Plány ministerstva školstva na rok 2021

Plány ministerstva školstva na rok 2021

Written by ASŠŠZ

2. januára 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje na rok 2021 niekoľko zásadných legislatívnych zmien, o ktorých informovalo na svojom webe. K najvýraznejším zmenám by malo dôjsť v zabezpečení dostatočných kapacít v predprimárnom vzdelávaní, podpore a zavádzaniu digitálnych technológií do škôl i do online vzdelávania. V pozornosti ministerstva je aj inklúzia a budovanie podporných tímov a debyrokratizácia.

#materskeskoly

Ministerstvo sústreďuje pozornosť do oblastí, kde chýbajú miesta v materských školách, kde plánuje dobudovanie kapacít, zvýšenie finančného príspevku na vzdelávanie 5-ročných detí 15-percent na 43,75-percent životného minima), navýšenie financií pre vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami). Pripravuje tiež register predškolských zariadení.

Financie: Fond obnovy

#zakladneskoly #stredneskoly #digitalizaciavzdelavania

Vybavenie špecializovaných učební digitálnou technikou, zvyšovanie digitálnej gramotnosti žiakov, vzdelávanie riaditeľov a učiteľov v oblasti práce s digitálnymi technológiami, vytvorenie pozície „koordinátor digitálnych technológií“, zvýšenie rýchlosti pripojenia škôl na internet, prechod na elektronickú formu externých testov, využívanie digitálnych technológií vo výučbe i skúškach, vytvorenie základnej sady vzdelávacích videí aj v jazykoch národnostných menšín.

Financie: eurofondy, REACT-EU, Fond obnovy

#zakladneskoly #CSPPaCPPPaP #inkluzia #podpornetimy

Ministerstvo plánuje kľúčové zmeny pri inklúzii detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, tvorbu inkluzívnych tímov, vytvorenie Katalógu podporných opatrení, modernizáciu diagnostiky a vytvorenie štandardov a zároveň debarierizáciu a desegregáciu škôl.

Financie: Fond obnovy

#zriadovatelia #materskeskoly #zakladneskoly

Kľúčové zmeny smerujú k debyrokratizácii v školách/školských zariadeniach zjednodušením administratívnych postupov pri školách v prírode, zníženie administratívnej záťaže riaditeľov aj v materských a základných školách,  zjednodušenie štruktúry a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Podrobnejšie informácie o pripravovaných zmenách:

20. január 2021

Budúci týždeň sa pokračuje v rovnakom režime vzdelávania ako doteraz. Hraničným termínom je 1. február, kedy by mal začať fungovať covidový automat,...

13. január 2021

Očakávané: Vláda SR dnes prerokuje aj Vyhodnotenie plnenia opatrení Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 –2020 Členom...

12. január 2021

Online diskusia združenia Veda pomáha: Školstvo počas pandémie o roku 2020 v školách a keho dôsledkoch, ako aj o pohľade do budúcnosti počas...

11. január 2021

Minister školstva B. Gröhling informoval o ďalších investíciách do školstva so zameraním sa na digitalizáciu základných škôl, dotácie školským...

10. január 2021

V diskusii V politike na TA3 (od 11.00 h) sa zúčastní aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Čo sa práve deje

Ďalšie príspevky zo sekcie

Školská legislatíva v roku 2021

Školská legislatíva v roku 2021

Written by ASŠŠZ

1. januára 2021

Legislatívne zmeny čakajú regionálne školstvo v roku 2021? V súlade s Programovým vyhlásením Vlády SR na roku 2020-2024 očakávame v roku 2021 zásadné zmeny viacerých zákonov (vyberáme z Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády SR na VIII. volebné obdobie):

Zákony v oblasti regionálneho školstva

1. štvrťrok:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (MPSVR SR): #materskeskoly #zakladneskoly

Záväzok Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti rodiny zaviesť „SOS príspevok“ vyplácaný v mimoriadnych situáciách, keď dotknutá rodina nespadá do žiadnej skupiny sociálnej pomoci. Cieľom návrhu zákona bude úprava dotácie na podporu humanitárnej pomoci, dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí v ZŠ a MŠ (zvýšenie sumy dotácie), riešenie dlhodobého problému podpory strešných reprezentatívnych organizácií chrániacich práva a právom chránené záujmy osôb so zdravotným postihnutím a detí.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (MŠVVaŠ SR):  #materskeskoly #zakladneskoly #stredneskoly #ZUS #CSPPaCPPPaP #skolskezariadenia #zriadovatelia

Zavedenie novej učebnicovej politiky vrátane otvorenia trhu s učebnicami. Reforma výchovného poradenstva. Rozšírenie prístupnosti k rannej starostlivosti a predprimárnemu vzdelávaniu. Úprava inkluzívneho prístupu k výchove a vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (MŠVVaŠ SR): #materskeskoly #zakladneskoly #stredneskoly #ZUS

Skvalitnenie prípravy pedagogických a odborných zamestnancov na zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania, úprava atestácií. 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (MŠVVaŠ SR): #materskeskoly #zakladneskoly #stredneskoly #ZUS #CSPPaCPPPaP #skolskezariadenia #zriadovatelia

Podnety z aplikačnej praxe v oblasti správy v školstve. Riadenie škôl a školských zariadení je potrebné modernizovať na úroveň dobre spravovaných organizácií.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (MŠVVaŠ SR): #stredneskoly

Regulácia počtu žiakov v učebných odboroch (F) v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie.Vytvorenie predpokladov pre individualizáciu vzdelávacích ciest – vytvorenie predpokladov pre možnosť bezprostrednej reakcie vzdelávacieho systému na výrazné štrukturálne zmeny na trhu práce ako dôsledku nástupu Priemyselnej revolúcie 4.0 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (MŠVVaŠ SR): #zakladneskoly #stredneskoly #ZUS #skolskezariadenia

Zvýšenie prehľadnosti a zrozumiteľnosti právnej úpravy športu, zachovanie a upevnenie transparentnosti a úprava zmluvných vzťahov aktérov v oblasti športu. Vytvorenie jednotnej a systémovej právnej úpravy na zavedenie voľnočasových poukazov.

2. štvrťrok:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách (MPRV SR): #materskeskoly #zakladneskoly #stredneskoly

Potreba aktualizácie výšky pomoci na dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov a výrobkov z ovocia a zeleniny v novom školskom roku 2021/2022.

 Iné zákony dôležité aj pre zriaďovateľov súkromných škôl:

1. štvrťrok:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (MS SR): #zriadovatelia #obcianskezdruzenia

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v oblasti slobodného prístupu k informáciám posilňovaním práva na informácie. 

4. štvrťrok:

Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 (MF SR): #zriadovatelia

Predkladá sa podľa článku 58 Ústavy SR a podľa § 4 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (MF SR): #zriadovatelia #obcianskezdruzenia

Posilnenie financovania mimovládnych organizácií, posúdenie možnosti rozšírenia asignácie podielu dane z príjmu, transparentná a efektívna podpora mimovládnych neziskových organizácií z verejných a európskych zdrojov, podpora zdravotníckym pracovníkom znížením daňového základu o výdavky súvisiace s absolvovanými vzdelávacími podujatiami, zvýšenie daňového bonusu na všetky deti na dvojnásobok a na tretie a ďalšie dieťa na trojnásobok súčasného stavu a naviazanie úrovne daňového bonusu na výšku životného minima, možnosť odpočtu zaplatených úrokov z bývania z daňového základu podľa počtu detí, zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej bezpečnosti, opätovné zavedenie nezdaniteľnej časti základu dane na dobrovoľné príspevky do II. piliera, prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej COVID 19 pandémiou a to zvyšovanie miezd, sociálnych istôt a životnej úrovne občanov SR, naviazanie daňových a odvodových parametrov a úľav na minimálnu mzdu, audit hlásení a výkazov vyžadovaných štátom a ich zjednodušenie a zníženie ich počtu, audit a spresnenie systému poplatkov, zváženie návratu k systému rovnej dane. 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (MV SR): #zriadovatelia #obcianskezdruzenia

Plnenie úloh B.9. a B.10. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 schváleného uznesením vlády SR č. 360 z 21. augusta 2019 s cieľom podpory dobrovoľníctva.V súčinnosti s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa pripraví návrh mechanizmu priamej štátnej podpory dobrovoľníckych programov za účelom podpory dobrovoľníctva v rôznych oblastiach, vrátane podpory rozvoja dobrovoľníctva ako dôležitého piliera civilnej ochrany. 

Návrh zákona o postavení národnostných menšín (ÚV SR): #zriadovatelia #obcianskezdruzenia

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti “Národnostné menšiny” s cieľom upraviť postavenie národnostných menšín a dôsledne aplikovať a precizovať ich práva garantované Ústavou SR. 

Zdroj informácií:

Prečítajte si tiež:

Tento zoznam je orientačný, pretože nevylučuje predloženie aj iných zákonov/noviel zákonov formou poslaneckej iniciatívy, predloženie ďalších zákonov, ako reakcie na bezprostrednú vzniknutú situáciu v skrátenom legislatívnom konaní, atď.

20. január 2021

Budúci týždeň sa pokračuje v rovnakom režime vzdelávania ako doteraz. Hraničným termínom je 1. február, kedy by mal začať fungovať covidový automat,...

13. január 2021

Očakávané: Vláda SR dnes prerokuje aj Vyhodnotenie plnenia opatrení Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 –2020 Členom...

12. január 2021

Online diskusia združenia Veda pomáha: Školstvo počas pandémie o roku 2020 v školách a keho dôsledkoch, ako aj o pohľade do budúcnosti počas...

11. január 2021

Minister školstva B. Gröhling informoval o ďalších investíciách do školstva so zameraním sa na digitalizáciu základných škôl, dotácie školským...

10. január 2021

V diskusii V politike na TA3 (od 11.00 h) sa zúčastní aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Čo sa práve deje

Ďalšie príspevky zo sekcie

Plány ministerstva školstva na rok 2021

Plány ministerstva školstva na rok 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje na rok 2021 niekoľko zásadných legislatívnych zmien, o ktorých informovalo na svojom...

Školská legislatíva v roku 2021

Školská legislatíva v roku 2021

Legislatívne zmeny čakajú regionálne školstvo v roku 2021? V súlade s Programovým vyhlásením Vlády SR na roku 2020-2024 očakávame v roku 2021...

Nariadenie Vlády SR č. 630/2008 v znení neskorších predpisov

Nariadenie Vlády SR č. 630/2008 v znení neskorších predpisov

Written by ASŠŠZ

1. januára 2021

Od 1. januára 2021 nadobúda účinnosť NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 630/2008 Z.z. z 10. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Zmeny reflektujú predovšetkých financovanie detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie  od 1. 9. 2021 povinné.

20. január 2021

Budúci týždeň sa pokračuje v rovnakom režime vzdelávania ako doteraz. Hraničným termínom je 1. február, kedy by mal začať fungovať covidový automat,...

13. január 2021

Očakávané: Vláda SR dnes prerokuje aj Vyhodnotenie plnenia opatrení Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 –2020 Členom...

12. január 2021

Online diskusia združenia Veda pomáha: Školstvo počas pandémie o roku 2020 v školách a keho dôsledkoch, ako aj o pohľade do budúcnosti počas...

11. január 2021

Minister školstva B. Gröhling informoval o ďalších investíciách do školstva so zameraním sa na digitalizáciu základných škôl, dotácie školským...

10. január 2021

V diskusii V politike na TA3 (od 11.00 h) sa zúčastní aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Čo sa práve deje

Ďalšie príspevky zo sekcie

Plány ministerstva školstva na rok 2021

Plány ministerstva školstva na rok 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje na rok 2021 niekoľko zásadných legislatívnych zmien, o ktorých informovalo na svojom...

Školská legislatíva v roku 2021

Školská legislatíva v roku 2021

Legislatívne zmeny čakajú regionálne školstvo v roku 2021? V súlade s Programovým vyhlásením Vlády SR na roku 2020-2024 očakávame v roku 2021...