ASŠŠZS: Priebežná informácia o rokovaniach o zmene koeficientov ZUŠ

ASŠŠZS: Priebežná informácia o rokovaniach o zmene koeficientov ZUŠ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navrhuje zmenu koeficientov v individuálnej a skupinovej forme vyučovania v jednotlivých odboroch ZUŠ. Navrhované koeficienty sú 14,7 (individuálna forma) a 4, 8 (skupinová forma).

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR po predchádzajúcej konzultácii (2015) s Asociáciou základných umeleckých škôl – EMU navrhuje pre zmiernenie dopadov na skupinovú formu vyučovania kompromisný návrh koeficientov 12, 9 a 6,0. Pri týchto koeficientoch sa:

 • zachová spravodlivá podpora štátu obom formám vyučovania vo výške približne 81% z celkových nákladov na vyučovanie žiaka
 • nebude navyšovať celkový počet prepočítaných žiakov, ani celková suma pridelených finančných prostriedkov
 • nebude negatívne motivovať k umelému navyšovaniu počtov žiakov v individuálnej forme vyučovania
 • nebude degradovať úroveň vzdelávania v skupinovej forme vyučovania.

Tento návrh koeficientov podporilo aj Združenie katolíckych škôl Slovenska.

V prípade, že aj vo vašej ZUŠ (obecnej, súkromnej i cirkevnej) podporujete kompromisný návrh koeficientov vo výške 12,9 a 6,0, informujte prosím mailom o svojom stanovisku generálneho riaditeľa Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR pána Mariana Galana, tel.: 02/59374 263, fax: 02/59374 229, e-mail: srs@minedu.sk.

(sr)

ASŠŠZS: Fakty a sumár pripomienok k vecným zámerom legislatívnych zmien (október 2016)

ASŠŠZS: Fakty a sumár pripomienok k vecným zámerom legislatívnych zmien (október 2016)

Sumár faktov a pripomienok, ktoré ASŠŠZS predložila k vecným zámerom legislatívnych zmien (október 2016), obsahuje:

 • základné informácie o súkromných školách, školských zariadeniach a počtoch žiakov v nich v školskom roku 2013/2014,
 • porovnanie výsledkov hodnotenia súkromných škôl v delení podľa zriaďovateľa,
 • porovnania výsledkov súkromných škôl a ostatných škôl v meraniach PISA 2012,
 • vývoj škôl v rokoch 2001 – 2012 (porovnanie na základe členenia podľa zriaďovateľa),
 • Sumár hlavných pripomienok k legislatívnym zámerom, predložené v diskusii k zámerom dňa 7. 7. 2014 Sekcii regionálneho školstva MŠVVaŠ SR):
  • Zákon o financovaní škôl a školských zariadení:
   • Zníženie normatívu na žiaka súkromnej školy
   • Nájomné za priestory školy alebo školského zariadenia
   • Zmena financovania – zavedenie normatívu na triedu
  • Zákon o štátnej správe a školskej samospráve
   • Školská právnická osoba
   • Zámer zabrániť fyzickým osobám zriaďovať neštátnu školu
   • Nezlučiteľnosť funkcie štatutára a riaditeľa školy
   • Blízka osoba zriaďovateľa sa nemôže stať riaditeľom školy
   • Vyradenie školy zo siete Štátnou školskou inšpekciou
  • Školský zákon
   • Tvorba ŠVP pop ročníkoch
   • Autonómnosť škôl vo voľbe učebníc a učebných materiálov
   • Zmena formy vzdelávania bez súhlasu rodiča
   • Obmedzenie prijímania žiakov na 8-ročné gymnáziá
  • Zákon o pedagogických zamestnancoch
   • Zmeny v kvalifikačných predpokladoch učiteľov a stanovaní ich úväzku
   • Povinnosť funkčného vzdelávania pre vedúceho pedagogického zamestnanca

Stiahnite si: ASŠŠZS: Fakty a sumár pripomienok…

 sgh


Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/www/sukromneskoly.sk/web/wp-content/uploads/et_temp/dieťa-pexels-96961_1080x675.jpg) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php82/bin/) in /data/d/9/d99cca74-dc7d-4b7a-9241-1a609c641d1d/sukromneskoly.sk/web/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1542
Stanovisko ASŠŠZS k medializovaným prípadom požívania alkoholu a možného násilia v zariadeniach starostlivosti o deti

Stanovisko ASŠŠZS k medializovaným prípadom požívania alkoholu a možného násilia v zariadeniach starostlivosti o deti

Je absolútne neprípustné, aby v akomkoľvek zariadení starostlivosti o deti zabezpečovali prevádzku osoby pod vplyvom alkoholu, či osoby, ktoré dokážu dokonca deťom ublížiť. Ak sme dnes konfrontovaní s touto skutočnosťou, je dôležité stav nielen odsúdiť, ale posúdiť problém v širších súvislostiach a prijať komplexné preventívne legislatívne opatrenia.

Na Slovensku je v tomto školskom roku 127 súkromných materských škôl, zaradených do siete škôl a školských zariadení SR, ktorú riadi a kontroluje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Môžu používať názov „súkromná materská škola“ a ich legislatíva je nastavená tak prísne, že upravuje ešte aj aj počet a vzdialenosť detských záchodíkov a počet metrov štvorcových pieskoviska na dieťa.

Na druhej strane na Slovensku môžu zabezpečovať starostlivosť o deti aj iné súkromné prevádzky, ktoré nie sú nikde registrované a nepodliehajú žiadnej kontrole kvality starostlivosti. Na ich zriadenie a prevádzkovanie nie je potrebné predložiť nijaký doklad o odbornosti a môže si ich na základe voľnej živnosti  zriadiť akákoľvek osoba. V tejto skupine neregistrovaných zariadení starostlivosti o deti môžu byť aj vysoko kvalitné zariadenia, ktoré spĺňajú všetky predpoklady, ale márne sa usilujú o zaradenie do siete, ale tiež také, ktorých kvalita je veľmi nízka. Práve medializované prípady takýchto prevádzok sú mementom, aby sme predišli aj vážnejším rizikám, ktoré v súčasnosti takto nastavený systém umožňuje.

Na porovnanie, Veľká Británia vznik súkromných centier starostlivosti o deti podporuje, ale prísne kontroluje. Tzv. Childminderom – opatrovateľom detí sa nemôže stať diskvalifikovaná osoba, ktorá má zakázané pracovať s deťmi, ktorá neprešla registráciou, alebo má registráciu zamietnutú, alebo dokonca ktorá žije v spoločnej domácnosti s niekým, kto je pre prácu s deťmi diskvalifikovaný. Vládna kancelária OFSTED týchto prevádzkovateľov nielen registruje, ale aj pravidelne prísne kontroluje, a to vrátane neohlásených kontrol. Zároveň však childminderov, starajúcich sa o deti, pravidelne školí, poskytuje im poradenstvo a zverejňuje výsledky kontrol.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení už dlho upozorňuje, že treba zmeniť legislatívu zriaďovania opatrovateľských a vzdelávacích centier pre deti. Na jednej strane zmäkčiť prehnané prevádzkové a priestorové predpisy, ale na druhej strane sprísniť kritériá na zriaďovateľov a pracovníkov zariadení pre deti; takéto zariadenia evidovať, ich zamestnancov pravidelne kontrolovať a poskytovať im školenia, podporu a pomoc. Asociácia sa podieľa aj na kurzoch pre záujemcov o zriadenia škôlky alebo jaslí, aby pred rozhodnutím dostali všetky potrebné informácie a dobre zvážili, čo všetko ich čaká a aké budú mať povinnosti.

V súčasnosti môžeme len apelovať na rodičov, ktorí zverujú svoje dieťa do starostlivosti akéhokoľvek súkromného zariadenia, aby si overili, na akej úrovni je prevádzka a akú kvalifikáciu a schopnosti majú osoby, ktoré sa starajú o deti. Musia zbystriť pozornosť vždy, ak zariadenie nevie alebo nechce poskytnúť tieto informácie, nie je možná prehliadka všetkých priestorov, alebo v zariadení preukázateľne pracujú ľudia bez primeraných schopností.

Za zariadenia mimo našej organizácie však nezodpovedáme a nijako nemôžeme ovplyvniť ich prevádzku.

Ponúkame však politikom a tvorcom legislatívy naše odborné skúsenosti a pomoc s nastavením pravidiel tak, aby sa o deti mohol starať iba človek, ktorý im poskytne kvalitnú starostlivosť.

Saskia Repčíková, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

ASŠŠZS: Vyzývame súkromné školy, aby sa pridali k protestu!

ASŠŠZS: Vyzývame súkromné školy, aby sa pridali k protestu!

ASŠŠZS: Vyzývame súkromné školy, aby sa pridali k protestu!

Členovia Správnej rady ASŠŠZS na svojom zasadnutí dň 15. apríla 2016 rozhodli, že naša asociácia sa ako partnerská organizácia pridá k protestnému zhromaždeniu na podporu garantovaného vyššieho zvýšenia miezd pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, zakotveného v Programovom vyhlásení vlády SR.

Cieľom protestného zhromaždenia je prehodnotenie Programového vyhlásenie vlády SR v oblasti financovania a výrazné zvýšenie objemu finančných prostriedkov z verejných zdrojov do školstva a vedy, vrátane navýšenia platových taríf zamestnancov školstva a vedy, v zmysle Deklarácie zo dňa 17. 2. 2016.

Protest sa uskutoční v utorok, 19. 4. 2016 v Bratislave, so začiatkom o 14:00 pred Úradom vlády SR a následným pochodom pred Národnú radu Slovenskej republiky.

Na protestnom zhromaždení za neštátne školy vystúpi s príhovorom prezidentka ASŠŠZS Saskia Repčíková.

Vyhlásenie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve k Programovému vyhláseniu vlády SR

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerské organizácie pôsobiace v školstve oceňujú zapracovanie niektorých požadovaných systémových zmien smerujúcich k zlepšeniu školstva do Programového vyhlásenia vlády SR.

Zároveň však vyjadrujú zásadnú nespokojnosť s nedostatočným finančným zabezpečením deklarovaných zmien, hlavne dôstojného postavenia zamestnancov v školstve a vede.

Upozorňujeme, že vláda SR a jej jednotlivé politické zložky tým likvidujú potenciál možného progresu školstva a vedy, čo spôsobí ďalší odliv kvalitných zamestnancov zo školstva a nezabezpečí deklarované zatraktívnenie učiteľského povolania.

Žiadame vládu SR, aby ešte pred hlasovaním o vyslovení dôvery vláde SR a prijatím Programového vyhlásenia vlády SR v Národnej rade SR prehodnotila Programové vyhlásenie vlády SR v oblasti financovania a výrazne zvýšila objem finančných prostriedkov z verejných zdrojov do školstva a vedy vrátene navýšenia platových taríf zamestnancov školstva a vedy v zmysle Deklarácie zo dňa 17. februára 2016.

Stabilita a rozvoj školstva a vedy je momentálne v rukách vlády SR.

Bratislava 14. apríla 2016

signatári Deklarácie

Pin It on Pinterest