Aktivity Asociácie

Zo stanov Asociácie:

  • prezentovanie a presadzovanie záujmov zriaďovateľov riaditeľov, rodičov, žiakov a iných pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení,
  • výskumy súvisiace s problematikou fungovania súkromných škôl a školských zariadení,
  • spolupráca s inými subjektmi – nadväzovanie kontaktov a spolupráce s inými organizáciami a inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí v prospech presadzovania záujmov súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku,
  • výmena skúseností a poznatkov zriaďovateľov, riaditeľov a ostatnej pedagogickej i nepedagogickej verejnosti,
  • zabezpečovanie profesionálneho rozvoja – krátkodobé a dlhodobé programy ďalšieho vzdelávania riadiacich a pedagogických pracovníkov súkromných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení,
  • poradenstvo v rôznych oblastiach dotýkajúcich sa problematiky súkromných škôl a školských zariadení,
  • publicita, medializácia a prezentácia – sprostredkovanie informácií o činnosti Asociácie a jej členov.

Vyhláška 1/2020 Z. z. MŠVVaŠ SR o kvalif. predpokladoch pedag. zamestnancov a odb. zamestnancov

Dňa 10. 1.2020 bola vyhlásená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky VYHLÁŠKA MŠVVaŠ SR z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Správna rada ASŠŠZS Vám želá úspešné vykročenie do roka 2020

Členovia Správnej rady ASŠŠZS Vám želajú úspešné vykročenie do roka 2020, odvahu meniť svet okolo seba, možnosť slobodne sa vyjadrovať a obhajovať svoje názory, ale i zdravie, vytrvalosť, nekonečnú lásku, vzájomnú úctu a pochopenie i úsmev a radosť v očiach detí…

Ďakujeme za rok 2019!

Zo srdca ďakujeme všetkým našim partnerom, priateľom, členom i ďalším podporovateľom, s ktorými sme úspešne ukončili rok 2019…

Médiá: Niektoré súkromné školy v Bratislavskom kraji už dostali povinný normatív

Piaty deň po tom, ako ASŠŠZS informovala verejnosť o tom, že cirkevné a súkromné školy v Bratislavskom samosprávnom kraji, začali prichádzať prvé...

Médiá: OĽANO reaguje na našu tlačovú správu

Hnutie OĽaNO (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti) sa slovami svojho tieňového ministra Miroslava Sopka zastalo cirkevných a súkromných škôl v...

Médiá: Súkromné a cirkevné školy majú finančný problém. Učitelia a zamestnanci môžu ostať počas Vianoc bez výplat

Bratislavské súkromné a cirkevné školy v decembri nedostali normatívy za žiakov. Peniaze im meškajú už viac ako týždeň. Školy teda musia riešiť problém, z čoho vyplatiť učiteľom a zamestnancom výplaty. Chýbajú aj peniaze na energie. Téme sa venovali Noviny JOJ.

„Darček“ pod stromček? Súkromné a cirkevné školy v BSK nedostali povinný normatív na žiaka od štátu

Všetky školy na Slovensku dostávajú každý mesiac tzv. normatív na žiaka. Súkromné a cirkevné školy v Bratislavskom samosprávnom kraji tento normatív za mesiac december bez vysvetlenia nedostali.