Od 1. septembra 2019 bude platiť nový Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý do praxe prináša viacero zmien.  ASŠŠZS pre Vás spracovala prehľad pripravovaných školení a seminárov k tomuto zákonu, ktoré sa už od tohto týždňa organizujú v rôznych kútoch Slovenska.

Podľa informácií zverejnených na stránkach MŠVVaŠ SR má Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch priniesť nové právo na ochranu pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku, akými sú mobbing, bossing, ale aj staffing (šikanovanie nadriadených), zavedenie inštitútu Etického kódexu, profesionalizáciu výkonu pedagogickej a odbornej činnosti, prispôsobovanie ďalšieho vzdelávania potrebám škôl a školských zariadení, novú kategória odborného zamestnanca – kariérový poradca či znižovanie úväzkov niektorých kategórií zamestnancov. Rozšíril sa o možnosti príplatkov za inovačné vzdelávanie, prechodné obdobie na vyplácanie príplatkov v profesijnom rozvoji sa predĺžilo na 7 rokov, odstránila sa povinnosť špecializačného vzdelávania pre triednictvo, zvýšil sa príplatok za jazykovú skúšku a pod.

Vzhľadom na množstvo nevyjasnených otázok sa k prijatému zákonu organizujú pracovné semináre, ktorých prehľad prinášame na tejto mape.

1. Mapu priebežne aktualizujeme na základe informácií o seminároch, ktoré sú voľne prístupné na internete s pozvánkami/odkazmi na stránky, ktoré o nich informujú. Môže sa stať, že školenie vo Vašom okolí sme nezaznamenali, ak nám pošlete informáciu, doplníme ho.

2. Na mape už neuvádzame semináre s ukončeným prihlasovaním z dôvodu naplnenia kapacity.

3. Miesta a semináre, ktoré zverejňujeme, mohli medzičasom naplniť kapacitu, preto je dôležité kontaktovať organizátorov.

4. ASŠŠZS nie je organizátorom, v mape len zosumarizovala verejne dostupné údaje, ktoré sa mohli medzičasom zmeniť.

Posledná aktualizácia: 27. 5. 2019

Prečítajte si tiež

ASŠŠZS: Podporte stiahnutie a dopracovanie zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

(február 2019)

Pin It on Pinterest

Share This