Vážení kolegovia – zriaďovatelia a riaditelia súkromných škôl a školských zariadení, bývalí, súčasní i budúci členovia našej asociácie!

Od nášho posledného stretnutia v apríli 2016 sme pozorne sledovali, ako sa povolebná situácia v školstve prejaví po nástupe nového vedenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Od nového ministra Petra Plavčana sme sa dozvedeli, že si váži a oceňuje prácu súkromných škôl, je si vedomý našich vynikajúcich výsledkov a považuje súkromné školy a školské zariadenia za plnohodnotnú súčasť školskej sústavy na Slovensku.

Napriek tomu sa však v roku 2016 diali zmeny, ktoré negatívne ovplyvnili chod našich škôl a školských zariadení. Aj keď zvýšenie platov pedagógov od 1. 9. 2016 znamenalo pre nás vyššiu sumu v normatívoch, zvýšenie sa týkalo len pedagogických pracovníkov v školách, ktoré sústavne pripravujú na povolanie. Na zvýšenie platov 25-tisíc pedagógov v ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadeniach, medzi nimi aj tých v našich školách, sa prostriedky mali dostať do rozpočtov samospráv, ale samosprávy na zvýšenie platov prostriedky nenašli.

Od leta sme sa takisto pomocou množstva kvalifikovaných odborných analýz snažili presvedčiť ministerstvo, že zmena koeficientu skupinového vyučovania v ZUŠ prinesie ďalšie podfinancovanie tanečného, výtvarného, literárno-dramatického aj audiovizuálneho odboru. Napriek tomu však Ministerstvo financií SR na návrh MŠVVaŠ SR znížilo výšku koeficientu tak, že do týchto odborov sa dostáva len polovica finančných prostriedkov.

Novinkou v minulom roku bol aj Návrh cieľov Národného programu rozvoja vzdelávania a výchovy SR zverejnený pod názvom „Učiace sa Slovensko“. Ďakujeme za množstvo Vašich podnetných pripomienok, ktoré sme zapracovali do rozsiahleho stanoviska a s autormi reformy sa stretneme aj na našej aprílovej konferencii, aby sme mohli pripravované zmeny prediskutovať podrobnejšie.

Na záver trochu lepšia správa – v medzirezortnom pripomienkovom konaní je novela Zákona o financovaní, od ktorej po posledných znepokojivých skúsenostiach očakávame vždy snahu o siahnutie na prostriedky súkromných zriaďovateľov. Tentoraz je to však opačne a považujeme to za výsledok dlhodobej mravčej diplomatickej práce našej asociácie. Novela zavádza rovnocenný nárok žiakov súkromných škôl a školských zariadení aj na nenormatívne a mimorozpočtové dotácie, a to aj príspevok na asistentov učiteľa a nákup špecifických učebníc. Bojujeme v nej aj o zavedenie príspevku na dopravné za špecifických podmienok súkromných ZŠ, odstránenie 15%-ného zníženia normatívu pri zisteniach ŠŠI a ponechanie vzdelávacích poukazov, kým sa systémovo nedorieši financovanie CVČ.

Niektorým členom Správnej rady, ako aj mne v roku 2017 vyprší mandát. Preto je extrémne dôležité, aby sme sa spoločne zamysleli nad chodom našej asociácie, ľuďmi, ktorí ju reprezentujú a obsahom, ktorým sa zaoberáme.

Nezabudnite, spolu sme silnejší.

Saskia Repčíková

prezidentka ASŠŠZS

Pin It on Pinterest

Share This