Petícia za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19 s viac ako 3000 podpismi na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je už na stole ministerky školstva Martiny Lubyovej.

Petičný výbor v zložení PhDr. Peter Smrek, PhD., predseda Rady školy,súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava, Mgr. Ľubica Srnáková, riaditeľka, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Trnava a  PhDr. Saskia Repčíková, prezidentka, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska žiada ministerku školstva o prijatie zástupcov petičného výboru a cieľom prerokovať možnosti riešenia a vyhoveli tak tisícom rodičov, učiteľov, študentov podpísaných pod petíciou. 

V roku 2018 po zavedení Vyhlášky 252/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl prvý raz v aplikačnej praxi samosprávne kraje určili každej strednej škole vo svojej územnej pôsobnosti maximálny počet žiakov 1. ročníkov, ktorých môže prijať v školskom roku 2019/20.

Z informácií o rozhodovaní samosprávnych krajov o budúcich prvákoch je však známe, že nedisponovali všetkými potrebnými údajmi tak, aby mohli uplatniť vo všetkých krajoch rovnakým postupom záväzné kritériá novej vyhlášky. Nemohli preto rozhodovať zákonne, informovane, so zásadou rovnosti účastníkov. Určovanie počtov budúcich prvákov bolo v jednotlivých krajoch odlišné, na základe nerovnakého súboru kritérií, s ktorými neboli všetky školy vopred oboznámené. Kritériá rozhodovania v mnohých prípadoch nijako nezohľadňovali kvalitu vzdelávania, riadili sa iba prognózovanou potrebou na trhu práce a regionálnymi stratégiami.

Došlo tak k neopodstatnenému zníženiu počtu prvákov v mnohých stredných školách, a to napriek tomu, že ide o školy, ktoré patria na základe výsledkov maturitných skúšok, či nízkej miery nezamestnanosti svojich absolventov k najlepším v kraji.

Signatári petície za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19 poukazujú, že je vo verejnom záujme žiakov a ich rodičov, absolventov, učiteľov a ďalších zainteresovaných, aby sloboda výberu vzdelávacej cesty nebola oklieštená a aby práve v čase, keď rastie počet uchádzačov o úplné stredoškolské vzdelanie a vysokoškolské vzdelanie nezanikali školy, ktorým samosprávne kraje nedovolia otvoriť ani jedinú prvú triedu, či inak obmedzia počet prijímaných žiakov, a tým ohrozia ich existenciu.

“Všetky VÚC sú tiež zriaďovateľmi škôl, a teda školy iných zriaďovateľov, cirkevné či súkromné školy, sú vnímané ako konkurencia. Preto si myslíme, že samotné prideľovanie žiakov jednotlivým školám na Slovensku dopadlo tak, ako dopadlo. Ak jeden zriaďovateľ rozhoduje o druhom zriaďovateľovi, ako inak to môžeme chápať? Veď to je konflikt záujmov. To spochybňuje základný princíp súťaže.”

Peter Buranský, riaditeľ Diecézneho školského úradu Biskupstva Nitra pre Denník Postoj.

„Nie sme proti rušeniu nepotrebných škôl, ale chceme zabrániť neodôvodnenému znižovaniu počtu budúcich prvákov pre prijímacie konanie na školský rok 2019/20 a postupnej likvidácii niektorých stredných škôl, nielen súkromných.“

Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska na margo petície

„Problém sa začal riešiť až v tomto roku, keď sa pokles demografickej krivky zastavil a do roku 2025 bude stúpať. Nechceme ísť so samosprávnymi krajmi do boja. Ponúkame koncepčné riešenia v záujme tých, ktorých sa to najviac dotýka, teda detí. Celému procesu mali predchádzať rokovania o nastavení kritérií. Každý kraj si nastavil vlastné a napríklad študijné výsledky sa vôbec do úvahy nebrali.“

Ľubica Petríková, viceprezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska pre Košice Dnes

„Priznávam do vlastných radov, že chyba nastala v komunikácii. Zlyhali sme a za to sa môžem ospravedlniť. No nič to nezmení na číslach. Kraj zo zákona nemôže prehodnotiť čísla študentov, jediný, kto to môže zmeniť, je ministerstvo školstva.“

Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja pre Korzár

 

Petícia za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19

Mnoho škôl môže prijať iba minimálny počet žiakov 1. ročníka, hoci záujem študentov dlhodobo prevyšuje aj povolený najvyšší počet žiakov v triede. Niekde je počet schválených žiakov prvých ročníkov taký nízky, že škola nemôže naplniť ani predpísaný minimálny počet žiakov v triede, ktorý jej ukladá Školský zákon. Sú školy, ktorým samosprávny kraj nepovolil ani jedného žiaka 1. ročníka, čím ich odsúdil na útlm a zánik.

Rodičia aj uchádzači o štúdium tak môžu v januári zistiť, že stredná škola, pre ktorú sa so svojím dieťaťom rozhodli, prijímacie konanie vôbec nevypísala, alebo môže prijať iba polovičný počet prvákov, ako v tomto roku.

Žiadame, aby samosprávne kraje rozhodovali o žiakoch transparentne a rozhodovali na základe objektívnych kritérií, ktoré vypovedajú o kvalite školy, bez ohľadu na to, kto je jej zriaďovateľom.

Pin It on Pinterest

Share This