ASŠŠZ: Pozvánka členom na pravidelné online stretnutie

ASŠŠZ: Pozvánka členom na pravidelné online stretnutie

ASŠŠZ: Pozvánka členom na pravidelné online stretnutie

...informácie pre členov ASŠŠZ

Pozvánka na 1. online stretnutie v šk. roku 2022/2023

Na 1. online stretnutí členov ASŠŠZ, – ODBORNE, TRANSPARENTNE, PARTICIPATÍVNE A SYSTÉMOVO, ktoré sa uskutoční 13. septembra 2022 (pozvánky na stretnutie s potrebou registrácie boli odoslané mailom) sa budeme venovať hlavne týmto témam:

  • 16:10-16:30 ŠTÁTOM URČENÉ ODMENY UČITEĽOM
  • 16:30-16:50 TRANSFORMÁCIA PORADNÍ
  • 16:50-17:10 PLÁNY VÝKONOV
  • 17:10-17:30 JEDNOTKOVÝ KOEFICIENT A DODATKY ZMLÚV
  • 17:30-18:00 OTÁZKY K ĎALŠÍM TÉMAM

 Upozornenie: Záznam z podujatia nebude prístupný, kľúčové informácie zo stretnutia budú obsahom najbližšieho vydania EDUweeku

ASŠŠZ: Pozvánka členom na pravidelné online stretnutie

EDUweek 25. 8. 2022

EDUweek 25. 8. 2022

...informácie pre členov ASŠŠZ

Obsah mailu (výňatok)

  • ZRIAĎOVATELIA A 500 € ODMENY ZAMESTNANCOM
  • PODIELOVÉ DANE A ZMENA DAŇOVEJ PROGNÓZY – ÚPRAVA VÝŠKY FINANCIÍ
  • ĎALŠIE INFORMÁCIE JEDNOU VETOU

NÁROK NA VYPLATENIE 500 €

Základom na posúdenie situácie v tej-ktorej škole/školskom zariadení je uzatvorený vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom. V prípade zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení pri uzatváraní zmluvy medzi zamestnávateľom a zamestnancom sú dve možnosti. Ak má zamestnanec uzatvorenú zmluvu so zamestnávateľov na základe zákona, vzťahuje sa na ňu aj vyjednávanie a Kolektívne zmluvy – a teda v nich dohodnutá odmena. Ak má zamestnanec uzatvorenú zmluvu v súlade so zákonníkom práce, kolektívna zmluva a z nej vyplývajúce záväzky sa na zamestnávateľa a zamestnanca nevzťahujú.

ZDROJE NA VYPLATENIE 500 €

MINISTER O 500 EUROVÝCH ODMENÁCH (zdroj textu: Minister školstva na svojom FB: https://www.facebook.com/branislav.grohling/posts/pfbid0z2ygkeQuCZ1N3Ln13uTiyMCto54Ph7FKmBSFsGvSrnE2x39MRUGWqXNpzQ7HssUEl)

DOPLNENIE ASŠŠZ:

Nepredpokladáme, že v tomto prípade minister bude myslieť na zdroje pre neštátnych zriaďovateľov a školy/ŠZ financované z výnosu DPFO a tak si ich asi budeme musieť hľadať vo vlastných rezervách. Situáciu nám zároveň komplikuje stav, kde nás odkazujú na zvýšenie sumy jednotkového koeficientu( viď nižšie) ktorý, ako sa javí z doterajšej situácie, nebude všetkým vyplatený (ohrození sú tí zriaďovatelia, ktorí jeho zmeny nemajú jednoznačne zadefinované v zmluve, ale aj tí, s ktorými v tomto roku obec/mesto zmluvy neuzatvorilo.)

PODIELOVÉ DANE A ZMENA DAŇOVEJ PROGNÓZY – ÚPRAVA VÝŠKY FINANCIÍ

Na doplatenie financií majú teoretický nárok neštátni zriaďovatelia, ktorých školy a školské zariadenia sú financované z výnosu z DPFO, prakticky to závisí od znenia zmluvy zriaďovateľa s obcou. Prakticky poznáme minimálne 5 druhov znenia postupu v zmluvách. Výnimkou je ne-vymožiteľnosť v prípade neuzatvorených zmlúv (čo v roku 2022 zákon umožnil). Niektoré mestá/obce dodatky už pripravili, financie vyplatili, iné odmietajú, prípadne robia obštrukcie svojským výkladom zákona.

Na konkrétnu otázku vymožiteľnosti doplatenia financií sme dostali právnu odpoveď, že jedine súdnou cestou a momentálne s otáznym výsledkom.

Pin It on Pinterest

Share This