá, chceme priniesť spoločné návrhy a dohodnúť spoločnú stratégiu postupu pri pomoci tým školám.“  Vyjadrila sa tak v súvislosti s naštartovaním Petície za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19.

Petícia za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19

Mnoho škôl môže prijať iba minimálny počet žiakov 1. ročníka, hoci záujem študentov dlhodobo prevyšuje aj povolený najvyšší počet žiakov v triede. Niekde je počet schválených žiakov prvých ročníkov taký nízky, že škola nemôže naplniť ani predpísaný minimálny počet žiakov v triede, ktorý jej ukladá Školský zákon. Sú školy, ktorým samosprávny kraj nepovolil ani jedného žiaka 1. ročníka, čím ich odsúdil na útlm a zánik.

Rodičia aj uchádzači o štúdium tak môžu v januári zistiť, že stredná škola, pre ktorú sa so svojím dieťaťom rozhodli, prijímacie konanie vôbec nevypísala, alebo môže prijať iba polovičný počet prvákov, ako v tomto roku.

Žiadame, aby samosprávne kraje rozhodovali o žiakoch transparentne a rozhodovali na základe objektívnych kritérií, ktoré vypovedajú o kvalite školy, bez ohľadu na to, kto je jej zriaďovateľom.

3. decembra 2018

pre Košice Dnes konštatovala Ľubica Petríková, viceprezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska v súvislosti s oznámením maximálnych počtov žiakov prijímaných do 1. ročníkov stredných škôl v školskom roku 2019/20:

„Problém sa začal riešiť až v tomto roku, keď sa pokles demografickej krivky zastavil a do roku 2025 bude stúpať. Nechceme ísť so samosprávnymi krajmi do boja. Ponúkame koncepčné riešenia v záujme tých, ktorých sa to najviac dotýka, teda detí. Celému procesu mali predchádzať rokovania o nastavení kritérií. Každý kraj si nastavil vlastné a napríklad študijné výsledky sa vôbec do úvahy nebrali.“

Postupne sa ozývajú aj ďalšie hlasy.

11. decembra 2018

sa pre denník Postoj vyjadruje Peter Buranský, riaditeľ Diecézneho školského úradu Biskupstva Nitra (Naše cirkevné školy dostali oveľa menej žiakov, než žiadali):

„Všetky VÚC sú tiež zriaďovateľmi škôl, a teda školy iných zriaďovateľov, cirkevné či súkromné školy, sú vnímané ako konkurencia. Preto si myslíme, že samotné prideľovanie žiakov jednotlivým školám na Slovensku dopadlo tak, ako dopadlo. Ak jeden zriaďovateľ rozhoduje o druhom zriaďovateľovi, ako inak to môžeme chápať? Veď to je konflikt záujmov. To spochybňuje základný princíp súťaže.“

17. decembra 2018

Nosnou témou rokovania predsedov žúp v Žiline bola aj vyhláška o určovaní najvyššieho počtu žiakov v prvých ročníkoch stredných škôl.

„Vo vyhláške, podľa ktorej mali jednotlivé samosprávne kraje určiť počet prvákov na stredných školách, chýbalo veľmi veľa údajov, či už z ministerstva školstva alebo ministerstva práce. Ako samosprávne kraje sme s tým mali veľké problémy, preto to chceme preberať s rezortom školstva. Verím, že nám vyhovie,“

povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý má dohľad na oblasť školstva pre Žilinský večerník. Podľa predsedov slovenských krajov je dôležité zaoberať sa aj možnosťou, že by ministerstvo školstva určilo výkony zvlášť súkromným zriaďovateľom a zvlášť cirkevným školám.

19. december 2018

vyjadrili aj niektoré školy, ktorých sa situácia bytostne dotýka (TV Markíza: Stredoškoláci začali boj o svoje školy. Prví sa verejne ozvali Košičania):

28. december 2018

ASŠŠZS odovzdala na MŠVVaŠ SR petíciu so žiadosťou o stretnutie a prerokovanie možností riešenia tak, aby sa vyhovelo tisícom rodičov, učiteľov i študentov. Petíciu za necelý mesiac podpísalo viac ako 3000 signatárov.

7. január 2019

Na historicky prvom partnerskom stretnutí riaditeľov úradov/vedúcich odborov školstva samosprávnych krajov so zástupcami súkromných, cirkevných a verejných škôl sa dohodlo vytvorenie vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny, ktorá sformuluje objektívne východiská hodnotenia škôl, aj kraje vyzývajú ministerstvo k spolupráci pri nastavovaní lepšieho procesu.

16. január 2019

Stretnutie s ministerkou školstva Martinou Lubyovou k nastavovaniu procesu určovania počtov prvákov na základe transparentného procesu rovnakého pre všetky kraje, k účasti v pracovnej skupine a k procesu riešenia počtov škôl, ktoré sa odvolali voči rozhodnutiu krajov.

Pin It on Pinterest

Share This