Financovanie: Zmluvy a dodatky vo výklade zákona z MŠVVaŠ SR+ oprava

Výklad zákona č. 596/2003 v znení neskorších zákonov

Je potrebné, aby dodatky reflektovali daňovú prognózu, ktorá je na celý kalendárny rok

Je potrebné, aby obec alebo vyšší územný celok pri dodatku zmluvy pre zostávajúce obdobie rozpočtového roka upravila výšku finančných prostriedkov, ktoré majú byť poukázané neštátnym zriaďovateľom tak, aby výška týchto finančných prostriedkov vyplatená sumárne za celý kalendárny rok vychádzala z objemu finančných prostriedkov, ktoré boli poukázané obci alebo vyššiemu územnému celku ako podiel výnosu z dane z príjmu fyzických osôb za celý rok na základe poslednej daňovej prognózy” uvádza sa v odpovedi MŠVVaŠ SR na list so žiadosťou o odborné stanovisko, ktoré si vyžiadalo neformálne zoskupenie N3 (organizácie zastupujúce zriaďovateľov a riaditeľov neštátnych škôl a školských zariadení – AEŠS, ASŠŠZ a ZKŠS).

V praxi to znamená, že obec musí prepočítať celkovú sumu na základe počtu žiakov a ostatnej výšky sumy stanovenej na jednotkový koeficient, čo je v súčasnosti podľa septembrovej prognózy 103,74 €.

Od novely zákona k zmluvám a ich dodatkom

Základnou zmenou minuloročnej novely zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bolo zabezpečenie toho, aby sa financie z podielových daní, ktoré štát určil na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení (MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia) v plnej výške dostali rovnako ku všetkým zriaďovateľom (obecným, cirkevným i súkromným).

Dovtedy bol zákon nastavený tak, že štát financie na mzdy a prevádzku prepočítal a určil všetkým zriaďovateľom rovnako (podľa počtu žiakov tej-ktorej škole/školskom zariadení), avšak miestni poslanci mali možnosť svojím všeobecne záväzným nariadením (VZN) z financií neštátnym zriaďovateľom časť “ukrojiť” (Zákon ukladal dať minimálne 88% z toho, čo dali rovnakému typu školy ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ak nemali žiadnu, 88% mohli vypočítať aj z “0 €”).

Od 1. 1. 2022 tak určovanie výšky financií neštátnym zriaďovateľom prostredníctvom VZN nahradili zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča.

Od januára 2022 tak značná časť neštátnych zriaďovateľov uzatvorila s príslušnou obcou (na území ktorej pôsobia) zmluvy základe údajov o počte detí, žiakov a poslucháčov podľa stavu k 15. septembru 2021. Ak obec zmluvy neuzatvorila, je povinná poskytovať finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príslušnému zriaďovateľovi v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia vypočítanej podľa osobitného predpisu do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

Ak má zriaďovateľ uzatvorenú zmluvu s obcou, môže požiadať /navrhnúť uzatvorenie dodatku k zmluve.

Ak zriaďovateľ nemá uzatvorenú zmluvu s obcou, obec je povinná poskytnúť navýšené financovanie v súlade so zákonmi.

OPRAVA (23.11.2022): Na základe vášho upozornenia sme opravili sumu jednotkového koeficientu, ktoré vznikla pochybením pri prepise výpočtu. Za chybu sa ospravedlňujeme.

Zároveň dopĺňame aj vzorec, ako si sumu jednotkového koeficientu vypočítate/overíte sami z tabuľky Východiskové štatistické údaje… 

1. Suma na vzdelávanie = suma uvedená ako súčet na konci stĺpca (Rok 2022 celkom vr.zúčt. za rok 2021 v Eur) : 100% * 40%

2. Suma jednotkového koeficientu = suma na vzdelávanie : suma uvedená ako súčet na konci stĺpca (ppž spolu)

3. Následne výslednú sumu na svoju školu/ŠZ viete vypočítať tak, že sumu jednotkového koeficientu vynásobíte počtom žiakov a tzv. malým koeficientom určeným pre konkrétny typ školy/ŠZ podľa Nariadenia Vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 

Dôležité linky

Odporúčame zriaďovateľom, aby pri uzatváraní dodatkov k zmluvám s obcami argumentovali aj výkladom zákona, ktorý sme si vyžiadali z MŠVVaŠ SR (odpoveď nižšie na stiahnutie).

Prečítajte si tiež

Bedeker zriaďovateľa...

obsahuje informácie aj o tom, ako si by mala vyzerať kvalitná zmluva o financovaní neštátnej školy/školského zariadenia financovaného z DPFO.

Pin It on Pinterest

Share This