Zriaďovatelia súkromných škôl (až na malé výnimky) neskrývajú rozčarovanie a tvrdia, že rozhodovania jedného zriaďovateľa o druhom (samosprávne kraje sú zriaďovateľmi stredných škôl vo svojej pôsobnosti na území kraja a zároveň stanovujú počty pre stredné školy všetkých zriaďovateľov, teda aj cirkevných, aj súkromných) nemôže byť nie je vždy objektívne a odvolajú sa na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Toto rozčarovanie je reakciou na zverejnené najvyššie počty žiakov 1. ročníka strednej školy, ktoré v súlade s legislatívnymi predpismi predsedovia VÚC zverejňujú na svojich webových sídlach najneskoršie 30. novembra.

Pozrite sa na to, aké počty prvákov budú mať školy vo Vašom kraji:

Zverejnené počty žiakov ešte nie sú definitívne, pretože v prípade, ak sa riaditeľ školy do 30 dní od zverejnenia dokumentu na webe odvolá na MŠVVaŠ SR, a dobre argumentačne zdôvodní opodstatnenosť otvorenia ďalších tried, väčšieho počtu žiakov, MŠVVaŠ SR môže zmeniť rozhodnitie predsedu VÚC.

Definitívne najvyššie počty žiakov 1. ročníkov budú školy, ale aj rodičia a súčasní deviataci poznať až začiatkom roka 2021.

Situáciu, ako dopadli súkromné školy vo vzťahu k požadovaným počtom, momentálne sumarizujeme a následne na zasadnutí zástupcov súkromných škôl v Krajských radách pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP) ASŠŠZS situáciu vyhodnotí a rozhodne o ďalšom postupe.

V predchádzajúcom období, keď sa takto určovali počty prvý raz, ASŠŠZS zorganizovala petíciu, ktorú podpísalo viac ako 3000 signatárov a ministerstvo prijalo argumenty zriaĎovateľov súkromných škôl.

Pin It on Pinterest

Share This