Bedeker Z/R: Novela Školského zákona v praxi

Bedeker Z/R: Novela Školského zákona v praxi

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA/RIADITEĽA: Novela Školského zákona v praxi

pozvánka na webinár
piatok 16. jún 2023 13:00 - 15:30 h| webinár pre zriaďovateľov a riaditeľov neštátnych škôl a školských zariadení
ASŠŠZ v spolupráci so ZKŠS a AEŠS Vás pozývajú na webinár Bedeker zriaďovateľa/riaditeľa: Novela Školského zákona v praxi z pohľadu neštátnych škôl a školských zariadení s JUDr. Žanetou SURMAJOVOU, PhD., generálnou riaditeľkou sekcie legislatívno-právnej MŠVVaŠ SR.
Webinárom ju budú sprevádzať: Mgr. art. Eva Ohraďanová (ASŠŠZ), Mgr. Daniel Masarovič (ZKŠS) a Miroslav Čurlík (AEŠS).

PROGRAM

Program webinára je členený do 3okruhov:

 • predstavenie kľúčových zmien, ktoré novela Školského zákona prináša
 • konkrétne príklady zmien zákona v praxi – odpovede na otázky účastníkov z registračného formulára
 • diskusia k otázkam zosumarizovaným počas webinára

Plánované trvanie webinára – cca 2,5 hodiny.

ZÁZNAM

Súčasťou webinára je aj linka na jeho záznam, ktorý bude účastníkom k dispozícii minimálne 10 dní od dátumu jeho sprístupnenia.

O WEBINÁRI

Webinár, ktorého cieľom je zvyšovať kompetencie a zručnosti neštátnych zriaďovateľov a riaditeľov.

V máji 2023 bola schválená rozsiahla vládna novela zákona č. 245/2008 Z.z. (Školského zákona), ktorá je jedným z kľúčových predpokladov splnenia míľnikov v Pláne obnovy a odolnosti SR. Následne poslanci schválili aj poslaneckú novelu tohto zákona s cieľom pomôcť rodičom, ktorí nebudú môcť umiestniť svoje dieťa v materskej škole. Prijatím týchto dvoch noviel Školského zákona boli nepriamo novelizované ak ďalšie zákony v školstve.

Obsahom novely sú napríklad tieto zmeny:

 • právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v spádovej MŠ
 • definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení
 • zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia
 • rozšírenie možností expertimentálneho overovania
 • modifikácia kvalifikačných predpokladov učiteľov materských škôl
 • zriadenie úvodného ročníka ZŠ….

Linka na novely zákonov:

Linka na konsolidované znenie zákona:

Do začiatku webinára zostáva

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Lektorka

JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ, PhD.
V súčasnosti pracuje ako generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej na Ministerstve, školstva, vedy výskumu a športu SR, kde v minulosti viedla odbor legislatívy a aproximácie práva. V legislatívnej praxi pôsobí celý svoj profesionálny život a má praktické skúsenosti venované viacerým legislatívnym projektom v oblasti školstva. Aktuálne pedagogicky pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, Fakulte telesnej výchovy a športu UK a na Gymnáziu Grösslingová. Je odborným garantom niekoľkých časopisov v oblasti školskej legislatívy. V súvislosti so svojím profesijným pôsobením má rozsiahlu publikačnú činnosť.

JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ, PhD.

generálna riaditeľka, Sekcia legislatívno-právna MŠVVaŠ SR

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Webinár sa uskutočňuje na bezpečnej platforme WEBEX, ktorú nám poskytuje ALEF Distribution SK. Podporované operačné systémy Windows 8 a vyššie, Mac OS X 10.13 a vyššie, Linux, smartfón.

Odporúčame kvalitné pripojenie na internet (min. 5 Mbit/s a viac), uprednostnite pripojenie cez kábel pred WIFI, v prípade slabšieho internetu nepoužívajte iné aplikácie na zariadení, prípadne na ďalších zariadeniach pripojených na spoločnú WIFI.

Právo organizátora

 • určiť poradie otázok, zovšeobecniť otázku účastníka tak, aby bola postavená univerzálne, alebo otázky zlúčiť,
 • bez upozornenia vylúčiť ďalšieho pripojeného účastníka z rovnakej mailovej adresy,
 • nevrátiť poplatok za webinár v prípade neúčasti alebo odpojenia sa pred jeho ukončením (ak sa na webinári nezúčastníte alebo sa odpojíte, máte právo na poskytnutie záznamu),
 • z organizačných dôvodov zmeniť termín konania alebo zrušiť webinár s možnosťou vrátenia poplatku.

REGISTRÁCIA A POPLATKY

 • Za 1 účastníka sa považuje 1 pripojenie účastníka s mailovou adresou z jedného zariadenia bez ohľadu na počet osôb na strane účastníka webinára (napr. riaditeľ i zriaďovateľ).
 • Na jednu faktúru môžete zaregistrovať ľubovoľný počet účastníkov. Pri registrácii 1. účastníka treba uviesť počet osôb a ďalšie osoby zaregistrovať zvlášť s rovnakým IČO, poplatky sa sčítajú podľa počtu účastníkov.
 • Každý registrovaný účastník (meno, priezvisko a mailová adresa) dostane najneskôr 24 hodín pred podujatím linku na pripojenie. Podmienkou je pripísanie poplatku na účet organizátora alebo zdokladovanie úhrady mailom.
 • Linka bude platná len s mailovou adresou registrovaného účastníka na 1 zariadenie.
 • Ak sa na webinár pripojí pod jednou mailovou adresou viac zariadení, odpojené bude ľubovoľné zariadenie z nich. Pri opakovanom pripojení hrozí zablokovanie mailovej adresy, preto si linku na pripojenie chráňte a nezdieľajte s ďalšou osobou.

Náš partner v online komunikácii

Webinár môžeme pripraviť vďaka láskavej asistencii a technickej pomoci s platformou WEBEX od ALEF DISTRIBUTION SK.

ALEF Distribution SK podporuje moderné a bezpečné vzdelávanie (>100 v SK) s využitím najnovších trendov od svetového lídra v oblasti on-line komunikačných nástrojov Cisco Webex.

Cisco Webex je celosvetovo najpoužívanejšia podniková aplikácia na on-line komunikáciu. Cisco Webex je jednoduché nasadiť do akéhokoľvek prostredia a zaručuje kompatibilitu s PC, mobilnými zariadeniami, špecializovanými učebňami, atď.

Bedeker Z/R: Novela Školského zákona v praxi

ASŠŠZ spolutvorcom listu poslancom NR SR k zákonu č. 245/2008

ASŠŠZ spolutvorcom listu 7 školských združení poslancom NR SR k prijatiu vládnej novely zákona č. 245/2008

Spoločná tlačová správa, 20. 3. 2023

„Vyjadrujeme naše znepokojenie, že oblasť inklúzie sa v aktuálnom verejnom diskurze stáva predmetom viac
politického ako odborného hodnotenia:

1. Nesúhlasíme, aby sa deti stali obeťami zápasu, ktorý v predvolebnom období sleduje skôr politické, ako výchovno-vzdelávacie ciele, pričom zasahuje najohrozenejšie skupiny detí a žiakov.
2. Nesúhlasíme s tvrdeniami o neodbornom či segregačnom spracovaní novely.
3. Vymedzujeme sa aj voči konaniu tých odborných elít, ktoré nevyužili všeobecne dostupné štandardné možnosti riadneho pripomienkového konania a formulujú svoje vecne nepresné výhrady len pár dní pred schvaľovacím procesom a v čase, kedy prípadné neschválenie zákona môže ohroziť čerpanie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR (POO) nevyhnutných na realizáciu systémových opatrení.”

uviedlo  27. marca 2023 v liste adresovanom všetkým poslancom Národnej rady SR 7 predstaviteľov profesijných organizácií pôsobiacich v oblasti školstva a vzdelávania, ktorých súčasťou je aj ASŠŠZ:

 • Asociácia evanjelických škôl Slovenska
 • Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií
 • Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
 • Asociácia súkromných škôl a školských zariadení
 • Združenie katolíckych škôl Slovenska
 • Združenie základných škôl Slovenska
 • Zväz školských asociácií a združení SR

Títo predstavitelia kľúčových organizácií v školstveupozorňujú na to, že predkladaná novela prináša do aplikačnej praxe na školách mnohé významné a dlho očakávané zmeny v oblasti starostlivosti o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a jej neprijatie je ohrozením, že sa oddiali prijímanie ďalších nevyhnutných opatrení:

“V mene všetkých škôl, ktoré naše organizácie zastupujú, Vás žiadame neotáľať s jej prijatím v navrhnutom znení. Ak sa tak nestane, premrháme aktuálnu šancu naštartovať zmeny, o ktorých nevyhnutnosti svedčia aktuálne mimoriadne naliehavé krízové skutočnosti s vážnym dopadom osobitne na duševné zdravie detí.
Ponúkame dlhoročné praktické skúsenosti našich expertov pri nastavovaní ďalších zmien s cieľom ďalšieho rozpracovania navrhnutých opatrení tak, aby viedli k najlepšiemu záujmu každého dieťaťa, čo v konečnom dôsledku bude politickou výhrou celej spoločnosti.”

Súčasťou listu je aj odborné stanovisko – odôvodnenie jednotlivých benefitov predkladanej novely školského zákona.

Financovanie: Zmluvy a dodatky vo výklade zákona z MŠVVaŠ SR

Financovanie: Zmluvy a dodatky vo výklade zákona z MŠVVaŠ SR

Financovanie: Zmluvy a dodatky vo výklade zákona z MŠVVaŠ SR+ oprava

Výklad zákona č. 596/2003 v znení neskorších zákonov

Je potrebné, aby dodatky reflektovali daňovú prognózu, ktorá je na celý kalendárny rok

Je potrebné, aby obec alebo vyšší územný celok pri dodatku zmluvy pre zostávajúce obdobie rozpočtového roka upravila výšku finančných prostriedkov, ktoré majú byť poukázané neštátnym zriaďovateľom tak, aby výška týchto finančných prostriedkov vyplatená sumárne za celý kalendárny rok vychádzala z objemu finančných prostriedkov, ktoré boli poukázané obci alebo vyššiemu územnému celku ako podiel výnosu z dane z príjmu fyzických osôb za celý rok na základe poslednej daňovej prognózy” uvádza sa v odpovedi MŠVVaŠ SR na list so žiadosťou o odborné stanovisko, ktoré si vyžiadalo neformálne zoskupenie N3 (organizácie zastupujúce zriaďovateľov a riaditeľov neštátnych škôl a školských zariadení – AEŠS, ASŠŠZ a ZKŠS).

V praxi to znamená, že obec musí prepočítať celkovú sumu na základe počtu žiakov a ostatnej výšky sumy stanovenej na jednotkový koeficient, čo je v súčasnosti podľa septembrovej prognózy 103,74 €.

Od novely zákona k zmluvám a ich dodatkom

Základnou zmenou minuloročnej novely zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bolo zabezpečenie toho, aby sa financie z podielových daní, ktoré štát určil na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení (MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia) v plnej výške dostali rovnako ku všetkým zriaďovateľom (obecným, cirkevným i súkromným).

Dovtedy bol zákon nastavený tak, že štát financie na mzdy a prevádzku prepočítal a určil všetkým zriaďovateľom rovnako (podľa počtu žiakov tej-ktorej škole/školskom zariadení), avšak miestni poslanci mali možnosť svojím všeobecne záväzným nariadením (VZN) z financií neštátnym zriaďovateľom časť “ukrojiť” (Zákon ukladal dať minimálne 88% z toho, čo dali rovnakému typu školy ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ak nemali žiadnu, 88% mohli vypočítať aj z “0 €”).

Od 1. 1. 2022 tak určovanie výšky financií neštátnym zriaďovateľom prostredníctvom VZN nahradili zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča.

Od januára 2022 tak značná časť neštátnych zriaďovateľov uzatvorila s príslušnou obcou (na území ktorej pôsobia) zmluvy základe údajov o počte detí, žiakov a poslucháčov podľa stavu k 15. septembru 2021. Ak obec zmluvy neuzatvorila, je povinná poskytovať finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príslušnému zriaďovateľovi v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia vypočítanej podľa osobitného predpisu do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

Ak má zriaďovateľ uzatvorenú zmluvu s obcou, môže požiadať /navrhnúť uzatvorenie dodatku k zmluve.

Ak zriaďovateľ nemá uzatvorenú zmluvu s obcou, obec je povinná poskytnúť navýšené financovanie v súlade so zákonmi.

OPRAVA (23.11.2022): Na základe vášho upozornenia sme opravili sumu jednotkového koeficientu, ktoré vznikla pochybením pri prepise výpočtu. Za chybu sa ospravedlňujeme.

Zároveň dopĺňame aj vzorec, ako si sumu jednotkového koeficientu vypočítate/overíte sami z tabuľky Východiskové štatistické údaje… 

1. Suma na vzdelávanie = suma uvedená ako súčet na konci stĺpca (Rok 2022 celkom vr.zúčt. za rok 2021 v Eur) : 100% * 40%

2. Suma jednotkového koeficientu = suma na vzdelávanie : suma uvedená ako súčet na konci stĺpca (ppž spolu)

3. Následne výslednú sumu na svoju školu/ŠZ viete vypočítať tak, že sumu jednotkového koeficientu vynásobíte počtom žiakov a tzv. malým koeficientom určeným pre konkrétny typ školy/ŠZ podľa Nariadenia Vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 

Dôležité linky

Odporúčame zriaďovateľom, aby pri uzatváraní dodatkov k zmluvám s obcami argumentovali aj výkladom zákona, ktorý sme si vyžiadali z MŠVVaŠ SR (odpoveď nižšie na stiahnutie).

Prečítajte si tiež

Bedeker zriaďovateľa...

obsahuje informácie aj o tom, ako si by mala vyzerať kvalitná zmluva o financovaní neštátnej školy/školského zariadenia financovaného z DPFO.

Bedeker Z/R: Novela Školského zákona v praxi

Legislatíva v NR SR – september

Legislatíva v Národnej rade SR - september 2022

Plénum Národnej rady SR

Rokovanie pléna Národnej rady SR sa začína 13. septembra 2022 popoludní a je naplánované do 30. septembra 2022. Do príspevku vyberáme len predložené parlamentné tlače z dosahom na regionálne školstvo. O ich zaradení do programu schôdze rozhoduje predseda NR SR a program schvaľujú poslanci NR SR.

 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Rokovanie členov školského výboru je naplánované na 13. september 2022 v čase 10:00-11:00 h. Program rokovania výboru nájdete TU.

 

Parlamentné tlače

Zoznam všetkých parlamentných tlačí predložených pred rokovaním pléna, ktoré súvisia s regionálnym školstvom a vzdelávaním (nie všetky sa dostanú na program rokovania NR SR). Na programe rokovania budú len niektoré z nich (1. čítanie) a zároveň tie parlamentné tlače, kto ktorých bolo rokovanie prerušené, prípadne sa o nich rokuje v 2. a 3. čítaní. Návrhy sú prelinkované cez číslo parlamentnej tlače.

1127 25.8. 2022 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Ľudovíta GOGU, Moniky KOZELOVEJ a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov Návrh zákona
Cieľom predloženého poslaneckého návrhu zákona je doplnenie zoznamu pamätných dní o jeden nový deň, a to: 22. september, ako „Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch“. Ako uvádzajú predkladatelia: “Nakoľko prevencia (nielen) v školskom prostredí je veľmi dôležitým systémom opatrení predchádzania rizikového správania sa žiakov a študentov, ustanovením pamätného dňa chceme docieliť, aby sa venoval adekvátny priestor tejto problematike naprieč základnými a strednými školami na Slovensku. Zároveň tým chceme upriamiť pozornosť verejnosti, médií, neziskových organizácií a mienkotvorných osobností na Slovensku, aby sa vytvoril celospoločenský diskurz, kde by sa vymedzili hranice voči narastajúcim prejavom agresie, šikany a netolerantného správania s cieľom aktívne vplývať na mládež a ukazovať im pozitívne vzory správania.”
1105 26.8. 2022 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh zákona

“Cieľom návrhu zákona je zohľadnenie transformácie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie od 1. januára 2023 v rámci nastavenia ich financovania a zberu údajov a doplnenie možnosti prideľovania finančných prostriedkov z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy, aj na nehnuteľnosti a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet.”

Pripomienky ASŠŠZ k návrhu novely zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní nájdete tu: Pripomienky k nastavovaniu financovania transformovaných školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie

1180 26.8. 2022 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ a Jozefa HLINKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Návrh zákona

Autori poslaneckej novely zákona navrhujú zvýšenie prídavku o sumu príspevku na financovanie voľnočasových aktivít podľa osobitného predpisu s účinnosťou od 1. januára 2023. Ako uvádzajú: “Hlavným cieľom návrhu zákona je zvýšenie prídavku na dieťa na sumu 50 eur mesačne na každé nezaopatrené dieťa. Súčasne je cieľom návrhu zákona opätovné zavedenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa pre deti, ktoré prvýkrát nastúpili do prvého ročníka základnej školy v sume 110 eur.”

1185 26.8. 2022 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA a Lukáša KYSELICU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Návrh zákona

Autori poslaneckej novely zákona, ktorý je v súčasnosti predložený na posúdenie Ústavnému súdu SR upresňujú pôvodný zákon s cieľom:

 • “spresniť niektoré ustanovenia zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dôvodu zmeny vybraných parametrov tak, aby celý mechanizmus bol efektívnejší a prístupnejší pre všetkých užívateľov, a to pre oprávnené osoby aj poskytovateľov voľnočasových aktivít; medzi tieto úpravy patrí predovšetkým:
  • zmena limitu čerpania z časového na nominálny, t. j. na konte dieťaťa môže byť maximálna suma 1000 eur,
  • zrušenie časovej viazanosti použitia príspevku 60 eur na mesiac,
  • predĺženie periodicity potvrdzovania účasti dieťaťa na voľnočasovej aktivite a jej hodnotenie z jedného na sedem kalendárnych dní,
 • nastaviť vhodnejší postup postihovania záškoláctva žiakov pri plnení povinnej školskej dochádzky a detí pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania prostredníctvom sankcií za priestupky a správne delikty, čo je už aj v súčasnosti spôsob, akým je do určitej miery riešená táto problematika v zákone č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vypustenie § 8 ods. 3 zo zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý je v súčasnosti namietaný prezidentkou Slovenskej republiky pre možnú protiústavnosť v konaní vedenom na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 1640/2022.”

Účinnosť zákona navrhujú od 1. januára 2023.

Poznámka: spracovanie k 8.9. 2022 (ostatná odsledovaná parlamentná tlač má č. 1191)

  Bedeker Z/R: Novela Školského zákona v praxi

  Pripomienky ASŠŠZ k nastaveniu financovania transformovaných školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie

  LEGISLATÍVA: Pripomienky ASŠŠZ k LP/2022/421

  Pripomienky k nastavovaniu financovania transformovaných školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie

  ASŠŠZ pripomienkovala Návrh zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol v procese MPK (medzirezirtného pripomienkového konania) od 14. do 27. júla 2022.

  Cieľom novely je zohľadnenie transformácie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie od 1. januára 2023 v rámci nastavenia ich financovania a zberu údajov a doplnenie možnosti prideľovania finančných prostriedkov z kapitoly MŠVVaŠ SR pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy, aj na nehnuteľnosti a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet.

  Pripomienky ASŠŠZ v slov-lex.sk

  1. Pripomienka k návrhu ako celku a doložke vybraných vplyvov

  Text pripomienky: Zdôvodnenie skráteného legislatívneho konania

  Zdôvodnenie: Žiadame, aby tento i podobné návrhy boli v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády SR (minimálne 15 pracovných dní), alebo, aby bolo riadne zdôvodnené skrátené MPK. Z predloženej doložky vybraných vplyvov je zrejmé predloženie návrhu do MPK v júli a predpokladaný termín predloženia na rokovanie Vlády SR v septembri 2022 (zrejme najskôr 7. septembra), čo vytvára dostatočný priestor nielen na riadne MPK, ale aj na rozporové konania a následné spracovanie návrhu.

  2. K bodu 4 (§ 9o, čl. 1)

  Text pripomienky: Navrhujeme za slová „osobitného predpisu,28)“ doplniť text: „sa v zbere údajov k 15.septembru 2022“.

  Zdôvodnenie: V predkladateľom navrhovanom texte nie je zrejmé, že predpokladané počty klientov pre rok 2023 je nutné uviesť už v prvom zbere údajov v septembri 2022. Preto žiadame formuláciu spresniť podľa nášho návrhu a následne v súlade s ním upraviť aj Výkaz 40-01 vrátane metodického pokynu k nemu.

  3. K bodu 1 (§ 7, odsek 9)

  Text pripomienky: Žiadame vynechať text: “v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti”.

  Zdôvodnenie: V súlade s princípom rovnoprávneho postavenia zriaďovateľov („Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípoch rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa“ (§ 3, ods. q) školského zákona č. 245/2008 a v súlade s PVV 2021-2024) považujeme ustanovenie tohto paragrafu v rozpore s uvedenými dokumentmi. Už z predkladacej a dôvodovej správy je zrejmé, že k uvedenej zmene dochádza v súvislosti s transformáciou poradenského systému, ktorou museli prejsť rovnako štátne aj neštátne poradenské zariadenia. Proces transformácie na základe zákonom stanovených rovnakých podmienok mení podmienky vo všetkých zariadeniach bez ohľadu na zriaďovateľa. Vo všetkých zariadeniach bez rozdielu zriaďovateľa prináša potrebu organizačných, personálnych i finančných zmien, a preto nemôžeme súhlasiť s finančným zvýhodnením len jednej skupiny zriaďovateľov a to naviac za situácie, že aj po transformácii, ostávajú niekedy súkromné zariadenia jediné pre danú oblasť v celom okrese a teda suplujú štát a štátne poradne v danom území https://www.minedu.sk/31321-sk/siet-zariadeni-poradenstva-a-prevencie-od-112023/. O to viac je potrebné zabezpečiť aj im podmienky poskytovania rovnakej služby tak, aby aj ony mohli zabezpečiť dostupnosť „pre všetky deti, žiakov a študentov podľa ich potrieb, so špecifickým dôrazom na žiakov a študentov so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia.“ (PVV 2021-2024) Na základe uvedeného žiadame odstrániť legislatívnu prekážku možnosti vyčlenenia finančných prostriedkov na kúpu nehnuteľnosti a spolufinancovanie a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet aj pre zriaďovateľov súkromných a cirkevných poradenských zariadení. Zdôrazňujeme, že štát formou tohto zákona rámcuje možnosť, nie povinnosť a trváme na tom, že možnosť by mali mať aj v súlade s citovanými dokumentmi všetci zriaďovatelia rovnakú.

  4. Predkladacia správa a Dôvodová správa

  Text pripomienky: Žiadame vynechať text: „ktorých zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy“

  Zdôvodnenie:

  1. Transformácia školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie od 1. januára 2023 sa rovnako dotýka všetkých detí a zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa: „Vláda SR prijme stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na všetkých jeho úrovniach a v súlade s ňou vytvorí podmienky na zabezpečenie nárokovateľných podporných služieb a opatrení, vrátane zabezpečenia potrebného odborného personálu a podporných tímov do škôl a školských zariadení.“ (Programové vyhlásenie Vlády SR na obdobie rokov 2021 – 2024, ďalej ako „PVV 2021-2024“.)
  2. Súčasťou transformácie poradenského systému je vytvorenie podmienok na zabezpečenie nárokovateľných podporných opatrení, teda aj navýšenie odborných kapacít, ktoré sa dotýka všetkých zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa: „Individualizovaný prístup vo vzdelávaní a podpora bude dostupná pre všetky deti, žiakov a študentov podľa ich potrieb, so špecifickým dôrazom na žiakov a študentov so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia.“ (PVV 2021-2024)
  3. Zároveň sa Vláda SR prihlásila k princípu rovného financovania bez ohľadu na zriaďovateľa: „Vláda SR vyvinie úsilie na základe princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia.“ (PVV 2021-2024).
  BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Vydávanie rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní

  BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Vydávanie rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní

  BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Vydávanie rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní

  pozvánka na webinár
  štvrtok 16. jún 2022 13:00 - 16.00 h| webinár pre zriaďovateľov a riaditeľov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení

  O WEBINÁRI

  Webinár je reakciou na zmeny v školských zákonoch, ktoré postupne upravili predpisy vydávania rozhodnutí.

  Na základe podnetov a otázok v vydávaniu nových rozhodnutí v školách a školských zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, Vás pozývame na webinár.

  Na ňom Vám doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. v sprievode Mgr. art. Evy Ohraďanovej a Mgr. Daniela Masaroviča poskytne základné informácie, upozorní Vás na dôležité zmeny v legislatíve a tiež Vám odpovie na množstvo otázok.

  Program (plánované trvanie webinára – cca. 3 hodiny s krátkou prestávkou):

  • prehľad záväznej legislatívy a zmien vo vydávaní rozhodnutí,
  • rozhodnutia a ich obsah (čo je a nie je ich nevyhnutnou súčasťou),
  • rozhodnutia a ich doručovanie,
  • otázky a odpovede.

   Účastník webinára získa:

  • prehľad o tom, ako má pri vydávaní rozhodnutí postupovať  v súlade s platnou legislatívou,
  • prehľad o najčastejších problémových situáciách a praktické príklady ich riešenia,
  • odpovede na špecifické otázky účastníkov.

  Záznam:

  Súčasťou webinára je aj linka na jeho záznam, ktorý bude k dispozícii minimálne 10 dní od dátumu jeho sprístupnenia.

  Do začiatku webinára zostáva

  Day(s)

  :

  Hour(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)

  Lektor

  Jozef Tekeli je právny expert, autor viac ako 150 zahraničných a domácich vedeckých a odborných článkov najmä z odvetvia správneho práva. V aplikačnej a vedecko-výskumnej praxi sa zameriava predovšetkým na inštitúty územnej samosprávy.

  Od roku 2020 spolupracuje s ASŠŠZ najmä v oblasti webinárov určených zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení, i pri tvorbe novej legislatívy, je autorom knižných sprievodcov aplikácie novej legislatívy pre neštátne subjekty v školstve.

  Moderátori

  Mgr. art. Eva OHRAĎANOVÁ, ArtD.

  prezidentka ASŠŠZ

   

  Mgr. Daniel MASAROVIČ

  prezident ZKŠS

  TECHNICKÉ POŽIADAVKY

  Webinár sa uskutočňuje na bezpečnej platforme WEBEX, ktorú nám poskytuje ALEF Distribution SK. Podporované operačné systémy Windows 8 a vyššie, Mac OS X 10.13 a vyššie, Linux, smartfón.

  Odporúčame kvalitné pripojenie na internet (min. 5 Mbit/s a viac), uprednostnite pripojenie cez kábel pred WIFI, v prípade slabšieho internetu nepoužívajte iné aplikácie na zariadení, prípadne na ďalších zariadeniach pripojených na spoločnú WIFI.

  Právo organizátora

  • určiť poradie otázok, zovšeobecniť otázku účastníka tak, aby bola postavená univerzálne, alebo otázky zlúčiť,
  • bez upozornenia vylúčiť ďalšieho pripojeného účastníka z rovnakej mailovej adresy,
  • nevrátiť poplatok za webinár v prípade neúčasti alebo odpojenia sa pred jeho ukončením (ak sa na webinári nezúčastníte alebo sa odpojíte, máte právo na poskytnutie záznamu),
  • z organizačných dôvodov zmeniť termín konania alebo zrušiť webinár s možnosťou vrátenia poplatku.

  REGISTRÁCIA A POPLATKY

  • Za 1 účastníka sa považuje 1 pripojenie účastníka s mailovou adresou z jedného zariadenia bez ohľadu na počet osôb na strane účastníka webinára.
  • Na jednu faktúru môžete zaregistrovať ľubovoľný počet účastníkov. Pri registrácii 1. účastníka treba uviesť počet osôb a ďalšie osoby zaregistrovať zvlášť s rovnakým IČO, poplatky sa sčítajú podľa počtu účastníkov.
  • Každý registrovaný účastník (meno, priezvisko a mailová adresa) dostane najneskôr 24 hodín pred podujatím linku na pripojenie. Podmienkou je pripísanie poplatku na účet organizátora alebo zdokladovanie úhrady mailom.
  • Linka bude platná len s mailovou adresou registrovaného účastníka na 1 zariadenie.
  • Ak sa na webinár pripojí pod jednou mailovou adresou viac zariadení, odpojené bude ľubovoľné zariadenie z nich. Pri opakovanom pripojení hrozí zablokovanie mailovej adresy, preto si linku na pripojenie chráňte a nezdieľajte s ďalšou osobou.

  Náš partner v online komunikácii

  Webinár môžeme pripraviť vďaka láskavej asistencii a technickej pomoci s platformou WEBEX od ALEF DISTRIBUTION SK.

  ALEF Distribution SK podporuje moderné a bezpečné vzdelávanie (>100 v SK) s využitím najnovších trendov od svetového lídra v oblasti on-line komunikačných nástrojov Cisco Webex.

  Cisco Webex je celosvetovo najpoužívanejšia podniková aplikácia na on-line komunikáciu. Cisco Webex je jednoduché nasadiť do akéhokoľvek prostredia a zaručuje kompatibilitu s PC, mobilnými zariadeniami, špecializovanými učebňami, atď.

  Pin It on Pinterest

  Share This