Školská legislatíva v roku 2021

Written by novypouzivatel

1. január 2021

Legislatívne zmeny čakajú regionálne školstvo v roku 2021? V súlade s Programovým vyhlásením Vlády SR na roku 2020-2024 očakávame v roku 2021 zásadné zmeny viacerých zákonov (vyberáme z Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády SR na VIII. volebné obdobie):

Zákony v oblasti regionálneho školstva

1. štvrťrok:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (MPSVR SR): #materskeskoly #zakladneskoly

Záväzok Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti rodiny zaviesť „SOS príspevok“ vyplácaný v mimoriadnych situáciách, keď dotknutá rodina nespadá do žiadnej skupiny sociálnej pomoci. Cieľom návrhu zákona bude úprava dotácie na podporu humanitárnej pomoci, dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí v ZŠ a MŠ (zvýšenie sumy dotácie), riešenie dlhodobého problému podpory strešných reprezentatívnych organizácií chrániacich práva a právom chránené záujmy osôb so zdravotným postihnutím a detí.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (MŠVVaŠ SR):  #materskeskoly #zakladneskoly #stredneskoly #ZUS #CSPPaCPPPaP #skolskezariadenia #zriadovatelia

Zavedenie novej učebnicovej politiky vrátane otvorenia trhu s učebnicami. Reforma výchovného poradenstva. Rozšírenie prístupnosti k rannej starostlivosti a predprimárnemu vzdelávaniu. Úprava inkluzívneho prístupu k výchove a vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (MŠVVaŠ SR): #materskeskoly #zakladneskoly #stredneskoly #ZUS

Skvalitnenie prípravy pedagogických a odborných zamestnancov na zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania, úprava atestácií. 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (MŠVVaŠ SR): #materskeskoly #zakladneskoly #stredneskoly #ZUS #CSPPaCPPPaP #skolskezariadenia #zriadovatelia

Podnety z aplikačnej praxe v oblasti správy v školstve. Riadenie škôl a školských zariadení je potrebné modernizovať na úroveň dobre spravovaných organizácií.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (MŠVVaŠ SR): #stredneskoly

Regulácia počtu žiakov v učebných odboroch (F) v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie.Vytvorenie predpokladov pre individualizáciu vzdelávacích ciest – vytvorenie predpokladov pre možnosť bezprostrednej reakcie vzdelávacieho systému na výrazné štrukturálne zmeny na trhu práce ako dôsledku nástupu Priemyselnej revolúcie 4.0 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (MŠVVaŠ SR): #zakladneskoly #stredneskoly #ZUS #skolskezariadenia

Zvýšenie prehľadnosti a zrozumiteľnosti právnej úpravy športu, zachovanie a upevnenie transparentnosti a úprava zmluvných vzťahov aktérov v oblasti športu. Vytvorenie jednotnej a systémovej právnej úpravy na zavedenie voľnočasových poukazov.

2. štvrťrok:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách (MPRV SR): #materskeskoly #zakladneskoly #stredneskoly

Potreba aktualizácie výšky pomoci na dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov a výrobkov z ovocia a zeleniny v novom školskom roku 2021/2022.

 Iné zákony dôležité aj pre zriaďovateľov súkromných škôl:

1. štvrťrok:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (MS SR): #zriadovatelia #obcianskezdruzenia

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v oblasti slobodného prístupu k informáciám posilňovaním práva na informácie. 

4. štvrťrok:

Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 (MF SR): #zriadovatelia

Predkladá sa podľa článku 58 Ústavy SR a podľa § 4 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (MF SR): #zriadovatelia #obcianskezdruzenia

Posilnenie financovania mimovládnych organizácií, posúdenie možnosti rozšírenia asignácie podielu dane z príjmu, transparentná a efektívna podpora mimovládnych neziskových organizácií z verejných a európskych zdrojov, podpora zdravotníckym pracovníkom znížením daňového základu o výdavky súvisiace s absolvovanými vzdelávacími podujatiami, zvýšenie daňového bonusu na všetky deti na dvojnásobok a na tretie a ďalšie dieťa na trojnásobok súčasného stavu a naviazanie úrovne daňového bonusu na výšku životného minima, možnosť odpočtu zaplatených úrokov z bývania z daňového základu podľa počtu detí, zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej bezpečnosti, opätovné zavedenie nezdaniteľnej časti základu dane na dobrovoľné príspevky do II. piliera, prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej COVID 19 pandémiou a to zvyšovanie miezd, sociálnych istôt a životnej úrovne občanov SR, naviazanie daňových a odvodových parametrov a úľav na minimálnu mzdu, audit hlásení a výkazov vyžadovaných štátom a ich zjednodušenie a zníženie ich počtu, audit a spresnenie systému poplatkov, zváženie návratu k systému rovnej dane. 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (MV SR): #zriadovatelia #obcianskezdruzenia

Plnenie úloh B.9. a B.10. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 schváleného uznesením vlády SR č. 360 z 21. augusta 2019 s cieľom podpory dobrovoľníctva.V súčinnosti s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa pripraví návrh mechanizmu priamej štátnej podpory dobrovoľníckych programov za účelom podpory dobrovoľníctva v rôznych oblastiach, vrátane podpory rozvoja dobrovoľníctva ako dôležitého piliera civilnej ochrany. 

Návrh zákona o postavení národnostných menšín (ÚV SR): #zriadovatelia #obcianskezdruzenia

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti “Národnostné menšiny” s cieľom upraviť postavenie národnostných menšín a dôsledne aplikovať a precizovať ich práva garantované Ústavou SR. 

Zdroj informácií:

Prečítajte si tiež:

Tento zoznam je orientačný, pretože nevylučuje predloženie aj iných zákonov/noviel zákonov formou poslaneckej iniciatívy, predloženie ďalších zákonov, ako reakcie na bezprostrednú vzniknutú situáciu v skrátenom legislatívnom konaní, atď.

Ďalšie príspevky zo sekcie


Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/www/sukromneskoly.sk/web/wp-content/uploads/et_temp/alef-145371_400x250.png) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php82/bin/) in /data/d/9/d99cca74-dc7d-4b7a-9241-1a609c641d1d/sukromneskoly.sk/web/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1542
Bedeker Z/R: Pozvánka na (presunutý) webinár o medzigeneračnej komunikácii s I. Orbánovou

Bedeker Z/R: Pozvánka na (presunutý) webinár o medzigeneračnej komunikácii s I. Orbánovou

UPOZORNENIE: Pozvánka na webinár, ktorý sa mal uskutočniť v decembri 2023: pondelok, 18. marec 2024, 14.00 - 16.00 h Ak ste sa na tento webinár...

Pin It on Pinterest

Share This