OKTÓBER 2022 (pripravovaná legislatíva + kľúčové dokumenty)

OKTÓBER 2022 (pripravovaná legislatíva + kľúčové dokumenty)

OKTÓBER 2022 (pripravovaná legislatíva + kľúčové dokumenty)

Predložená legislatíva v Legislatívnej rade vlády SR a na rokovaniach Vlády SR

Rokovania Legislatívnej rady vlády SR

 

Na program 64.-66. zasadnutia neboli predložené žiadne zákony priamo súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

Rokovania Vlády SR

108. rokovanie, 5. 10. 2022

4. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2021 a návrh na jeho aktualizáciu – návrh
Číslo materiálu: UV-36860/2022
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Číslo uznesenia: 610/2022
Výsledok rokovania: Znenie so zapracovanými pripomienkami

a. Informácia o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Číslo materiálu: UV-37146/2022
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Výsledok rokovania: Vzatý na vedomie

Na program 105.-107. zasadnutia neboli predložené žiadne zákony priamo súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

OKTÓBER 2022 (pripravovaná legislatíva + kľúčové dokumenty)

SEPTEMBER 2022 (pripravovaná legislatíva + kľúčové dokumenty)

SEPTEMBER 2022 (pripravovaná legislatíva + kľúčové dokumenty)

Predložená legislatíva v Legislatívnej rade vlády SR a na rokovaniach Vlády SR

Rokovania Legislatívnej rady vlády SR

60. rokovanie LRV SR (23.08.2022)

Na program 61.-63. zasadnutia neboli predložené žiadne zákony priamo súvisiace so školsktvom a vzdelávaním.

Rokovania Vlády SR

Do 14. 9. 2022  neboli na rokovanie Vlády SR predložené žiadne materiály priamo súvisiace s regionálnym školstvom a vzdelávaním.

104. rokovanie, 21. 9. 2022

UV-36104/2022
predseda vlády poverený riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
570/2022
Schválený

 

OKTÓBER 2022 (pripravovaná legislatíva + kľúčové dokumenty)

JÚL- AUGUST 2022 (legislatíva a kľúčové materiály v príprave)

JÚL-AUGUST 2022 (pripravovaná legislatíva + kľúčové dokumenty)

Predložená legislatíva v Legislatívnej rade vlády SR a na rokovaniach Vlády SR

Rokovania Vlády SR

91. rokovanie Vlády SR (13.07.2022)

96. rokovanie Vlády SR (24.08.2022)

Vláda SR: Legislatívny plán úloh na rok 2022

Vláda SR: Legislatívny plán úloh na rok 2022

Vláda SR: Legislatívny plán úloh na rok 2022

výber úloh dotýkajúci sa regionálneho školstva a vzdelávania

#legislativa #skolskapravnickaosoba #celozivotnevzdelavanie

Vláda SR 12. januára 2022 na svojom 52. rokovaní s pripomienkami schválila Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022, z ktorého pre oblasť regionálneho školstva a vzdelávania vyberáme:

 

JÚN

  • Návrh zákona o správe v školstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Systémová úprava správy v školstve vrátane vytvorenia nového typu právnickej osoby (školská právnická osoba), úpravy orgánov škôl, úpravy siete škôl a školských zariadení SR, centrálneho registra škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk.
  • Návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Zavedenie systému uznávania a validácie výsledkov predošlého vzdelávania v súlade s odporúčaním Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (2012/C 398/01). Vytvorenie
    priestoru pre intenzívnejšie zapojenie sa stredných odborných škôl, vysokých škôl a neziskových organizácií do systému celoživotného vzdelávania.

NOVEMBER

  • Návrh nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov: Aktualizácia podrobností rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia s ohľadom na zmeny súvisiacich právnych predpisov v tejto oblasti.

Pin It on Pinterest