Vláda SR: Legislatívny plán úloh na rok 2022

Vláda SR: Legislatívny plán úloh na rok 2022

výber úloh dotýkajúci sa regionálneho školstva a vzdelávania

#legislativa #skolskapravnickaosoba #celozivotnevzdelavanie

Vláda SR 12. januára 2022 na svojom 52. rokovaní s pripomienkami schválila Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022, z ktorého pre oblasť regionálneho školstva a vzdelávania vyberáme:

 

JÚN

 • Návrh zákona o správe v školstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Systémová úprava správy v školstve vrátane vytvorenia nového typu právnickej osoby (školská právnická osoba), úpravy orgánov škôl, úpravy siete škôl a školských zariadení SR, centrálneho registra škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk.
 • Návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Zavedenie systému uznávania a validácie výsledkov predošlého vzdelávania v súlade s odporúčaním Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (2012/C 398/01). Vytvorenie
  priestoru pre intenzívnejšie zapojenie sa stredných odborných škôl, vysokých škôl a neziskových organizácií do systému celoživotného vzdelávania.

NOVEMBER

 • Návrh nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov: Aktualizácia podrobností rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia s ohľadom na zmeny súvisiacich právnych predpisov v tejto oblasti.

12. január 2022

12. január 2022

aktuality v mailovej schránke

#legislativa

Súhrn legislatívy, ktorá bola zverejnená za ostatné týždne aj s prelinkovaním na zdroj: slov-lex. sk:

Dátum zverejnenia: 08. 01. 2022

 • Zákon 2/2022 Z. z.: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum zverejnenia: 30. 12. 2021

 • Vyhláška 541/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o materskej škole
 •  Vyhláška 542/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach

Dátum zverejnenia: 28. 12. 2021

 • Vyhláška 525/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.
 • Vyhláška 526/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
 • Vyhláška 527/2021 Z. z.: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o edukačných publikáciách

Dátum zverejnenia: 21. 12. 2021

 • Zákon 507/2021 Z. z.: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

ASŠŠZ: Právna príručka OD VZN K ZMLUVE

ASŠŠZ: Právna príručka OD VZN K ZMLUVE

K novele Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a šk. samospráve

#zriadovatelia #samospravy #VUC #VZN/zmluva

Všetkým účastníkom nového zmluvného vzťahu, ktorý nahrádza doterajšie financovanie neštátnych škôl a školských zariadení z podielových daní formou VZN  je určená právna príručka, ktorú pripravil právny expert doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD. a kolektív spolupracovníkov v zložení: Eva Ohraďanová, Miroslav Čurlík a Daniel Masarovič. Publikáciu pre potrebu členov Asociácie súkromných škôl a školských zariadení, školského výboru ECAV na Slovensku a Združenia katolíckych škôl Slovenska spracovala ASŠŠZ.

Právna príručka k financovaniu neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení financovaných z podielových daní obcí a samosprávnych krajov na základe Zákona č. 507/2021 z 25. novembra 2021 prináša:

 • praktický prehľad o základných zmenách vo vzťahu medzi samosprávou a cirkevnými/súkromnými zriaďovateľmi,
 • zrozumiteľný výklad jednotlivých zákonných ustanovení,
 • usmernenie účastníkov zmluvného vzťahu,

 • a odpovede na najčastejšie otázky.

Autor: doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD. – právny expert, ktorý sa venuje právu vo verejnej správe, autor viac ako 150 zahraničných a domácich vedeckých a odborných článkov z oblasti správneho práva.

Plány ministerstva školstva na rok 2021

Plány ministerstva školstva na rok 2021

Written by ASŠŠZ

2. januára 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje na rok 2021 niekoľko zásadných legislatívnych zmien, o ktorých informovalo na svojom webe. K najvýraznejším zmenám by malo dôjsť v zabezpečení dostatočných kapacít v predprimárnom vzdelávaní, podpore a zavádzaniu digitálnych technológií do škôl i do online vzdelávania. V pozornosti ministerstva je aj inklúzia a budovanie podporných tímov a debyrokratizácia.

#materskeskoly

Ministerstvo sústreďuje pozornosť do oblastí, kde chýbajú miesta v materských školách, kde plánuje dobudovanie kapacít, zvýšenie finančného príspevku na vzdelávanie 5-ročných detí 15-percent na 43,75-percent životného minima), navýšenie financií pre vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami). Pripravuje tiež register predškolských zariadení.

Financie: Fond obnovy

#zakladneskoly #stredneskoly #digitalizaciavzdelavania

Vybavenie špecializovaných učební digitálnou technikou, zvyšovanie digitálnej gramotnosti žiakov, vzdelávanie riaditeľov a učiteľov v oblasti práce s digitálnymi technológiami, vytvorenie pozície „koordinátor digitálnych technológií“, zvýšenie rýchlosti pripojenia škôl na internet, prechod na elektronickú formu externých testov, využívanie digitálnych technológií vo výučbe i skúškach, vytvorenie základnej sady vzdelávacích videí aj v jazykoch národnostných menšín.

Financie: eurofondy, REACT-EU, Fond obnovy

#zakladneskoly #CSPPaCPPPaP #inkluzia #podpornetimy

Ministerstvo plánuje kľúčové zmeny pri inklúzii detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, tvorbu inkluzívnych tímov, vytvorenie Katalógu podporných opatrení, modernizáciu diagnostiky a vytvorenie štandardov a zároveň debarierizáciu a desegregáciu škôl.

Financie: Fond obnovy

#zriadovatelia #materskeskoly #zakladneskoly

Kľúčové zmeny smerujú k debyrokratizácii v školách/školských zariadeniach zjednodušením administratívnych postupov pri školách v prírode, zníženie administratívnej záťaže riaditeľov aj v materských a základných školách,  zjednodušenie štruktúry a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Podrobnejšie informácie o pripravovaných zmenách:

29. január 2022

EDUweek 2022/06 – týždňový sumár aktivít ASŠŠZ, nová legislatíva a materiály Okrem súhrnu našich aktiviít v EDUweeku nájdete aj linky na novú...

26. január 2022

EDUweek 2022/05 – linky na januárové novinky na webe MŠVVaŠ SR a ďalších weboch V súvislosti s novou podobou stránky Ministerstva školstva, vedy,...

24. január 2022

EDUweek 2022/04 – registrácia na rokovania odborných sekcií a najnovšie informácie Koniec januára a začiatok februára je v znamení rokovania...

21. január 2022

#EDUweek 2022/03 – súhrn najnovších informácií v oblasti školstva a vzdelávania Informujeme Vás o stretnutiach našich zástupcov v pracovných...

14. január 2022

EDUweek 2022/02 – súhrn najnovších informácií v oblasti školstva a vzdelávania

Ďalšie príspevky zo sekcie

Školská legislatíva v roku 2021

Školská legislatíva v roku 2021

Written by ASŠŠZ

1. januára 2021

Legislatívne zmeny čakajú regionálne školstvo v roku 2021? V súlade s Programovým vyhlásením Vlády SR na roku 2020-2024 očakávame v roku 2021 zásadné zmeny viacerých zákonov (vyberáme z Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády SR na VIII. volebné obdobie):

Zákony v oblasti regionálneho školstva

1. štvrťrok:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (MPSVR SR): #materskeskoly #zakladneskoly

Záväzok Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti rodiny zaviesť „SOS príspevok“ vyplácaný v mimoriadnych situáciách, keď dotknutá rodina nespadá do žiadnej skupiny sociálnej pomoci. Cieľom návrhu zákona bude úprava dotácie na podporu humanitárnej pomoci, dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí v ZŠ a MŠ (zvýšenie sumy dotácie), riešenie dlhodobého problému podpory strešných reprezentatívnych organizácií chrániacich práva a právom chránené záujmy osôb so zdravotným postihnutím a detí.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (MŠVVaŠ SR):  #materskeskoly #zakladneskoly #stredneskoly #ZUS #CSPPaCPPPaP #skolskezariadenia #zriadovatelia

Zavedenie novej učebnicovej politiky vrátane otvorenia trhu s učebnicami. Reforma výchovného poradenstva. Rozšírenie prístupnosti k rannej starostlivosti a predprimárnemu vzdelávaniu. Úprava inkluzívneho prístupu k výchove a vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (MŠVVaŠ SR): #materskeskoly #zakladneskoly #stredneskoly #ZUS

Skvalitnenie prípravy pedagogických a odborných zamestnancov na zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania, úprava atestácií. 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (MŠVVaŠ SR): #materskeskoly #zakladneskoly #stredneskoly #ZUS #CSPPaCPPPaP #skolskezariadenia #zriadovatelia

Podnety z aplikačnej praxe v oblasti správy v školstve. Riadenie škôl a školských zariadení je potrebné modernizovať na úroveň dobre spravovaných organizácií.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (MŠVVaŠ SR): #stredneskoly

Regulácia počtu žiakov v učebných odboroch (F) v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie.Vytvorenie predpokladov pre individualizáciu vzdelávacích ciest – vytvorenie predpokladov pre možnosť bezprostrednej reakcie vzdelávacieho systému na výrazné štrukturálne zmeny na trhu práce ako dôsledku nástupu Priemyselnej revolúcie 4.0 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (MŠVVaŠ SR): #zakladneskoly #stredneskoly #ZUS #skolskezariadenia

Zvýšenie prehľadnosti a zrozumiteľnosti právnej úpravy športu, zachovanie a upevnenie transparentnosti a úprava zmluvných vzťahov aktérov v oblasti športu. Vytvorenie jednotnej a systémovej právnej úpravy na zavedenie voľnočasových poukazov.

2. štvrťrok:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách (MPRV SR): #materskeskoly #zakladneskoly #stredneskoly

Potreba aktualizácie výšky pomoci na dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov a výrobkov z ovocia a zeleniny v novom školskom roku 2021/2022.

 Iné zákony dôležité aj pre zriaďovateľov súkromných škôl:

1. štvrťrok:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (MS SR): #zriadovatelia #obcianskezdruzenia

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v oblasti slobodného prístupu k informáciám posilňovaním práva na informácie. 

4. štvrťrok:

Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 (MF SR): #zriadovatelia

Predkladá sa podľa článku 58 Ústavy SR a podľa § 4 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (MF SR): #zriadovatelia #obcianskezdruzenia

Posilnenie financovania mimovládnych organizácií, posúdenie možnosti rozšírenia asignácie podielu dane z príjmu, transparentná a efektívna podpora mimovládnych neziskových organizácií z verejných a európskych zdrojov, podpora zdravotníckym pracovníkom znížením daňového základu o výdavky súvisiace s absolvovanými vzdelávacími podujatiami, zvýšenie daňového bonusu na všetky deti na dvojnásobok a na tretie a ďalšie dieťa na trojnásobok súčasného stavu a naviazanie úrovne daňového bonusu na výšku životného minima, možnosť odpočtu zaplatených úrokov z bývania z daňového základu podľa počtu detí, zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej bezpečnosti, opätovné zavedenie nezdaniteľnej časti základu dane na dobrovoľné príspevky do II. piliera, prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej COVID 19 pandémiou a to zvyšovanie miezd, sociálnych istôt a životnej úrovne občanov SR, naviazanie daňových a odvodových parametrov a úľav na minimálnu mzdu, audit hlásení a výkazov vyžadovaných štátom a ich zjednodušenie a zníženie ich počtu, audit a spresnenie systému poplatkov, zváženie návratu k systému rovnej dane. 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (MV SR): #zriadovatelia #obcianskezdruzenia

Plnenie úloh B.9. a B.10. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 schváleného uznesením vlády SR č. 360 z 21. augusta 2019 s cieľom podpory dobrovoľníctva.V súčinnosti s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa pripraví návrh mechanizmu priamej štátnej podpory dobrovoľníckych programov za účelom podpory dobrovoľníctva v rôznych oblastiach, vrátane podpory rozvoja dobrovoľníctva ako dôležitého piliera civilnej ochrany. 

Návrh zákona o postavení národnostných menšín (ÚV SR): #zriadovatelia #obcianskezdruzenia

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti “Národnostné menšiny” s cieľom upraviť postavenie národnostných menšín a dôsledne aplikovať a precizovať ich práva garantované Ústavou SR. 

Zdroj informácií:

Prečítajte si tiež:

Tento zoznam je orientačný, pretože nevylučuje predloženie aj iných zákonov/noviel zákonov formou poslaneckej iniciatívy, predloženie ďalších zákonov, ako reakcie na bezprostrednú vzniknutú situáciu v skrátenom legislatívnom konaní, atď.

29. január 2022

EDUweek 2022/06 – týždňový sumár aktivít ASŠŠZ, nová legislatíva a materiály Okrem súhrnu našich aktiviít v EDUweeku nájdete aj linky na novú...

26. január 2022

EDUweek 2022/05 – linky na januárové novinky na webe MŠVVaŠ SR a ďalších weboch V súvislosti s novou podobou stránky Ministerstva školstva, vedy,...

24. január 2022

EDUweek 2022/04 – registrácia na rokovania odborných sekcií a najnovšie informácie Koniec januára a začiatok februára je v znamení rokovania...

21. január 2022

#EDUweek 2022/03 – súhrn najnovších informácií v oblasti školstva a vzdelávania Informujeme Vás o stretnutiach našich zástupcov v pracovných...

14. január 2022

EDUweek 2022/02 – súhrn najnovších informácií v oblasti školstva a vzdelávania

Ďalšie príspevky zo sekcie

Vláda SR: Legislatívny plán úloh na rok 2022

Vláda SR: Legislatívny plán úloh na rok 2022

Vláda SR 12. januára 2022 na svojom 52. rokovaní s pripomienkami schválila Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022, z ktorého pre oblasť regionálneho školstva a vzdelávania vyberáme…

12. január 2022

12. január 2022

Súhrn legislatívy, ktorá bola zverejnená za ostatné týždne aj s prelinkovaním na zdroj: slov-lex. sk.

ASŠŠZ: Právna príručka OD VZN K ZMLUVE

Právna príručka určená účastníkom nového zmluvného vzťahu, ktorý nahrádza doterajšie financovanie neštátnych škôl a školských zariadení z podielových daní formou VZN.

Nariadenie Vlády SR č. 630/2008 v znení neskorších predpisov

Nariadenie Vlády SR č. 630/2008 v znení neskorších predpisov

Written by ASŠŠZ

1. januára 2021

Od 1. januára 2021 nadobúda účinnosť NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 630/2008 Z.z. z 10. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Zmeny reflektujú predovšetkých financovanie detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie  od 1. 9. 2021 povinné.

29. január 2022

EDUweek 2022/06 – týždňový sumár aktivít ASŠŠZ, nová legislatíva a materiály Okrem súhrnu našich aktiviít v EDUweeku nájdete aj linky na novú...

26. január 2022

EDUweek 2022/05 – linky na januárové novinky na webe MŠVVaŠ SR a ďalších weboch V súvislosti s novou podobou stránky Ministerstva školstva, vedy,...

24. január 2022

EDUweek 2022/04 – registrácia na rokovania odborných sekcií a najnovšie informácie Koniec januára a začiatok februára je v znamení rokovania...

21. január 2022

#EDUweek 2022/03 – súhrn najnovších informácií v oblasti školstva a vzdelávania Informujeme Vás o stretnutiach našich zástupcov v pracovných...

14. január 2022

EDUweek 2022/02 – súhrn najnovších informácií v oblasti školstva a vzdelávania

Ďalšie príspevky zo sekcie

Vláda SR: Legislatívny plán úloh na rok 2022

Vláda SR: Legislatívny plán úloh na rok 2022

Vláda SR 12. januára 2022 na svojom 52. rokovaní s pripomienkami schválila Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022, z ktorého pre oblasť regionálneho školstva a vzdelávania vyberáme…

12. január 2022

12. január 2022

Súhrn legislatívy, ktorá bola zverejnená za ostatné týždne aj s prelinkovaním na zdroj: slov-lex. sk.

ASŠŠZ: Právna príručka OD VZN K ZMLUVE

Právna príručka určená účastníkom nového zmluvného vzťahu, ktorý nahrádza doterajšie financovanie neštátnych škôl a školských zariadení z podielových daní formou VZN.

Pin It on Pinterest