MÉDIÁ: E. Ohraďanová a Ľ. Andrássy ku kvalite súkromných škôl

MÉDIÁ: E. Ohraďanová a Ľ. Andrássy ku kvalite súkromných škôl

MÉDIÁ: E. Ohraďanová a Ľ. Andrássy ku kvalite súkromných škôl

RTVS: Z prvej ruky, 22. február 2024

RTVS / Z prvej ruky, 22. február 2024, 12.30 h

Téma: Kontrola financovania súkromných škôl

Hostia: ĽUBOMÍR ANDRASSY, Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR; EVA OHRAĎANOVÁ, Prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení

Moderuje Juraj Jedinák

ANOTÁCIA: Kontrola financovania súkromných škôl. | Hostia: Ľubomír Andrassy (predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR) a Eva Ohraďanová (prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení). | Štát má slabú kontrolu nad tým, ako súkromné stredné školy nakladajú s verejnými peniazmi, ktoré im prideľuje. Tvrdia to kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý odhalili fiktívne počty žiakov aj chátrajúce budovy. Súkromné školy sa bránia, výber kontrolovaných zariadení považujú za účelový a pripomínajú, že súkromníci naopak spravujú aj najúspešnejšie vzdelávacie zariadenia v krajine. Ako vyzerá financovanie neštátnych škôl v súčasnosti? Sú odhalené pochybenia zlyhaniami jednotlivcov? Je hodnota poskytnutého vzdelania za pridelené peniaze vyššia v štátnych alebo v súkromných školách? | Moderuje: Juraj Jedinák. | Diskusiu Z prvej ruky pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Vysielame každý pracovný deň o 12:30 v Rádiu Slovensko.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ) 9. februára 2024 zverejnil výsledky kontroly NKÚ, ktorými preveroval deväť súkromných stredných škôl za obdobie rokov 2020 až 2022. Ako kľúčové zistenie v úvode tlačovej správy uviedol: „Fiktívne počty žiakov, prenájom budovy za 951-tisíc eur, kde nájomca a prenajímajúci boli tá istá osoba a nulová kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami zo strany ministerstva školstva.“  Tlačová správa NKÚ k zisteniam uvádza aj vyjadrenie Ľ. Andrassyho, predsedu NKÚ: „Súkromné stredné školy sú dnes takpovediac bez akejkoľvek kontroly ministerstva a dosah na ne nemá ani žiadna iná verejná inštitúcia. Je preto potrebné upraviť zákon a nastaviť jednotný a transparentný systém financovania škôl, ako aj ich kontrolu na všetkých úrovniach. A to preto, aby platili rovnaké pravidlá i povinností pre verejné, cirkevné a taktiež súkromné stredné školy.“ Voči týmto vyjadreniam sa ohradila ASŠŠZ stanoviskom, ktoré prijala Správna rada ASŠŠZ.
Foto: printscreen obrazovky

Stanovisko ASŠŠZ k vyjadreniu predsedu NKÚ ku kontrole stredných škôl

Stanovisko ASŠŠZ k vyjadreniu predsedu NKÚ ku kontrole stredných škôl

Správna rada ASŠŠZ

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ) 9. februára 2024 zverejnil výsledky kontroly NKÚ, ktorými preveroval deväť súkromných stredných škôl za obdobie rokov 2020 až 2022. Ako kľúčové zistenie v úvode tlačovej správy uviedol: „Fiktívne počty žiakov, prenájom budovy za 951-tisíc eur, kde nájomca a prenajímajúci boli tá istá osoba a nulová kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami zo strany ministerstva školstva.“

Tlačová správa NKÚ k zisteniam uvádza aj vyjadrenie Ľ. Andrassyho, predsedu NKÚ: „Súkromné stredné školy sú dnes takpovediac bez akejkoľvek kontroly ministerstva a dosah na ne nemá ani žiadna iná verejná inštitúcia. Je preto potrebné upraviť zákon a nastaviť jednotný a transparentný systém financovania škôl, ako aj ich kontrolu na všetkých úrovniach. A to preto, aby platili rovnaké pravidlá i povinností pre verejné, cirkevné a taktiež súkromné stredné školy.“

Voči týmto vyjadreniam sa ohradila ASŠŠZ stanoviskom, ktoré prijala Správna rada ASŠŠZ:

Tvrdenie NKÚ, že súkromné školy sú bez akejkoľvek kontroly a bez dosahu kontroly verejnými inštitúciami považujeme za silno zavádzajúce. Potvrdzuje to aj samotná správa: “Kontrola zúčtovania nakladania s verejnými prostriedkami, vykonávaná školskými úradmi, mala formálny charakter.” Všetky súkromné školy zo zákona podliehajú kontrolám viacerých subjektov (zriaďovatelia, RÚŠS, obce, VÚC, daňové úrady, ŠŠI) až po kontrolu ministerstvom školstva. Je teda zrejmé, že v celom reťazci zlyhali nielen súkromné, ale aj štátne zložky.

 

Za mnohými pochybeniami, ktoré uvádza NKÚ je dvojité postavenie jednej osoby na poste zriaďovateľa aj riaditeľa (napr. fakt, že zriaďovateľ určuje odmenu riaditeľovi, pričom ide o tú istú osobu). Dvojrolu jednej osoby umožňuje školský zákon, pričom nie je v rozpore s odmeňovaním niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Pri dodržiavaní legislatívy sa dá aj tento dvojitý vzťah relatívne dobre zvládnuť. Avšak ani zmena legislatívnych pravidiel nevylúči zlyhanie ľudského faktora (napr. priznanie extrémne vysokej odmeny), na čo by mali slúžiť práve kontrolné orgány štátu.

 

Odmietame paušalizovanie v názve “Správa o výsledku kontroly 2023 – Súkromné stredné školy v systéme vzdelávania” na príklade 9 odborných škôl, ktoré tvoria len časť celého stredoškolského systému. Takého nevhodne zovšeobecňujúce tvrdenia majú neadekvátny dopad na súkromné školstvo ako celok.

 

Nepopierame prípadné individuálne zlyhania, ktoré sa nedajú vylúčiť ani v štátnych školách. Zároveň súhlasíme s nevyhnutnou potrebou úpravy niektorých pravidiel a povinností, napr. zadefinovaním školskej právnickej osoby, čím by sa zjednotili práva i povinnosti pre všetky školské subjekty bez rozdielu a vylúčil prípadný konflikt záujmov. Na potrebu definovania školskej právnickej osoby upozorňujeme už dlhé roky a bola aj v legislatívnom pláne úloh (jún 2022). Objektívne preto očakávame, že súčasná vláda naplní toto očakávanie.

_________________________________________

 

Podrobné vyjadrenie k Správe o výsledku kontroly 2023 – Súkromné stredné školy v systéme vzdelávania  vieme poskytnúť až po detailnom oboznámení sa s jej obsahom.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení je dobrovoľné občianske združenie, ktoré už 30 rokov združuje viac ako 200 zriaďovateľov a riaditeľov materských škôl, základných i stredných škôl ako aj školských zariadení. Za ostatných 5 rokov sa zamerala na posilňovanie kvality (prijímanie nových členov na základe stanovených pravidiel, zvyšovanie právneho povedomia formou webinárov, konferencií i pravidelných online stretnutí v odborných sekciách, komunikácia so školskou inšpekciou). Podieľala sa na zlepšení desiatok právnych predpisov v oblasti školstva a i naďalej sú jej experti pripravení spolupodieľať sa na tvorbe takej legislatívy, ktorá skvalitní systém vzdelávania i jeho kontroly.

MÉDIÁ: The Slovak Spectator k 30-ročnej skúsenosti ASŠŠZ

MÉDIÁ: The Slovak Spectator k 30-ročnej skúsenosti ASŠŠZ

MÉDIÁ: The Slovak Spectator k 30-ročnej skúsenosti ASŠŠZ

The Slovak Spectator, 5. február 2024

The Slovak Spectator / Private school pioneers call for teaching overhaul

Children need to be taught differently to navigate today’s world, teachers say.

Téma: Pohľad na 30-ročné fungovanie ASŠŠZ a súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku

Hostia: EVA OHRAĎANOVÁ, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení, Mária SMREKOVÁ, spoluzakladateľka 1. súkromného gymnázia v Bratislave a spoluzakladateľka ASŠŠZ

Autorka: Jana Liptáková

ANOTÁCIA: Eva Ohraďanová a Mária Smreková sa vracajú k vzniku súkromného školstva na Slovensku, fungovaniu Asociácie súkromných škôl a školských zariadení, ktorá o niekoľko dní oslávi 30. rokov svojho fungovania. Rozoberajú tiež kľúčové výzvy pred ktorými stoja školy v súčasnosti.

Linka na celý rozhovor (odomknuté pre čitateľov zo #sukromneskoly): Private school pioneers call for teaching overhaul – spectator.sme.sk

Foto: printscreen úvodu rozhovoru

E. Ohraďanová: Začíname rok, v ktorom oslávime 30 rokov fungovania našej ASŠŠZ

E. Ohraďanová: Začíname rok, v ktorom oslávime 30 rokov fungovania našej ASŠŠZ

E. Ohraďanová: Začíname rok, v ktorom oslávime 30 rokov fungovania našej ASŠŠZ

Príhovor k začiatku roka 2024

Milí priatelia, kolegyne a kolegovia,

rok 2023 bol kľúčovým rokom v transformácii zariadení poradenstva a prevencie. Pozorne sme sledovali každý krok, legislatívnu zmenu, návrhy financovania a prispeli k zachovaniu niekoľkých zariadení, ktoré čelili možnému zániku. 

V roku 2024 budeme aktívnymi členmi projektových skupín na MŠVVaŠ SR, budeme posilňovať naše partnerstvá na úrovni neštátnych škôl, i na úrovni grémia školstva (G7), aby sme spoločne presadili to najlepšie pre školy a školské zariadenia… 

Čaká nás náročný a zaujímavý rok. Zároveň nás čaká pozastavenie nad 30 rokmi našej práce v prospech súkromného školstva na Slovensku… 

Eva Ohraďanová, prezidentka ASŠŠZ

Pin It on Pinterest