MATERIÁLY PRE ÚČASTNÍKOV

MATERIÁLY PRE ÚČASTNÍKOV

Materiály pre účastníkov

Prezentácie, fotografie a linky z podujatia.
Do galérie fotografií doteraz prispeli: Andrej Ohraďan, Ondrej Mokos, Stella Hanzelová.
Ak chcete aj Vy doplniť našu galériu, dopredu ďakujeme.

Neformálny predvečer konferencie  – nedeľa, 26. marec 2023

}

18:00 – 19.00

Registrácia na konferenciu – prví účastníci

}

19:00 – 21:00

Neformálne posedenie účastníkov konferencie so Správnou radou ASŠŠZ a prvými hosťami

Prvý deň – pondelok, 27. marec 2023

}

8:00 – 8:55

Registrácia na konferenciu

}

9:00 – 9:15

Otvorenie, privítanie hostí, úvodné slovo k téme konferencie

Eva OHRAĎANOVÁ, prezidentka ASŠŠZ

}

9:15 – 10:15

Kostrou každej školy sú pedagógovia. Ich kvalita je v prvom rade kvalitou školy. 

Ján HORECKÝ, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Učiteľstvo je najlepšie povolanie na svete, životná dedikácia, služba pre druhých a skutočné budovanie ľudstva, humanity a pokroku našej práce.
}

10:15 – 11:00

Škola ako Amazon, komunita, McDonald’s, alebo Michelin?

Róbert CHOVANCULIAK, analytik, Inštitút pre ekonomické a sociálne analýzy (INESS)

Na Slovensku už dekády pestujeme monokultúru modelov škôl, ktorá je výsledkom domestikačného tlaku zo strany štátu.

Vo svete však existuje vysoká diverzita modelov s rôznymi dôrazmi na zdroj pridanej hodnoty. Teda na zdroj kvality vzdelávania. A kde vzniká pridaná hodnota na vašej škole?

}

11:00 – 11:20

Prestávka

Vystavovatelia

Networking

}

11:20 – 12:00

Manuál 21 pomáha vychovávať občiansky rozhľadených mladých ľudí

Richard MEDAL, riaditeľ, Centrum environmentálnych aktivít

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete hromadenie vedomostí nestačí.

Manuál 21 je malým príspevkom k tomu, aby sa škola stala miestom, kde vyrastajú environmentálne rozhľadení, mediálne zruční a občiansky zodpovední mladí ľudia.

Chcete vedieť viac o Manuáli 21 už teraz?

}

12:00 – 12:40

Multigeneračné tímy v školách. Pozrime sa na to!

Iveta ORBÁNOVÁ, riaditeľka, ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj

Päť generácií v škole prináša a vytvára zaujímavé príležitosti na vzájomné učenie a rozvoj, ale aj potenciálne konflikty. Pozrieme sa na to.
}

12:40 – 14:15

Obed

}

14:15 – 15:40

PANELOVÁ DISKUSIA: Zo dňa na deň kvalitnejšie (diskusia k odprednášaným témam)

Róbert CHOVANCULIAK, analytik, Inštitút pre ekonomické a sociálne analýzy (INESS), Richard MEDAL, riaditeľ, Centrum environmentálnych aktivít, Iveta ORBÁNOVÁ, manažérka, ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj

}

15:40 – 19.00

VZ ASŠŠZ 2023

Kútik vystavovateľov

}

19:00 – 20:30

Večera

}

20:30 – 23:00

Program podľa vlastného výberu: neformálne posedenia, diskusie (upresnené na mieste), bowling, bazén, wellness…

Druhý deň – utorok, 28. marec 2023

}

8:40 - 9:20

Na križovatke integrácie a inklúzie

Jana MERAŠICKÁ, riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania, MŠVVaŠ SR

Spoznajte príklady dobrej praxe, praktická skúsenosť krajiny, kde už inklúzia zažíva svoje ovocie...
 • pripravované legislatívne zmeny v oblasti podpory výchovy a vzdelávania každého dieťaťa/žiaka a zvýšenie odbornej a pedagogickej intervencie/činnosti cez systém podpory,
 • vízia súčasného vedenia rezortu školstva.

 

}

9:20 - 10:00

Autoevalvácia ako cesta zmeny a rozvoja škôl

Alžbeta ŠTOFKOVÁ DIANOVSKÁ, hlavná školská inšpektorka, Štátna školská inšpekcia

Dôležitosť autoevalvácie škôl rastie so zmenami vzdelávacích cieľov, s premenou úlohy školy v spoločnosti a s rastúcou zodpovednosťou škôl ako autonómnych subjektov za kvalitu svojej práce.

Prijatie a zapracovanie autoevalvácie do života školy si vyžaduje diskusiu o kvalite školy, získanie nových zručností a zmenu kultúry školy. Napriek tomu, že rozsiahlejší proces internej evalvácie školy legislatíva v Slovenskej republike špecificky nevyžaduje, príklady praxe poukazujú na veľký vplyv autoevalvácie na zlepšovanie sa škôl.

Prednáška sa z objektívnych dôvodov neuskutočnila, k danej téme pripravujeme online stretnutie.

}

10:00 - 10:40

„Je vám dobre? Prečo? (o tom, čo to vlastne je a ako funguje wellbeing)“

Hana ŠÁNDOROVÁ a Dušan JAURA, Inštitút AGORA 21

"Nachádzame sa uprostred krízy a rozkolísané je takmer všetko, o čo sme sa doteraz opierali...

…Školstvo bude v tomto roku o čosi viac digitalizované, čo ale neznamená, že aj menej choré a nešťastné (M. Kompaníková, Denník N, 2. marec). Je možné zlepšiť kvalitu našich škôl a vzdelávacích zariadení v oblasti wellbeingu? Čo to vlastne je, akých oblastí sa týka a aké nástroje ponúka?“

}

10:40 - 11:00

Prestávka s občerstvením

Odubytovanie

}

11:00 - 13:30

Diskusno-workshopová časť

doteraz potvrdené tematické skupiny (môže byť ešte doplnené):

Kurikulárna reforma a jej aktuálny stav

Mária SMREKOVÁ, Juraj DROPPA, hosť: Martin KRÍŽ, riaditeľ Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní MŠVVaŠ SR

Aktuálne diskutované témy a ich stav
 1. Vízia kurikulárnej reformy
 2. Ciele kurikulárnej reformy
 3. Problémy – rokovanie s MŠ VVaŠ SR – vízia, ciele, obsah a kompetencie, participácia – odborná verejnosť, verejnosť a spoločnosť
 4. ŠVP
  1. Obsahové štandardy – Redukcia učiva
  2. Výkonové štandardy – Kurikulum zamerané na kompetencie – deskriptory
 5. Pilotné školy
 6. ŠkVP – termíny

Naštartovanie inklúzie v kontexte novej platnej legislatívy

Miroslava ROBINSON, Zuzana SAGANOVÁ, hosť: Jana MERAŠICKÁ, riaditeľka Odboru inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR

Od integrácie k inklúzii, od formálneho administrovania ku konkrétnym podporným opatreniam

Cieľom workshopu bude nájsť spoločné témy v diskusii prostredníctvom moderovanej besedy o aktuálnych zmenách v ponímaní definície dieťaťa/žiaka so špeciálnymi potrebami.

Budeme sa venovať okruhu otázok, ktoré zasahujú do našich každodenných životov materských škôl ako aj centier poradenstva a prevencie. 

Mentoring žiakov ako nástroj premeny klímy školy

Hana ŠÁNDOROVÁ, Dušan JAURA

Ak vás zaujíma téma mentoringu žiakov, príďte na workshop, kde sa dozviete viac o tom, ako to súvisí s klímou školy a ako to prebieha.

Môžete si aj sami vyskúšať, aké to je mentorovať a byť mentorovaný. Workshop poskytne základné informácie a praktickú skúsenosť. Priestor bude aj na otázky a diskusiu.

Umelecké vzdelávanie a jeho vplyv na rozvoj detí

Viera GROHOVÁ, Eva OHRAĎANOVÁ

Žijeme éru bezprecedentných výziev. Tie v prepojení s dynamickým rozvojom technológií nielen otvárajú dvere novým typom zamestnaní, ale kladú vysoké nároky na naše znalosti i rozhodnutia.

Stojíme zoči-voči našim deťom ako dedičom „nášho“ sveta, a preto je na mieste klásť si otázky: 

 • Ako dizajnovať kultúru a systém školy s hlbokým pochopením potrieb duše dieťaťa a súčasného sveta? 
 • Akú funkciu  môže v tomto procese zohrávať umelecké vzdelávanie?

Nech sa páči: „Vstúpte bez zaklopania.“

Môžete si pozrieť si, ako funguje  škola so zameraním na umenie v Zakopanom: https://www.gov.pl/web/zpsazakopane/

Laboratórium kybernetickej bezpečnosti – edukačný program i komplexné riešenia pre zabezpečenie počítačovej siete

Lukáš BORDÁK, Vladimír ŠUJAN

Od edukačného programu pre stredoškolákov až po riešenia ochrany školského systému
 • edukačný program – ako technologická firma, ktorá sa venuje aj odborným školeniam, máme pripravený systematický koncept školenia kybernetickej bezpečnosti ako predmet pre vyššie ročníky stredných škôl – Laboratórium kybernetickej bezpečnosti od spoločnosti Alef –  kde sa študenti prakticky naučia, ako ochrániť počítačové siete a zariadenia pred hackerskými útokmi, teda ani nie tak ochranu seba samého a správanie sa ako užívateľa, ale je to príprava pre budúcich administrátorov sietí a IT expertov na počítačovú bezpečnosť.
  • Predstavíme koncept, ktorý máme pripravený ako predmet pre stredné školy, kde sa študenti napríklad naučia ako sa robí DDoS útok a ako sa proti nemu chrániť, ako sa dá hacknúť WiFi sieť a ako ju pred potenciálnym útokom ochrániť a podobne. Takto máme spracovaných viac než 10 tém a ku každej je praktické cvičenie v rozsahu cca 2 – 4 hodiny. Aktuálne je nasadený na 2 stredných školách na Slovensk
 • komplexné riešenie pre zabezpečenie počítačovej sieteVyšší štandard zabezpečenia koncových zariadení – platforma od spoločnosti Cisco, ktorá poskytuje viacúrovňovú ochranu pred hrozbami z rôznych zdrojov, ako sú napríklad malwarové útoky, phishingové útoky, útoky založené na sociálnych inžinierstvach a ďalšie.
  • predstavíme rôzne funkcie a výhody tejto platformy, ktoré pomáhajú vedeniu škôl chrániť počítačové siete pred novými a rafinovanými hrozbami z internetu.
  • účastníci uvidia prípadovú štúdiu vyhodnotenia internetovej komunikácie v rámci počítačovej siete s identifikáciou nájdených rizík a anomálií. Taktiež sa budú diskutovať možnosti integrovania tejto platformy s existujúcimi riešeniami v oblasti bezpečnosti a sieťovej infraštruktúry, aby bolo možné dosiahnuť maximálnu účinnosť a ochranu.  Cieľová skupina: pre všetkých, ktorí majú záujem o zlepšenie zabezpečenia svojej siete a ochranu svojich informácií pred hrozbami z internetu.
}

13:30

Záver konferencie

 

}

14:00 - 15:00

Rokovania odborných sekcií ASŠŠZ:

CENTRÁ PORADENSTVA A PREVENCIE: Ako ďalej v transformácii poradenských centier?

očakávaný hosť: Jana MERAŠICKÁ, MŠVVaŠ SR

ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY: Diskusia o nastaveniach merania kvality ZUŠ

KONFERENCIA 2023

15 + 15 =

NEXINEO s.r.o.

NEXINEO s.r.o.

NEXINEO s.r.o. 

 

Základné informácie

Spoločnosť NEXINEO už viac ako 9 rokov dodáva unikátne počítačové vybavenie pre IKT učebne do základných a stredných škôl. Technológia je určená pre všetky školy, ktoré chcú šetriť náklady a zvýšiť efektivitu výučby.

Na konferencii Vám predstaví

NEXI GO – počítačová technológia server a tenký klient pre vybavenie IKT učebne

NEXI DESK – špeciálny PC stôl s výsuvnými monitormi pre multifunkčnosť IKT učební

Kontaktné informácie

Michal Molnár – OZ západ a stred SR – 0948 039 099
Martin Bodnár – OZ východ a stred SR – 0949 890 707

NEXINEO s.r.o. 
Email:    molnar@nexineo.com
Phone:  +421 948 039 099
Web:      www.nexineo.com

Z ponuky:

Kde & kedy

 • Kútik vystavovateľov je pre Vás k dispozícii v priestoroch, kde sa koná konferencia (po vstúpení do foyera hneď prvá miestnosť vpravo).
 • Je zaujímavou alternatívou pre všetkých, ktorí sa nezúčastnia na Valnom zhromaždení ASŠŠZ, bude k dispozícii aj počas prestávok.
 • Bude k dispozícii len v pondelok (27. 3. 2023) v čase od 11. 00 do 19. 00 h
 • Kontakty na všetkých vystavovateľov nájdete na tejto stránke aj po skončení konferencie.
 • Očakávame Vašu spätnú väzbu, aby sme vedeli, či s podobnou ponukou môžeme prísť aj o rok.

Email organizátora

info@sukromneskoly.sk

Kontaktná osoba

 Stella Hanzelová

 

Miesto konania

Wellness Hotel Chopok ****

Demänovská dolina 20, Liptovský Mikuláš

Recepcia hotela

recepcia@hotelchopok.sk
Tel.: 00421 / 911 / 611 386
Tel.: 00421 / 917 / 394 510
Tel.: 00421 / 44 / 559 14 88

GPS súradnice

Decimal Degrees: N: 49.019817 E: 19.576896
Degrees, Minutes, Seconds 49°01´11.34″ N 19°34´36.83″ E
Degrees, Decimal Minutes 49°1.189´N 19°34.614´E
Universal Transverse Mercator 34U 395953.37 m E 5430634.33 m N

REGISTRUJTE SA!

Kapacita konferencie je obmedzená na 200 účastníkov, ubytovacie kapacity sú k dispozícii ešte v neďalekom Hoteli Riverside. Promokód na ubytovaciu zľavu dostanete v odpovedi na Vašu registráciu.

Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.

Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.

Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.

 

Základné informácie

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. je členom nemeckej skupiny Klett Group v Stuttgarte. Skupina Klett je vedúcou spoločnosťou v oblasti vzdelávania v Európe a je medzinárodne zastúpená v 16 krajinách. Portfólio zahŕňa tradičné a moderné vzdelávacie médiá pre každodenné používanie v školách, ako aj materiály na plánovanie vyučovania, odbornú a klasickú literatúru. Skupina Klett navyše prevádzkuje množstvo vzdelávacích inštitúcií, od centier dennej starostlivosti až po školy, diaľkové školy, a univerzity pre dištančné vzdelávanie a on-line študijné programy. Prosím, navštívte Klett Group web stránku na www.klett-gruppe.de.

Na konferencii Vám predstaví

Spoločnosť ponúkne široké portfólio publikácií i vzdelávacích aktivít od materských škôl, cez základné školy  a stredné školy, až po školské kluby detí a centrá poradenstva a prevencie. Z ich ponuky vyberáme:

Publikácie pre materské školy:

Publikácie pre základné školy:

Publikácie pre školské kluby detí:

Publikácie pre stredné školy:

Publikácie pre centrá poradenstva a prevencie:

Vzdelávacie aktivity:

Kontaktné informácie

Mgr. Jana Dandelová
Obchodný manažér
mobil: +421 907 891 181
j.dandelova@raabe.sk

Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08
www.raabe.sk
www.skolskyportal.sk

Z ponuky:

Kde & kedy

 • Kútik vystavovateľov je pre Vás k dispozícii v priestoroch, kde sa koná konferencia (po vstúpení do foyera hneď prvá miestnosť vpravo).
 • Je zaujímavou alternatívou pre všetkých, ktorí sa nezúčastnia na Valnom zhromaždení ASŠŠZ, bude k dispozícii aj počas prestávok.
 • Bude k dispozícii len v pondelok (27. 3. 2023) v čase od 11. 00 do 19. 00 h
 • Kontakty na všetkých vystavovateľov nájdete na tejto stránke aj po skončení konferencie.
 • Očakávame Vašu spätnú väzbu, aby sme vedeli, či s podobnou ponukou môžeme prísť aj o rok.

Email organizátora

info@sukromneskoly.sk

Kontaktná osoba

 Stella Hanzelová

 

Miesto konania

Wellness Hotel Chopok ****

Demänovská dolina 20, Liptovský Mikuláš

Recepcia hotela

recepcia@hotelchopok.sk
Tel.: 00421 / 911 / 611 386
Tel.: 00421 / 917 / 394 510
Tel.: 00421 / 44 / 559 14 88

GPS súradnice

Decimal Degrees: N: 49.019817 E: 19.576896
Degrees, Minutes, Seconds 49°01´11.34″ N 19°34´36.83″ E
Degrees, Decimal Minutes 49°1.189´N 19°34.614´E
Universal Transverse Mercator 34U 395953.37 m E 5430634.33 m N

REGISTRUJTE SA!

Kapacita konferencie je obmedzená na 200 účastníkov, ubytovacie kapacity sú k dispozícii ešte v neďalekom Hoteli Riverside. Promokód na ubytovaciu zľavu dostanete v odpovedi na Vašu registráciu.

eSoft, s.r.o.

eSoft, s.r.o.

eSoft, s.r.o.

 

Základné informácie

Spoločnosť, ktorá spolupracuje hlavne so školami a realizovala už viac ako 100 inštalácií na školách v rámci celého Slovenska, má vo svojej ponuke 2 typy produktov:

 • elektronická nástenka s vlastným softvérom – v dotykovom a nedotykovom prevedení (umožňuje synchronizáciu takmer z každého zdroja, výlučne zo školských stránok Edupage – suplovanie, jedálny lístok, novinky, fotogalérie, oznamy, rozvrhy, atď…). Ukážka a referencie produktu: https://proxia.live/website/blog/
 • špecializované hodnotenie žiakov – pri tomto produkte spolupracuje výlučne so súkromnými školami, ktoré majú vlastnú metodiku hodnotenia (Škola u Filipa Banská Bystrica; Súkromné školy Lučenec – ZŠ, ZUŠ, Gymnázium; Cirkevná základná škola Narnia Bratislava a Pezinok) Ukážka: https://www.proxia.org/sk

Na konferencii Vám predstaví

Produkty, ktorých cieľovou skupinou sú materské školy, základné školy, stredné školy, ale môžu byť zaujímavé aj pre základné umelecké školy. Spoločnosť má pre školy upravený cenník, kde im ponúka zľavu zhruba 22 – 75 % podľa objemu predaja.

Kontaktné informácie

eSoft s. r. o.
A. Hlinku 1649
Detva,

tel. č.: 0903 547 751
e-mail: vrto@esoft.sk

Z ponuky:

Kde & kedy

 • Kútik vystavovateľov je pre Vás k dispozícii v priestoroch, kde sa koná konferencia (po vstúpení do foyera hneď prvá miestnosť vpravo).
 • Je zaujímavou alternatívou pre všetkých, ktorí sa nezúčastnia na Valnom zhromaždení ASŠŠZ, bude k dispozícii aj počas prestávok.
 • Bude k dispozícii len v pondelok (27. 3. 2023) v čase od 11. 00 do 19. 00 h
 • Kontakty na všetkých vystavovateľov nájdete na tejto stránke aj po skončení konferencie.
 • Očakávame Vašu spätnú väzbu, aby sme vedeli, či s podobnou ponukou môžeme prísť aj o rok.

Email organizátora

info@sukromneskoly.sk

Kontaktná osoba

 Stella Hanzelová

 

Miesto konania

Wellness Hotel Chopok ****

Demänovská dolina 20, Liptovský Mikuláš

Recepcia hotela

recepcia@hotelchopok.sk
Tel.: 00421 / 911 / 611 386
Tel.: 00421 / 917 / 394 510
Tel.: 00421 / 44 / 559 14 88

GPS súradnice

Decimal Degrees: N: 49.019817 E: 19.576896
Degrees, Minutes, Seconds 49°01´11.34″ N 19°34´36.83″ E
Degrees, Decimal Minutes 49°1.189´N 19°34.614´E
Universal Transverse Mercator 34U 395953.37 m E 5430634.33 m N

REGISTRUJTE SA!

Kapacita konferencie je obmedzená na 200 účastníkov, ubytovacie kapacity sú k dispozícii ešte v neďalekom Hoteli Riverside. Promokód na ubytovaciu zľavu dostanete v odpovedi na Vašu registráciu.

Mentória

Mentória

Mentória

 

Základné informácie

Mentória pomáha učiteľom a školám v ich snahe zlepšovať učenie svojich žiakov. Od roku 2013 ponúka mentoringovo-koučingovú podporu učiteľom pri rozvoji ich pedagogických zručností. Podpora kvalitných mentorov a skúsených pedagógov z praxe je prispôsobená individuálnym potrebám a cieľom daného učiteľa či školy.mentória zároveň spoločne buduje komunitu inšpiratívnych učiteľov a osobností v školstve, ktorých cieľom je ponúkať kvalitné vzdelanie pre budúce generácie Slovenska. 10 rokov sme rástli a zdokonaľovali naše programy pod hlavičkou organizácie LEAF. Na toto dedičstvo s hrdosťou nadväzuje Mentória.”

Na konferencii Vám predstaví

Programy, do ktorých sa môžu zapojiť pedagógovia ale aj celé školy/školské zariadenia:

Kontaktné informácie

Viera Lasáková viera.lasakova@mentoria.sk
Henrieta Drgová Petrovičová, Naďa Tima,nada.tima@mentoria.sk,
www.mentoria.sk

Mentória
Prievozská 4
821 09 Bratislava

Z ponuky:

Kde & kedy

 • Kútik vystavovateľov je pre Vás k dispozícii v priestoroch, kde sa koná konferencia (po vstúpení do foyera hneď prvá miestnosť vpravo).
 • Je zaujímavou alternatívou pre všetkých, ktorí sa nezúčastnia na Valnom zhromaždení ASŠŠZ, bude k dispozícii aj počas prestávok.
 • Bude k dispozícii len v pondelok (27. 3. 2023) v čase od 11. 00 do 19. 00 h
 • Kontakty na všetkých vystavovateľov nájdete na tejto stránke aj po skončení konferencie.
 • Očakávame Vašu spätnú väzbu, aby sme vedeli, či s podobnou ponukou môžeme prísť aj o rok.

Email organizátora

info@sukromneskoly.sk

Kontaktná osoba

 Stella Hanzelová

 

Miesto konania

Wellness Hotel Chopok ****

Demänovská dolina 20, Liptovský Mikuláš

Recepcia hotela

recepcia@hotelchopok.sk
Tel.: 00421 / 911 / 611 386
Tel.: 00421 / 917 / 394 510
Tel.: 00421 / 44 / 559 14 88

GPS súradnice

Decimal Degrees: N: 49.019817 E: 19.576896
Degrees, Minutes, Seconds 49°01´11.34″ N 19°34´36.83″ E
Degrees, Decimal Minutes 49°1.189´N 19°34.614´E
Universal Transverse Mercator 34U 395953.37 m E 5430634.33 m N

REGISTRUJTE SA!

Kapacita konferencie je obmedzená na 200 účastníkov, ubytovacie kapacity sú k dispozícii ešte v neďalekom Hoteli Riverside. Promokód na ubytovaciu zľavu dostanete v odpovedi na Vašu registráciu.

Pin It on Pinterest

Share This