Materiály pre účastníkov

Prezentácie, fotografie a linky z podujatia.
Do galérie fotografií doteraz prispeli: Andrej Ohraďan, Ondrej Mokos, Stella Hanzelová.
Ak chcete aj Vy doplniť našu galériu, dopredu ďakujeme.

Neformálny predvečer konferencie  – nedeľa, 26. marec 2023

}

18:00 – 19.00

Registrácia na konferenciu – prví účastníci

}

19:00 – 21:00

Neformálne posedenie účastníkov konferencie so Správnou radou ASŠŠZ a prvými hosťami

Prvý deň – pondelok, 27. marec 2023

}

8:00 – 8:55

Registrácia na konferenciu

}

9:00 – 9:15

Otvorenie, privítanie hostí, úvodné slovo k téme konferencie

Eva OHRAĎANOVÁ, prezidentka ASŠŠZ

}

9:15 – 10:15

Kostrou každej školy sú pedagógovia. Ich kvalita je v prvom rade kvalitou školy. 

Ján HORECKÝ, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Učiteľstvo je najlepšie povolanie na svete, životná dedikácia, služba pre druhých a skutočné budovanie ľudstva, humanity a pokroku našej práce.
}

10:15 – 11:00

Škola ako Amazon, komunita, McDonald’s, alebo Michelin?

Róbert CHOVANCULIAK, analytik, Inštitút pre ekonomické a sociálne analýzy (INESS)

Na Slovensku už dekády pestujeme monokultúru modelov škôl, ktorá je výsledkom domestikačného tlaku zo strany štátu.

Vo svete však existuje vysoká diverzita modelov s rôznymi dôrazmi na zdroj pridanej hodnoty. Teda na zdroj kvality vzdelávania. A kde vzniká pridaná hodnota na vašej škole?

}

11:00 – 11:20

Prestávka

Vystavovatelia

Networking

}

11:20 – 12:00

Manuál 21 pomáha vychovávať občiansky rozhľadených mladých ľudí

Richard MEDAL, riaditeľ, Centrum environmentálnych aktivít

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete hromadenie vedomostí nestačí.

Manuál 21 je malým príspevkom k tomu, aby sa škola stala miestom, kde vyrastajú environmentálne rozhľadení, mediálne zruční a občiansky zodpovední mladí ľudia.

Chcete vedieť viac o Manuáli 21 už teraz?

}

12:00 – 12:40

Multigeneračné tímy v školách. Pozrime sa na to!

Iveta ORBÁNOVÁ, riaditeľka, ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj

Päť generácií v škole prináša a vytvára zaujímavé príležitosti na vzájomné učenie a rozvoj, ale aj potenciálne konflikty. Pozrieme sa na to.
}

12:40 – 14:15

Obed

}

14:15 – 15:40

PANELOVÁ DISKUSIA: Zo dňa na deň kvalitnejšie (diskusia k odprednášaným témam)

Róbert CHOVANCULIAK, analytik, Inštitút pre ekonomické a sociálne analýzy (INESS), Richard MEDAL, riaditeľ, Centrum environmentálnych aktivít, Iveta ORBÁNOVÁ, manažérka, ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj

}

15:40 – 19.00

VZ ASŠŠZ 2023

Kútik vystavovateľov

}

19:00 – 20:30

Večera

}

20:30 – 23:00

Program podľa vlastného výberu: neformálne posedenia, diskusie (upresnené na mieste), bowling, bazén, wellness…

Druhý deň – utorok, 28. marec 2023

}

8:40 - 9:20

Na križovatke integrácie a inklúzie

Jana MERAŠICKÁ, riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania, MŠVVaŠ SR

Spoznajte príklady dobrej praxe, praktická skúsenosť krajiny, kde už inklúzia zažíva svoje ovocie...
 • pripravované legislatívne zmeny v oblasti podpory výchovy a vzdelávania každého dieťaťa/žiaka a zvýšenie odbornej a pedagogickej intervencie/činnosti cez systém podpory,
 • vízia súčasného vedenia rezortu školstva.

 

}

9:20 - 10:00

Autoevalvácia ako cesta zmeny a rozvoja škôl

Alžbeta ŠTOFKOVÁ DIANOVSKÁ, hlavná školská inšpektorka, Štátna školská inšpekcia

Dôležitosť autoevalvácie škôl rastie so zmenami vzdelávacích cieľov, s premenou úlohy školy v spoločnosti a s rastúcou zodpovednosťou škôl ako autonómnych subjektov za kvalitu svojej práce.

Prijatie a zapracovanie autoevalvácie do života školy si vyžaduje diskusiu o kvalite školy, získanie nových zručností a zmenu kultúry školy. Napriek tomu, že rozsiahlejší proces internej evalvácie školy legislatíva v Slovenskej republike špecificky nevyžaduje, príklady praxe poukazujú na veľký vplyv autoevalvácie na zlepšovanie sa škôl.

Prednáška sa z objektívnych dôvodov neuskutočnila, k danej téme pripravujeme online stretnutie.

}

10:00 - 10:40

„Je vám dobre? Prečo? (o tom, čo to vlastne je a ako funguje wellbeing)“

Hana ŠÁNDOROVÁ a Dušan JAURA, Inštitút AGORA 21

"Nachádzame sa uprostred krízy a rozkolísané je takmer všetko, o čo sme sa doteraz opierali...

…Školstvo bude v tomto roku o čosi viac digitalizované, čo ale neznamená, že aj menej choré a nešťastné (M. Kompaníková, Denník N, 2. marec). Je možné zlepšiť kvalitu našich škôl a vzdelávacích zariadení v oblasti wellbeingu? Čo to vlastne je, akých oblastí sa týka a aké nástroje ponúka?“

}

10:40 - 11:00

Prestávka s občerstvením

Odubytovanie

}

11:00 - 13:30

Diskusno-workshopová časť

doteraz potvrdené tematické skupiny (môže byť ešte doplnené):

Kurikulárna reforma a jej aktuálny stav

Mária SMREKOVÁ, Juraj DROPPA, hosť: Martin KRÍŽ, riaditeľ Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní MŠVVaŠ SR

Aktuálne diskutované témy a ich stav
 1. Vízia kurikulárnej reformy
 2. Ciele kurikulárnej reformy
 3. Problémy – rokovanie s MŠ VVaŠ SR – vízia, ciele, obsah a kompetencie, participácia – odborná verejnosť, verejnosť a spoločnosť
 4. ŠVP
  1. Obsahové štandardy – Redukcia učiva
  2. Výkonové štandardy – Kurikulum zamerané na kompetencie – deskriptory
 5. Pilotné školy
 6. ŠkVP – termíny

Naštartovanie inklúzie v kontexte novej platnej legislatívy

Miroslava ROBINSON, Zuzana SAGANOVÁ, hosť: Jana MERAŠICKÁ, riaditeľka Odboru inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR

Od integrácie k inklúzii, od formálneho administrovania ku konkrétnym podporným opatreniam

Cieľom workshopu bude nájsť spoločné témy v diskusii prostredníctvom moderovanej besedy o aktuálnych zmenách v ponímaní definície dieťaťa/žiaka so špeciálnymi potrebami.

Budeme sa venovať okruhu otázok, ktoré zasahujú do našich každodenných životov materských škôl ako aj centier poradenstva a prevencie. 

Mentoring žiakov ako nástroj premeny klímy školy

Hana ŠÁNDOROVÁ, Dušan JAURA

Ak vás zaujíma téma mentoringu žiakov, príďte na workshop, kde sa dozviete viac o tom, ako to súvisí s klímou školy a ako to prebieha.

Môžete si aj sami vyskúšať, aké to je mentorovať a byť mentorovaný. Workshop poskytne základné informácie a praktickú skúsenosť. Priestor bude aj na otázky a diskusiu.

Umelecké vzdelávanie a jeho vplyv na rozvoj detí

Viera GROHOVÁ, Eva OHRAĎANOVÁ

Žijeme éru bezprecedentných výziev. Tie v prepojení s dynamickým rozvojom technológií nielen otvárajú dvere novým typom zamestnaní, ale kladú vysoké nároky na naše znalosti i rozhodnutia.

Stojíme zoči-voči našim deťom ako dedičom „nášho“ sveta, a preto je na mieste klásť si otázky: 

 • Ako dizajnovať kultúru a systém školy s hlbokým pochopením potrieb duše dieťaťa a súčasného sveta? 
 • Akú funkciu  môže v tomto procese zohrávať umelecké vzdelávanie?

Nech sa páči: „Vstúpte bez zaklopania.“

Môžete si pozrieť si, ako funguje  škola so zameraním na umenie v Zakopanom: https://www.gov.pl/web/zpsazakopane/

Laboratórium kybernetickej bezpečnosti – edukačný program i komplexné riešenia pre zabezpečenie počítačovej siete

Lukáš BORDÁK, Vladimír ŠUJAN

Od edukačného programu pre stredoškolákov až po riešenia ochrany školského systému
 • edukačný program – ako technologická firma, ktorá sa venuje aj odborným školeniam, máme pripravený systematický koncept školenia kybernetickej bezpečnosti ako predmet pre vyššie ročníky stredných škôl – Laboratórium kybernetickej bezpečnosti od spoločnosti Alef –  kde sa študenti prakticky naučia, ako ochrániť počítačové siete a zariadenia pred hackerskými útokmi, teda ani nie tak ochranu seba samého a správanie sa ako užívateľa, ale je to príprava pre budúcich administrátorov sietí a IT expertov na počítačovú bezpečnosť.
  • Predstavíme koncept, ktorý máme pripravený ako predmet pre stredné školy, kde sa študenti napríklad naučia ako sa robí DDoS útok a ako sa proti nemu chrániť, ako sa dá hacknúť WiFi sieť a ako ju pred potenciálnym útokom ochrániť a podobne. Takto máme spracovaných viac než 10 tém a ku každej je praktické cvičenie v rozsahu cca 2 – 4 hodiny. Aktuálne je nasadený na 2 stredných školách na Slovensk
 • komplexné riešenie pre zabezpečenie počítačovej sieteVyšší štandard zabezpečenia koncových zariadení – platforma od spoločnosti Cisco, ktorá poskytuje viacúrovňovú ochranu pred hrozbami z rôznych zdrojov, ako sú napríklad malwarové útoky, phishingové útoky, útoky založené na sociálnych inžinierstvach a ďalšie.
  • predstavíme rôzne funkcie a výhody tejto platformy, ktoré pomáhajú vedeniu škôl chrániť počítačové siete pred novými a rafinovanými hrozbami z internetu.
  • účastníci uvidia prípadovú štúdiu vyhodnotenia internetovej komunikácie v rámci počítačovej siete s identifikáciou nájdených rizík a anomálií. Taktiež sa budú diskutovať možnosti integrovania tejto platformy s existujúcimi riešeniami v oblasti bezpečnosti a sieťovej infraštruktúry, aby bolo možné dosiahnuť maximálnu účinnosť a ochranu.  Cieľová skupina: pre všetkých, ktorí majú záujem o zlepšenie zabezpečenia svojej siete a ochranu svojich informácií pred hrozbami z internetu.
}

13:30

Záver konferencie

 

}

14:00 - 15:00

Rokovania odborných sekcií ASŠŠZ:

CENTRÁ PORADENSTVA A PREVENCIE: Ako ďalej v transformácii poradenských centier?

očakávaný hosť: Jana MERAŠICKÁ, MŠVVaŠ SR

ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY: Diskusia o nastaveniach merania kvality ZUŠ

KONFERENCIA 2023

4 + 3 =

Pin It on Pinterest

Share This